Informacje finansowe

 


 WYBRANE WSKAŹNIKI FINANSOWE


 Wyszczególnienie


j.m.


2015    


2016    


2017    

 Rentowność
 sprzedaży usług,
 tow. i mat. (1)


%


6,7 %


6,2 %


5,6 %

 Rentowność
 kapitałów własnych
 (ROE) (
2) 


%

-7,6 %

15,7 %

12,07 %
 Szybkość obrotu
 należnosci z tyt.
 dostaw i usług (
3)

ilość dni

 78    

103    

75    
 Wskaźnik ogólnego
 zadłużenia (
4)
% 80,8 % 63,0 % 71,9 %

 Wskaźnik płynności I
 (5)

1,1     1,4    

1,3    

 

____

1 (wynik na sprzedaży / przychody ze sprzedaży) * 100
2 (wynik netto / przeciętny stan kapitałów własnych) * 100
3 (przeciętny stan należności z tyt. dostaw, robót i usług*365) / przychody
    ze sprzedaży
4 (zobowiązania ogółem / aktywa ogółem) * 100 
5 (aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe)