Archiwum Aktualności

Opinie Zarządu Skystone Capital S.A.

13.10.2014
W załączeniu przedstawiamy Państwu opinie Zarządu Skystone Capital S.A. w sprawie:
1. dalszego istnienia Skystone Capital S.A. i kontynuowania jej działalności, w nawiązaniu do projektu uchwały NWZ z dnia 10 października 2014 r., godzina 14.00,
2. powodów pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii B i C emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału, w nawiązaniu do projektów uchwał NWZ z dnia 10 października 2014 r., godzina 14.00

List Zarządu do Akcjonariuszy Spółki

23.09.2014
Szanowni Akcjonariusze Skystone Capital S.A.
W dniu 12 września 2014 r., na wniosek jednego z uprawnionych Akcjonariuszy Skystone Capital S.A., Zarząd Spółki zwołał na dzień 10 października 2014 r. dwa Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zawierające w porządku obrad punkty zaproponowane przez Wnioskodawcę.

Ogłoszenie - prośba do Akcjonariuszy o dostosowanie stanu posiadania akcji w związku z procesem scalenia

29.08.2014

Zarząd Skystone Capital S.A. informuje, iż w związku z procesem scalenia akcji wyznaczył dzień referencyjny na 15 września 2014 r.

Informacja o kandydatach do Rady Nadzorczej Skystone Capital S.A.

18.02.2014

Zarząd Skystone Capital S.A. informuje, iż osoby proponowane do powołania w skład Rady Nadzorczej Skystone Capital S.A. podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie sie w dniu 19 lutego 2014 r., to: Pan Robert Kuraszkiewicz, Pan Eugeniusz Roszak oraz Pan Maciej Srebro. Życiorysy zawodowe kandydatów dostępne są w zakładce Relacje inwestorskie -> Walne zgromadzenie akcjonariuszy.

Nieosiągnięcie progu zapisów na akcje serii A1

12.12.2013
Zarząd Skystone Capital S.A. informuje, że emisja akcji zwykłych na okaziciela serii A1 nie doszła do skutku ze względu na nieosiągnięcie progu zapisów.

Wydłużenie terminu zapisów na zaproszenie Zarządu do 11 grudnia 2013 r.

26.11.2013
Informujemy, że termin przyjmowania zapisów na podstawie zaproszeń Zarządu w ramach publicznej oferty Akcji serii A1 emitowanych przez Skystone Capital S.A. zostaje przedłużony do 11 grudnia 2013 r.

Aneks nr 2 do memorandum informacyjnego Skystone Capital S.A.

15.11.2013

Informujemy, iż w związku z publikacją śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania za III kwartał 2013 r. do memorandum informacyjnego wprowadza się zmiany.

Wydłużenie terminu zapisów na zaproszenie Zarządu do 28 listopada 2013 r.

28.10.2013

Informujemy, że termin przyjmowania zapisów na podstawie zaproszeń Zarządu w ramach publicznej oferty Akcji serii A1 emitowanych przez BBI Zeneris S.A. zostaje przedłużony do 28 listopada 2013 r.

Wydłużenie terminu przyjmowania zapisów na podstawie zaproszeń Zarządu w ramach publicznej oferty akcji serii A1

03.10.2013
Informujemy, że termin przyjmowania zapisów na podstawie zaproszeń Zarządu w ramach publicznej oferty Akcji serii A1 emitowanych przez BBI Zeneris S.A. zostaje przedłużony do 30 października 2013 r.

Wydłużenie terminu przyjmowania zapisów na akcje serii A1 do 23 września 2013 r.

19.09.2013
Informujemy, że termin przyjmowania zapisów w ramach publicznej oferty akcji serii A1 emitowanych przez BBI Zeneris S.A. zostaje przedłużony do 23 września 2013 r. 
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 1013 / 14