Archiwum Aktualności

IV transza unijnej dotacji dla spółki zależnej BBI Zeneris NFI S.A.

01.07.2009

Spółka zależna BBI Zeneris, OZEN Plus sp. z o.o. otrzymała IV, końcową transzę unijnej dotacji w wysokości 14 033 764,66 zł.  Dotacja została przekazana spółce w ramach umowy o dofinansowanie projektu pt. „Uruchomienie produkcji energii ekologicznych z odnawialnych źródeł energii”, zawartej pomiędzy Spółką OZEN Plus, a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w czerwcu 2007 r.

Spółka OZEN Plus w ramach projektu odpowiedzialna jest za rozwinięcie unikalnej technologii wykorzystania biomasy drzewnej do produkcji energii cieplnej, elektrycznej oraz brykietu i węgla drzewnego w ramach jednej instalacji oraz uruchomienie produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz węgla drzewnego w Wałczu.

Decyzją Urzędu Patentowego Spółka OZEN Plus uzyskała patent na wynalazek pt.: System energetyczny elektrociepłowni małej mocy"

25.06.2009


Zgłoszenie patentowe zostało opracowane i złożone w Urzędzie Patentowym RP w połowie roku 2004. Zgłaszającym była Spółka OZEN PLUS Sp. z o.o., natomiast twórcami wynalazku są współtwórcy inwestycji w Wałczu, tj. Jarosław Horodecki, Andrzej Kowalczyk, Marcin Pyka. Po okresie utajnienia, publikacji w Biuletynie Urzędu Patentowego (nr 3 (838) 2006) oraz weryfikacji, w dniu 22 maja 2009 r. Urząd Patentowy RP wydał decyzję o udzieleniu patentu na wynalazek.

Pierwsza transza dotacji w ramach „Inicjatywy Technologicznej I” dla projektu celowego BBI Zeneris NFI S.A.

23.06.2009


W dn. 22.06.2009 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło pierwszą transzę dotacji przyznanej spółce BBI Zeneris NFI S.A. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na projekt „Badanie możliwości wykorzystania odpadów organicznych z przemysłu rolno-spożywczego do pozyskiwania wysokometanowego biogazu”, realizowany w należącym do spółki Laboratorium Biotechnologicznym.

Otrzymana transza (48.938,00 zł) stanowi refundację części kosztów realizacji dwóch pierwszych zadań badawczych projektu, a jej wypłata była uzależniona od oceny ich wykonania. Realizację projektu rozpoczęto w listopadzie 2008 r., a pierwsze dwa zadania badawcze polegały na przygotowaniu listy najbardziej uciążliwych odpadów pochodzących z rolnictwa oraz z przemysłu rolno-spożywczego, które potencjalnie mogą być wykorzystane jako substraty dla biogazowni, oraz opracowaniu nowej wersji systemu prowadzenia i dokumentowania badań biogazodochodowości surowca. Projekt obejmuje w sumie pięć zadań badawczych (do zrealizowania do 31.10.2011 r.) oraz 6-miesięczną fazę wdrożeniową, a łaczna kwota przyznanej dotacji opiewa na 553.482,00 zł. 

Umowa na sprzedaż węgla drzewnego i brykietów spółki zależnej BBI Zeneris

22.06.2009


Spółka zależna funduszu BBI Zeneris – Ozen Plus sp. z o.o. - zawarła 10-letnią umowę sprzedaży węgla drzewnego i brykietów z niemiecką spółką DHG Vertriebs & Consultinggeselschaft mbH.

Informacja od spółki OZEN PLUS

03.06.2009W dniu 29 maja 2009 r. Spółka OZEN PLUS Sp. z o.o. – spółka zależna, zawarła z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Aneks do Umowy o dofinansowanie projektu pn. „Uruchomienie produkcji energii ekologicznych z odnawialnych źródeł energii”, realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Działanie 2.2, Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji.

Przedmiotowy Aneks do umowy zakłada między innymi nowe terminy realizacji projektu, tj. zrealizowania zakresu rzeczowego Projektu w okresie od 31.03.2007 r. do 30.04.2009 r. oraz uruchomienie Projektu do dnia 30.11.2009 r.

 

Zakup udziałów w Spółce VIATRON Sp. z o.o.

02.06.2009

W dniu 2 czerwca 2009 r. BBI Zeneris NFI S.A. nabył 700 udziałów w spółce VIATRON Sp. z o.o., co stanowi 70% udziału w kapitale spółki.
Spółka VIATRON Sp. z o.o. została powołana w szczególności w celu prowadzenia działalności polegającej na świadczeniu usług instalacyjnych i dźwigowych związanych z budową elektrowni wiatrowych.

3 mld euro dla Polski

03.04.2009W dniu 31 marca 2009 roku Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez Ministra Środowiska projekt Ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji.


Dla inwestorów działających na rynku odnawialnych źródeł energii szczególne znaczenie mają zapisy ustawy dotyczące podstaw funkcjonowania Krajowego systemu zielonych inwestycji (tzw. GIS - Green Investment Scheme), w ramach którego - zgodnie z protokołem z Kioto - możliwa będzie sprzedaż innym krajom posiadanej przez Polskę nadwyżki uprawnień do emisji CO2. Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży jednostek emisji przeznaczone zostaną na wspieranie działań służących ochronie powietrza i klimatu. Według wcześniejszych zapowiedzi Ministerstwa Środowiska, jedną z głównych dziedzin przewidzianych do wsparcia w ramach systemu zielonych inwestycji jest promocja i rozwój odnawialnych źródeł energii.

Program motywacyjny BBI Zeneris NFI S.A

25.03.2009


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Zeneris NFI S.A. postanowiło wprowadzić Program Motywacyjny dla Członków Zarządu oraz kadry kierowniczej i określiło zasady jego wprowadzenia w życie.


Wzrost kursu giełdowego akcji funduszu BBI Zeneris NFI S.A. do poziomu 2,04 zł za akcję (tj. o ponad 145 proc. w stosunku do obecnych notowań – kurs z 24.03.2009 r. wyniósł 0,83 zł) to warunek wejścia w życie przyjętego w dniu dzisiejszym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej Funduszu.

Dopiero wzrost notowań giełdowych BBI Zeneris NFI S.A. o co najmniej 20 proc. powyżej kwoty bazowej wyznaczonej na poziomie 1,70 zł w okresie do końca 2009 r., o co najmniej 44 proc. – w okresie do końca 2010 r. oraz o co najmniej 73 proc. – w okresie do końca 2011 r. w połączeniu z utrzymaniem kursu nieprzerwanie przez kolejnych 30 sesji giełdowych będzie uprawniał objętą programem motywacyjnym kadrę zarządzającą Funduszu do obejmowania w jego ramach łącznie 4.500 tys. akcji na okaziciela po cenie nominalnej z emisji przeznaczonej na realizację programu.

Zarząd BBI Zeneris NFI S.A. i kadra kierownicza, która zostanie objęta nowym programem motywacyjnym, wierzą w bardzo dobre perspektywy szybkiego rozwoju Funduszu dzięki zdywersyfikowanej polityce inwestycyjnej oraz dynamicznemu rozwojowi całego rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce.

Odpady komunalne to też biomasa

23.03.2009

Ministerstwo Środowiska planuje w najbliższym czasie wydanie rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów komunalnych jako energii z odnawialnego źródła energii.

Na jego podstawie możliwe będzie  zakwalifikowanie frakcji biodegradowalnej zawartej w zmieszanych odpadach komunalnych  jako frakcji ulegających biodegradacji w sensie definicji biomasy, zawartej w dyrektywie U.E. Nr 2001/77/WE oraz w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Komentarz do transakcji

16.03.2009

W dn. 03.03.2009 r. jeden z członków Rady Nadzorczej BBI Zeneris NFI S.A. nabył 2.850 tys. akcji spółki, stanowiących 2,25 proc. kapitału akcyjnego.

Osobiste bezpośrednie zaangażowanie kapitałowe Członka Rady Nadzorczej funduszu jest wynikiem zaufania w perspektywy rozwoju BBI Zeneris NFI S.A.

1 / 2 … / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14