Archiwum Aktualności

Pożyczka dla Biogaz Zeneris Sp. z o.o. ze środków Inicjatywy JEREMIE

11.03.2013

Biogaz Zeneris Sp. z o.o. - spółka zależna BBI Zeneris NFI S.A. zajmująca się operacyjnym zarządzaniem biogazownią w Skrzatuszu o mocy 0,526 MW - podpisała 11 marca 2013 roku umowę pożyczki z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w ramach Inicjatywy JEREMIE. Pożyczka została udzielona w kwocie 300 tys. zł na okres pięciu lat.

Viatron S.A. - rekrutacja (rozbudowa zespołu operacyjnego)

12.12.2012
W związku z pozyskanymi na 2013 rok kontraktami, rosnącym portfelem zamówień, planowanym rozwojem i rozszerzeniem zakresu działalności, spólka rozpoczeła tworzenie dodatkowego zespołu operacyjnego zgodnie z poniższym ogłoszeniem rekrutacyjnym.

 

 

Viatron S.A. – rozpoczęcie prac dźwigowych Marszewo I

12.12.2012
Spółka zależna VIATRON S.A. rozpoczęła dziś prace związane z budową pierwszego etapu farmy wiatrowej Marszewo.

Viatron S.A. - Objęcie emisji akcji serii B przez nowych akcjonariuszy ustaliło wycenę spółki na poziomie 9,5 mln zł

12.11.2012
Viatron S.A. poinformowała, iż zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 października 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B, w terminie określonym uchwałą tj. do 31 października br., zawarto umowy objęcia wszystkich oferowanych akcji serii B.
W wyniku objęcia akcji, kapitał zakładowy spółki został podwyższony do kwoty 1.116.185 zł, a Spółka pozyskała 499.996,20 zł (nowi inwestorzy objęli 58.685 akcji po cenie emisyjnej 8,52 zł każda). Wycena Viatron SA wynikająca z objęcia akcji po cenie emisyjnej, wynosi 9.509.896 zł.

Viatron S.A. - otrzymanie środków finansowych z PARP

26.09.2012

W dniu 25 września br. spółka Viatron SA otrzymała z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) kwotę w łącznej (wraz z wpłatą otrzymaną 12.09.2012) wysokości 494.108 zł z tytułu refundacji nakładów inwestycyjnych związanych z modernizacją żurawia GTK1100.

Viatron S.A. – realizacja kolejnej umowy na prace dla Vestas na małej farmie wiatrowej

20.09.2012

Spółka zależna VIATRON S.A., jako Autoryzowany Dostawca / Podwykonawca VESTAS, zrealizowała prace na rzecz Vestas-Poland na kolejnej małej farmie wiatrowej. Tym razem było to ustawienie turbin wiatrowych w Chojnach k/Koła. Załączamy kilka zdjęć z realizacji tej farmy. Viatron do końca 2012 roku planuje postawić jeszcze 15 turbin wiatrowych.

Laboratorium biotechnologiczne - końcowe rozliczenie Inicjatywy Technologicznej I

26.07.2012

Zakończono rozliczenia dotacyjne związane z projektem pt. „Badanie możliwości wykorzystania odpadów organicznych z przemysłu rolno-spożywczego do pozyskiwania wysokometanowego biogazu”, realizowanym w ramach programu „Inicjatywa Technologiczna I” na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w dniu 04.02.2009 roku. Projekt realizowany był w okresie od 01.11.2008 roku do 30.04.2012 roku (realizacja projektu rozpoczęła się jeszcze przed podpisaniem umowy o dofinansowanie).Viatron S.A. - zawarcie umowy na realizację małej farmy wiatrowej

13.07.2012

Spółka zależna VIATRON S.A. podpisała umowę z Vestas-Poland Sp. z o.o. na realizację w sierpniu br. małej farmy wiatrowej w okolicach Żuromina. Będzie to pierwsza realizacja prac Viatron związana z budową farm wiatrowych wspólnie z firmą Mammoet Wind (www.mamoet.com/wind).

Viatron S.A. - uzyskanie certyfikatu Autoryzowanego Dostawcy/Podwykonawcy VESTAS

22.05.2012

Po kilkumiesięcznym audycie prowadzonym przez VESTAS Northern Europe, Viatron uzyskał certyfikat Autoryzowanego Dostawcy/Podwykonawcy VESTAS.
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 1013 / 14