Archiwum Aktualności

List Zarządu do Akcjonariuszy Spółki

23.09.2014

Szanowni Akcjonariusze Skystone Capital S.A.

W dniu 12 września 2014 r., na wniosek jednego z uprawnionych Akcjonariuszy Skystone Capital S.A., Zarząd Spółki zwołał na dzień 10 października 2014 r. dwa Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zawierające w porządku obrad punkty zaproponowane przez Wnioskodawcę. Dodatkowo Zarząd Spółki wprowadził do porządku obrad drugiego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie dalszego jej istnienia, co spowodowane jest faktem wystąpienia w bilansie za I półrocze br. straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego.

Ponieważ liczba akcji niezbędnych dla realizacji procesu scalenia, przeznaczonych na ten cel przez Prezesa Zarządu Skystone Capital S.A., Piotra Kardacha ( 410 tys. sztuk), okazała się niewystarczająca, podczas obrad NWZA, zwołanego na dzień 10 października br. na godz. 11.00, głosowana będzie ponownie uchwała scaleniowa. Dodatkowe akcje na potrzeby realizacji procesu scalenia zamierza przeznaczyć jeden z akcjonariuszy Spółki, Carlson Ventures International Limited, co spowoduje, że proces scalenia akcji będzie mógł dojść do skutku.

Sytuacja Spółki jest od dawna bardzo trudna, o czym Zarząd Skystone Capital S.A. komunikował w publikowanych okresowo  Sprawozdaniach. Zarząd dokłada wszelkich starań, żeby firma nie upadła. Realizujemy przedstawioną Akcjonariuszom we wrześniu 2013 r. strategię sprzedaży aktywów Spółki, po jak najkorzystniejszych dla firmy cenach, a środki z tej sprzedaży przeznaczamy w pierwszej kolejności na spłatę zadłużenia. Widzieliśmy latem ub. roku szansę utrzymania w portfelu inwestycyjnym Zakładu produkcji węgla drzewnego w Wałczu i doprowadzenia go do stanu docelowej wydajności, ale warunkiem realizacji tej strategii było jego natychmiastowe dokapitalizowanie. Niestety, zapisy Akcjonariuszy na objęcie skierowanej do nich nowej emisji akcji serii A1, z zachowaniem prawa poboru, o wartości do kwoty ok. 7,5 mln zł, z przeznaczeniem pozyskanych w ten sposób środków na dofinansowanie spółki Ozen Plus, były minimalne i z braku osiągnięcia progu emisja nie doszła do skutku, co, ze względu na stan tej spółki uniemożliwiło Zarządowi Skystone Capital realizację tej części strategii i doprowadziło do sprzedaży Ozen Plus. Pozyskane środki pozwoliły spłacić całkowite zadłużenie wynikające z wyemitowanych obligacji.

Ponieważ w minionych latach Spółka została znacznie zadłużona, zarówno poprzez kolejne emisje obligacji, jak i prywatną pożyczkę oraz inne, liczne zobowiązania, obecnie realizowana strategia ma na celu spłatę wszystkich zobowiązań Spółki tak, żeby możliwe było pozyskanie dla niej aktywnego inwestora, zainteresowanego prowadzeniem poprzez nią dalszej działalności gospodarczej.

Jak już informowaliśmy Państwa w publikowanych okresowo Raportach, działalność Skystone Capital S.A. (dawniej pod nazwą BBI Zeneris S.A.) na rynku Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w modelu, który przyjęto dla tej Spółki, doprowadziła do jej zapaści. Niedokończone i niespłacone inwestycje w kilku jednocześnie rozwijanych segmentach rynku OZE, w połączeniu z ograniczonymi zasobami finansowymi i narastającym szybko krótkoterminowym zadłużeniem, a także niestabilną polityką Państwa w zakresie subsydiowania wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w Polsce spowodowały, że jedynym zdaniem Zarządu sposobem na jej uratowanie stało się możliwie szybkie pozyskanie pieniędzy ze sprzedaży aktywów zgromadzonych w portfelu inwestycyjnym Skystone Capital i jak najszybsza spłata zadłużenia. Wszelkie limity cierpliwości wierzycieli Spółki, w tym szczególnie obligatariuszy, a także źródła pozyskania zewnętrznego finansowania zostały dla niej dawno wyczerpane. Propozycje Zarządu idące w kierunku zainteresowania dotychczasowych Akcjonariuszy zasileniem Spółki w dodatkowe środki poprzez dodatkową emisję akcji, o czym wspominamy powyżej, spotkały się ze znikomym odzewem.

Szanowni Państwo,
Zarząd Skystone Capital koncentruje się obecnie na dokończeniu procesu restrukturyzacji Spółki i prowadzi działania mające na celu sprzedaż ostatniego istotnego aktywa, spółki Biogaz Zeneris, prowadzącej biogazownię w Skrzatuszu. Sytuacja tej firmy jest również bardzo trudna, co wynika między innymi z nieudanej realizacji kilka lat temu budowy biogazowni na zlecenie zewnętrznego inwestora w Boleszynie, a także stanu biznesu w samym Skrzatuszu, pogarszanego fatalną sytuacją płynnościową. Kłopoty z tą spółką spotęgowała dodatkowo awaria instalacji produkcji biogazu i zatrzymanie produkcji. Oczekując na odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia, nieliczne środki finansowe, jakimi dysponujemy, przeznaczamy w pierwszej kolejności na usunięcie skutków tej awarii i jak najszybsze wznowienie produkcji. Sprzedaż spółki Biogaz Zeneris wraz z biogazownią inwestorowi, na warunkach zakładanych przez Zarząd Skystone Capital, pozwoli na spłatę pozostałego zadłużenia Spółki, co przy znacznie zredukowanych bieżących kosztach operacyjnych powinno pozwolić na pozyskanie do Spółki inwestora i kontynuowanie jej działalności.

Z poważaniem

Piotr Kardach – Prezes Zarządu
Łukasz Marczuk – Członek Zarządu