Archiwum Aktualności

Nieosiągnięcie progu zapisów na akcje serii A1

12.12.2013

Zarząd Skystone Capital S.A. (dawniej: BBI Zeneris S.A.) informuje, że emisja akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda, emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 sierpnia 2013 r. i oferowanych w ofercie publicznej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, nie doszła do skutku, gdyż nie zostało należycie subskrybowanych i opłaconych co najmniej 36.712.660 (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset dwanaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji serii A1, co zgodnie z ww. uchwałą warunkowało dojście emisji do skutku.
Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż wpłaty dokonane na pokrycie akcji serii A1 zostaną zwrócone inwestorom w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia publikacji informacji o niedojściu emisji akcji serii A1 do skutku, w sposób wskazany przez danego subskrybenta w formularzu zapisu. Zwrot powyższych kwot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań.