2002

  • Raport bieżący nr 72/2002

   Implementacja "Dobrych praktyk w spółkach publicznych"

    

   Uchwała Nr 58/952/2002 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 października 2002 roku w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeńst

   Zarząd Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. ("Fundusz") niniejszym przekazuje oświadczenie w sprawie podjętych działań, dotyczących implementacji w Funduszu "Dobrych praktyk w spółkach publicznych" .

   1.Po dokonaniu wstępnych analiz "Dobrych praktyk w spółkach publicznych" Zarząd
   wyraża wolę wprowadzenia ich w Funduszu.

   2. W dniu 23 grudnia 2002 roku Zarząd Funduszu dokonał, w zakresie swoich kompetencji, wstępnej analizy zd "Dobrych praktyk w spółkach publicznych" .
   Zarząd uznał, że większość tych zd jest stosowana w Funduszu.
   Zdaniem Zarządu istnieje jednak potrzeba dokonania weryfikacji oraz przeglądu wewnętrznych procedur postępowania pod kątem oceny czy wymagają one zmian wynikających z implementacji "Dobrych praktyk w spółkach publicznych".

   3.Stanowisko Funduszu dotyczące sposobu implementacji poszczególnych zd "Dobrych praktyk w spółkach publicznych" zostanie przedstawione w terminie, o którym mowa w uchwale Nr 58/952/2002 Rady GPW z dnia 16 października 2002 roku zmienionej uchwałą Nr 68/962/2002 Rady GPW, tj. do dnia 1 lipca 2003 roku, po uzyskaniu opinii i stanowiska w przedmiotowej sprawie
   pozostałych organów Spółki.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 71/2002

   Porządek obrad NWZ Foksal NFI S.A.

    

   § 49 ust 1 pkt 1) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.)

   Zarząd Foksal NFI S.A. ("Fundusz") informuje o zwołaniu na dzień 17 stycznia 2003r. na godz. 10.00. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu, które odbędzie się w siedzibie Funduszu w Warszawie, przy ul. Wolskiej 45 A, z następującym porządkiem obrad:
   1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
   2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
   4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
   5. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 27 lipca 2002 r.
   6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
   Zarząd Funduszu informuje jednocześnie, że imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenie o złożeniu akcji do depozytu należy składać do dnia 09 stycznia 2003r. do godz. 17.00. w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ul. Wolskiej 45 A.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 70/2002

   Rezygnacja członka Zarządu Private Equity Poland Sp. z o.o. - firmy zarządzającej majątkiem Foksal NFI S.A.

    

   Art. 5 ust. 1 pkt. 30 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001, Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.).

   Zarząd Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. (Fundusz) informuje, że Fundusz otrzymał informację, że w dniu 18 grudnia 2002 r. Pan Piotr Adamczyk złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu Private Equity Poland Sp. z o.o. - firmy zarządzającej majątkiem Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A., Foksal NFI S.A. oraz Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 69/2002

   Zbycie akcji spółki Zakłady Tworzyw Sztucznych Ząbkowice - Erg S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

    

   Art. 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001, Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.).

   Zarząd "Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A." ("Fundusz") informuje, że w dniu 18 grudnia 2002 r. na podstawie umów sprzedaży akcji zawartych w dniu 23 września 2002 r. ze spółką "Metalskład Sp. z o.o." z siedzibą w Siewierzu oraz Panem Dariuszem Purgał prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą "Broker" z siedzibą w Sosnowcu ("Kupujący") Fundusz zbył aktywa znacznej wartości w postaci, odpowiednio dla każdego z Kupujących: 511.963 akcji na okaziciela spółki "Zakłady Tworzyw Sztucznych Ząbkowice-Erg Spółka Akcyjna" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ("Spółka"), stanowiących 23,96 % kapitału zakładowego Spółki i reprezentujących 23,96 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz 561.416 akcji na okaziciela Spółki stanowiących 26,27% kapitału zakładowego Spółki i reprezentujących 26,27 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

   Wartość nominalna jednej akcji Spółki wynosi 2,00 zł. Cena za jedną akcję Spółki wynosiła 2,12 zł, a łączna cena sprzedaży wynosiła, odpowiednio dla każdej z umów: 1.085.361,56 zł i 1.190.201,92 zł.

   Wartość bilansowa netto zbywanych akcji w księgach Funduszu na dzień 30 września 2002 r. wynosiła 2.275.563,48 zł.

   Po sprzedaży przedmiotowych akcji Fundusz nie posiada żadnych innych akcji Spółki.

   Pomiędzy Funduszem a Kupującymi nie ma żadnych powiązań.

   Zbywane akcje zostały uznane za aktywa o znacznej wartości ze względu na udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 68/2002

   Wyrok Sądu Arbitrażowego

    

   Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi - tekst jednolity (Dz. U. z 2002, Nr 49, poz. 447)

   Zarząd Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. ("Fundusz") informuje, że w dniu 17 grudnia 2002 roku Fundusz otrzymał wyrok Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej wydany dnia 3 grudnia 2002 roku, który stwierdza, iż porozumienie w sprawie wykonywania obowiązków związanych z nabywaniem i zbywaniem znacznych pakietów akcji w spółkach publicznych zawarte w dniu 23 maja 2001 roku pomiędzy spółką pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie, spółką pod firmą: "Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie oraz spółką pod firmą: "Private Equity Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Warszawie, do którego następnie przystąpiła spółka: "Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny imienia Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie, nie stanowi porozumienia, o którym mowa w art. 158 a ust. 3 pkt. 1 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 67/2002

   Zawiadomienie w sprawie nabycia akcji Funduszu

   Art. 5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001, Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.).

   Zarząd "Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A." (Fundusz) informuje, że otrzymał od Otwartego Funduszu Emerytalnego Skarbiec - Emerytura, reprezentowanego przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Skarbiec - Emerytura S.A. zawiadomienie, że w wyniku nabycia akcji Funduszu posiada aktualnie 1.503.920 akcji Funduszu, co stanowi 5,004% w kapitale zakładowym Funduszu. Posiadane akcje dają prawo do wykonywania 1.503.920 głosów, co stanowi 5,004% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 66/2002

   Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Private Equity Poland Sp. z o.o.

   Art. 5 ust. 1 pkt. 30 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001, Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.).

   Zarząd Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. (Fundusz) informuje, że Fundusz otrzymał informację, że w dniu dzisiejszym, tj. 09 grudnia 2002 r. Pan Jacek Waśniewski złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu Private Equity Poland Sp. z o.o. - firmy zarządzającej majątkiem Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A., Foksal NFI S.A. oraz Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 65/2002

   Rezygnacja Prezesa Zarządu Foksal NFI S.A.

    

   Art. 5 ust. 1 pkt. 30 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001, Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.).

   Zarząd Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. (Fundusz) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 09 grudnia 2002 r. Pan Jacek Waśniewski złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Funduszu.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 64/2002

   Sprzedaż akcji spółek WZF FOTON S.A. oraz PZO S.A.

   Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi - tekst jednolity (Dz. U. z 2002, Nr 49, poz. 447)

   Zarząd Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. informuje, iż w dniach 05 i 06 grudnia 2002 r. zawarł z Zachodnim Funduszem Inwestycyjnym NFI S.A. (kupującym) dwie umowy sprzedaży posiadanych przez siebie akcji spółek z pakietów mniejszościowych (akcji spółek: WZF FOTON S.A. oraz PZO S.A.).
   Łączna cena sprzedaży akcji wyniosła 1.016.385,72 zł.
   Sprzedaż akcji nastąpiła w celu konsolidacji pakietów mniejszościowych narodowych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez "Private Equity Poland sp. z o.o.". Łączna wartość umów zawartych pomiędzy Foksal NFI S.A. a Zachodnim Funduszem Inwestycyjnym NFI S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 44.106.963,72 zł (raport bieżący nr 48/2002, 53/2002 oraz 62/2002).

   pobierz
  • Raport bieżący nr 63/2002

   Ustanowienie prokury jednoosobowej

   Art. 5 ust. 1 pkt. 31 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001, Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.).

   Zarząd Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. (Fundusz) informuje, że w dniu 02 grudnia 2002 r. Zarząd Funduszu ustanowił prokurę jednoosobową na rzecz Pana Pawła Roberta Zimnego.
   Pan Paweł Robert Zimny ma 33 lata. Jest olwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył stypendium na Wydziale Prawa Uniwersytetu Walijskiego w Wielkiej Brytanii. Odbył aplikację radcowską prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, którą ukończył w 1999 r. Pan Paweł Zimny pracował w Ministerstwie Obrony Narodowej, gdzie na stanowisku specjalisty zajmował się prawnymi aspektami międzynarodowej współpracy wojskowej, w tym w szczególności z NATO. Następnie pracował w PKO BP jako specjalista przygotowujący bank do wejścia na rynek funduszy emerytalnych i ubezpieczeń. Po utworzeniu przez PKO BP wspólnie z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego pracował jako ekspert prawny w PKO/Handlowy Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym S.A., które zarządzało tym funduszem. Po zdaniu egzaminu radcowskiego otworzył własną kancelarię radcy prawnego. Następnie pracował w Foksal Narodowym Funduszu Inwestycyjnym S.A. i Siódmym Narodowym Funduszu Inwestycyjnym im. Kazimierza Wielkiego S.A. jako doradca prawny a obecnie pracuje w Private Equity Poland Sp. z o.o. - firmie zarządzającej majątkami Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A., Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. oraz Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A., jako radca prawny.
   Pan Paweł Zimny jest członkiem rad nadzorczych spółek: Iławskie Zakłady Naprawy Samochodów S.A., Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglowego KAZETEN S.A. w likwidacji, P.P.H. Polskie Odczynniki Chemiczne S.A.
   Pan Paweł Zimny prowadzi własną kancelarię radcy prawnego, której działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Funduszu.
   Pełnienie funkcji w wymienionych radach nadzorczych nie jest działalnością konkurencyjną wobec działalności Funduszu. Ponadto Pan Paweł Zimny nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Brak jest również wpisu dotyczącego jego osoby w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 61/2002

   Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

   Art. 5 ust. 1 pkt. 30 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001, Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.).

   Zarząd Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. (Fundusz) informuje, że w dniu 28 listopada 2002 r. wpłynęła do Funduszu rezygnacja Pani Ireny Virta z funkcji członka Rady Nadzorczej Funduszu opatrzona datą 27 listopada 2002 r. Pani Irena Virta pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej Funduszu.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 62/2002

   Zawarcie umów sprzedaży akcji spółek z pakietów mniejszościowych Foksal NFI S.A.

    

   Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi - tekst jednolity (Dz. U. z 2002, Nr 49, poz. 447)

   Zarząd Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. informuje, iż w dniach 28 i 29 listopada 2002 r. zawarł z Zachodnim Funduszem Inwestycyjnym NFI S.A. (kupującym) pięć umów sprzedaży posiadanych przez siebie akcji spółek z pakietów mniejszościowych (akcji spółek Hardex S.A., Odratrans S.A., Lubella S.A., Śrubex S.A., Zakłady Chemiczne Rokita S.A.).
   Łączna cena sprzedaży akcji wyniosła 5 590 578,41 zł. Sprzedaż akcji nastąpiła w celu konsolidacji pakietów mniejszościowych narodowych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez "Private Equity Poland sp. z o.o.". Łączna wartość umów zawartych pomiędzy Foksal NFI S.A. a Zachodnim Funduszem Inwestycyjnym NFI S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 43 090 578 zł (raport bieżący nr 48/2002 i 53/2002).

   pobierz
  • Raport bieżący nr 60/2002

   Powołanie członka Zarządu Private Equity Poland Sp. z o.o. - firmy zarządzającej majątkiem Foksal NFI S.A.

    

   Art. 5 ust. 1 pkt. 31 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001, Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.).

   Zarząd Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. (Fundusz) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 08 listopada 2002 r. nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki Private Equity Poland Sp. z o.o. - Firmy Zarządzającej majątkiem Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A., Foksal NFI S.A. oraz Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A. powołało na Członka Zarządu Spółki Pana Roberta Ryszarda Muraszko.
   Pan Robert Muraszko ma 39 lat. Jest olwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Posiada doświadczenie w zakresie rynku kapitałowego i restrukturyzacji przedsiębiorstw. Doświadczenie w zakresie rynku papierów wartościowych zdobywał od 1991 roku w Centralnym Biurze Maklerskim Banku Pekao S.A., pracując jako specjalista głównych akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych. W 1992 r. otrzymał licencję maklerską i następnie podjął pracę w Polskim Banku Rozwoju S.A., gdzie odpowiadał za zarządzanie płynnością walutami. W 1993 r. Pan Robert Muraszko został szefem Biura Maklerskiego PBR S.A. W latach 1996-1997 był dyrektorem generalnym Raiffeisen Capital and Investment Polska S.A. W 1999 r. sprawował funkcję członka zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., gdzie zajmował się pionem inwestycyjnym. Od marca do listopada 2000 r. był Prezesem Zarządu Fabryki Wyrobów Precyzyjnych VIS S.A., gdzie zajmował się przygotowaniem i wdrożeniem restrukturyzacji spółki. Od stycznia do marca 2001 r. Pan Robert Muraszko pełnił funkcję Prezesa Zarządu PZU S.A. a do sierpnia 2001 r. pełnił funkcję członka Zarządu tej spółki. Od października 2001 r. był Prezesem Zarządu spółki WZF FOTON S.A. a obecnie jest likwidatorem tej spółki. Od lutego 2001 r. pełni również funkcję Prezesa Zarządu wyodrębnionej z WZF FOTON S.A. spółki FOTON Traiding Sp. z o.o. Ponadto Pan Robert Muraszko jest członkiem rad nadzorczych spółek: Lubuskie Zakłady Termotechniczne ELTERMA S.A., Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 1 Grupa "Jedynka Wrocławska" S.A., Mostostal Wrocław S.A. Pełnienie funkcji w wymienionych radach nadzorczych nie jest działalnością konkurencyjną wobec działalności Funduszu. Ponadto nie uczestniczy on w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Brak jest również wpisu dotyczącego jego osoby w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 59/2002

   Oświadczenie Zarządu Foksal NFI S.A. do raportu półrocznego

   Zgodnie z Uchwałą Nr 586 Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 13 sierpnia 2002 r. w sprawie prezentacji przez spółki publiczne wyników finansowych w raportach okresowych przekazywanych do publicznej wiadomości

   Zarząd Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. ("Fundusz") informuje, że zamieszczane w raportach okresowych Funduszu dane finansowe są rzetelne, prawidłowe i rzeczywiste, oraz że zostały sporządzone i zaprezentowane zgodnie z wymogami właściwych przepisów, a także że Fundusz nie stosował jakichkolwiek zabiegów księgowych mających na celu sztuczne poprawianie wizerunku sytuacji finansowej Funduszu.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 58/2002

   Zbycie akcji spółki Zakłady Mięsne S.A. w Kielcach

   § 5 ust 1 pkt 1) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.)

   Zarząd Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. ("Fundusz") informuje, że na podstawie umowy sprzedaży akcji zawartej w dniu 02 października 2002 r. ze spółką IMPG Grupa Doradczo-Inwestycyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (raport bieżący 55/2002 z 02.10.2002 r.), Fundusz zbył aktywa znacznej wartości w postaci 123.090 akcji spółki Zakłady Mięsne S.A. w Kielcach z siedzibą w Kielcach ("Spółka") o wartości nominalnej 1,73 zł każda, po cenie 2,00 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę 246.180 zł, co stanowiło 33% w kapitale zakładowym Spółki.
   Wartość bilansowa netto zbywanych akcji w księgach Funduszu na dzień 30 czerwca 2002 r. wynosiła 0 zł.
   Po sprzedaży przedmiotowych akcji Fundusz nie posiada żadnych innych akcji Spółki.
   Pomiędzy Funduszem, osobami zarządzającymi i nadzorującymi Fundusz a Kupującymi nie ma żadnych powiązań.
   Zbywane akcje zostały uznane za aktywa o znacznej wartości ze względu na udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 57/2002

   Dotyczący rozwiązanie umowy sprzedaży akcji spółki Fabryka Palenisk Mechanicznych S.A. z siedzibą w Mikołowie.

   Art. 81 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi - tekst jednolity (Dz. U. z 2002, Nr 49, poz. 447 ).

   Zarząd Foksal Narodowego Funduszu S.A. ("Fundusz") informuje, że w dniu 15 października 2002r. uległa rozwiązaniu zawarta ze spółką "Micomet Sp. z o.o. w organizacji " z siedzibą w Łodzi ("Kupujący") umowa sprzedaży 344.477 akcji spółki "Fabryka Palenisk Mechanicznych S.A." z siedzibą w Mikołowie ("Spółka"), o której Fundusz informował w raporcie bieżącym 49/2002 z dnia 23 września 2002r.

   Rozwiązanie umowy nastąpiło na skutek nie zapłacenia przez Kupującego Łącznej Ceny Sprzedaży za Akcje w kwocie 2.638.693,82 zł.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 56/2002

   Zbycie akcji spółki Zakłady Chemiczna Organika-Azot S.A.

   Art. 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001, Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.).

   Zarząd Foksal NFI S.A. ("Fundusz") informuje, że na podstawie umowy sprzedaży akcji zawartej w dniu 01 października 2002r. ze spółką menadżersko-pracowniczą pod firmą AZOT Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie ("Kupujący"), Fundusz zbył aktywa znacznej wartości w postaci 518.760 akcji spółki Zakłady Chemiczne ORGANIKA - AZOT S.A. z siedzibą w Jaworznie ("Spółka") o wartości nominalnej 1,75 zł za jedną akcję, po cenie 4,60 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę 2.386.296 zł.
   Wartość bilansowa netto zbywanych akcji w księgach Funduszu na dzień 30 czerwca 2002 r. wynosiła 2.386.296 zł.
   Wskazane akcje stanowiły 33% w kapitale zakładowym Spółki.
   Po sprzedaży przedmiotowych akcji Fundusz nie posiada żadnych innych akcji Spółki.
   Pomiędzy Funduszem, a Kupującym nie ma żadnych powiązań.
   Zbywane akcje zostały uznane za aktywa o znacznej wartości ze względu na udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 55/2002

   Zawarcie umowy sprzedaży akcji spółki Zakłady Mięsne S.A. w Kielcach

   Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi - tekst jednolity (Dz. U. z 2002, Nr 49, poz. 447)

   Zarząd Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. ("Fundusz") informuje, że w dniu 02 października 2002 roku Fundusz zawarł ze spółką IPMG Grupa Doradczo-Inwestycyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Kupujący") umowę sprzedaży 123.090 akcji spółki Zakłady Mięsne S.A. z siedzibą w Kielcach ("Spółka"), co stanowi 33% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do wykonywania 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, po cenie 2,00 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę 246.180 zł.
   Umowa, o której mowa wyżej zawarta została pod warunkiem złożenia przez Kupującego Skarbowi Państwa oferty nabycia wszystkich będących własnością Skarbu Państwa akcji Spółki.
   Przeniesienie własności akcji Spółki nastąpi po zapłacie przez Kupującego całej ceny sprzedaży.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 54/2002

   (Archiwum ZIP z dokumentami MS Word i MS Excel)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 53/2002

   (Archiwum ZIP z dokumentami MS Word i MS Excel)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 52/2002

   (Archiwum ZIP z dokumentami MS Word i MS Excel)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 51/2002

   (Archiwum ZIP z dokumentami MS Word i MS Excel)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 50/2002

   (Archiwum ZIP z dokumentami MS Word i MS Excel)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 49/2002

   (Archiwum ZIP z dokumentami MS Word i MS Excel)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 48/2002

   (Archiwum ZIP z dokumentami MS Word i MS Excel)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 47/2002

   (Archiwum ZIP z dokumentami MS Word i MS Excel)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 45/2002

   (Archiwum ZIP z dokumentami MS Word i MS Excel)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 44/2002

   (Archiwum ZIP z dokumentami MS Word i MS Excel)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 43/2002

   (Archiwum ZIP z dokumentami MS Word i MS Excel)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 42/2002

   (Archiwum ZIP z dokumentami MS Word i MS Excel)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 41/2002

   (Archiwum ZIP z dokumentami MS Word i MS Excel)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 40/2002

   (Archiwum ZIP z dokumentami MS Word i MS Excel)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 39/2002

   (Archiwum ZIP z dokumentami MS Word i MS Excel)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 38/2002

   (Archiwum ZIP z dokumentami MS Word i MS Excel)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 37/2002

   (Archiwum ZIP z dokumentami MS Word i MS Excel)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 36/2002

   (Archiwum ZIP z dokumentami MS Word i MS Excel)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 35/2002

   (Archiwum ZIP z dokumentami MS Word i MS Excel)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 34/2002

   (Archiwum ZIP z dokumentami MS Word i MS Excel)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 33/2002

   (Archiwum ZIP z dokumentami MS Word i MS Excel)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 32/2002

   (Archiwum ZIP z dokumentami MS Word i MS Excel)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 31/2002

   (Archiwum ZIP z dokumentami MS Word i MS Excel)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 30/2002

   (Archiwum ZIP z dokumentami MS Word i MS Excel)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 29/2002

   (Archiwum ZIP z dokumentami MS Word i MS Excel)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 28/2002

   (Archiwum ZIP z dokumentami MS Word i MS Excel)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 27/2002

   (Archiwum ZIP z dokumentami MS Word i MS Excel)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 26/2002

   (Archiwum ZIP z dokumentami MS Word i MS Excel)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 25/2002

   (Archiwum ZIP z dokumentami MS Word i MS Excel)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 24/2002

   (Archiwum ZIP z dokumentami MS Word i MS Excel)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 23/2002

   (Archiwum ZIP z dokumentami MS Word i MS Excel)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 22/2002

   (Archiwum ZIP z dokumentami MS Word i MS Excel)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 21/2002

   (Archiwum ZIP z dokumentami MS Word i MS Excel)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 20/2002

   (Archiwum ZIP z dokumentami MS Word i MS Excel)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 19/2002

   (Archiwum ZIP z dokumentami MS Word i MS Excel)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 18/2002

   (Archiwum ZIP z dokumentami MS Word i MS Excel)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 17/2002

   (Archiwum ZIP z dokumentami MS Word i MS Excel)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 16/2002

   (Archiwum ZIP z dokumentami MS Word i MS Excel)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 15/2002

   (Archiwum ZIP z dokumentami MS Word i MS Excel)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 14/2002

   (Archiwum ZIP z dokumentami MS Word i MS Excel)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 13/2002

   (Archiwum ZIP z dokumentami MS Word i MS Excel)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 12/2002

   (Archiwum ZIP z dokumentami MS Word i MS Excel)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 11/2002

   (Archiwum ZIP z dokumentami MS Word i MS Excel)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 10/2002

   (Archiwum ZIP z dokumentami MS Word i MS Excel)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 9/2002

   (Archiwum ZIP z dokumentami MS Word i MS Excel)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 8/2002

   (Archiwum ZIP z dokumentami MS Word i MS Excel)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 7/2002

   (Archiwum ZIP z dokumentami MS Word i MS Excel)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 6/2002

   (Archiwum ZIP z dokumentami MS Word i MS Excel)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 5/2002

   (Archiwum ZIP z dokumentami MS Word i MS Excel)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 4/2002

   (Archiwum ZIP z dokumentami MS Word i MS Excel)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 3/2002

   (Archiwum ZIP z dokumentami MS Word i MS Excel)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 2/2002

   Nabycie własnych akcji w celu dalszej odsprzedaży.

    

    § 5 ust 1 pkt 6) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 139, poz. 1569).

   Zarząd Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. ("Fundusz") informuje, że Fundusz nabył, na podstawie art. 362 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, 262.000 własnych akcji, po średniej cenie 4,68 zł za jedną akcję, wartości nominalnej 0,10 zł, co stanowi 0,87% kapitału zakładowego i 262.000 głosów na walnym zgromadzeniu. Przyczyną i jednocześnie celem nabycia przez Fundusz własnych akcji jest ich dalsza odsprzedaż.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 1/2002

   Nabycie własnych akcji w celu odsprzedaży.

    

   § 4 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U.

   Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. ("Fundusz") informuje, że Fundusz nabył 15.937 własnych akcji w celu ich dalszej odsprzedaży, co stanowi 0,05% głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 3,35 zł za jedną akcję.

    

   pobierz

Wyszukiwarka plików

Szukana fraza: