2003

  • Raport bieżący nr 61/2003

   Nabycie udziałów w spółce ATON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

   Zarząd spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje, że w dniu 23 grudnia 2003 r., w związku z realizacją umowy sprzedaży udziałów spółki pod firmą: "ATON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka"), zawartej pomiędzy Funduszem a spółką pod firmą: "Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Sprzedający") w dniu 16 grudnia 2003 r., Fundusz nabył własność 36 udziałów w Spółce, co stanowi 23,38% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 23,38% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

   Wartość nominalna nabytych udziałów wynosi 148.000,00 zł za jeden udział. Cena sprzedaży udziałów w Spółce wyniosła 76.600,00 zł za jeden udział, to jest 2.757.600,00 zł za wszystkie nabyte przez Fundusz udziały.

   Pomiędzy Funduszem (nabywcą udziałów), osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Funduszem a Sprzedającym lub osobami zarządzającymi Sprzedającym, brak jest innych powiązań niż powiązania umowne.

   Kryterium będącym podstawą uznania nabytych udziałów w Spółce za aktywa o znacznej wartości jest ich udział w kapitale zakładowym Spółki (23,38%).

   Nabycie udziałów w Spółce finansowane było ze środków własnych Funduszu.

   Podstawa prawna :
   Art. 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001, Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.).

   pobierz
  • Raport bieżący nr 62/2003

   Wykup bonów dłużnych.

   Zarząd spółki pod firmą: "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje, iż w dniu 22 grudnia 2003r. Fundusz dokonał za pośrednictwem Raiffeisen Bank Polska S.A. wcześniejszego wykupu bonów dłużnych o wartości nominalnej 9.000.000,00 zł. Emisja przedmiotowych bonów dłużnych miała miejsce w dniu 17 września 2003r. a ich nabywcą była spółka pod firmą: "Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie. Data wykupu przedmiotowych bonów dłużnych przypadała na dzień 10 września 2004r.
   W chwili obecnej Fundusz jest dłużnikiem spółki pod firmą: "Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie z tytułu wyemitowanych bonów dłużnych o wartości nominalnej 2.000.000,00 zł.

   Podstawa prawna :
   Art. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001, Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.).

   pobierz
  • Raport bieżący nr 60/2003

   Uchwały podjęte przez NWZ Foksal NFI S.A. w dniu 22 grudnia 2003 r.

   Zarząd spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") przekazuje treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, które odbyło się w dniu 22 grudnia 2003r.

   Uchwała Nr 1
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 22 grudnia 2003 roku
   w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

   § 1
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Wyglądałę.

   Uchwała Nr 2
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 22 grudnia 2003 roku
   w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

   § 1
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Tupina.

   § 2
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

   Uchwała Nr 3
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 22 grudnia 2003 roku
   w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

   § 1
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Kaczyńskiego.

   § 2
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

   Uchwała Nr 4
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 22 grudnia 2003 roku
   w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

   § 1
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Jerzego Łopacińskiego.

   § 2
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

   Uchwała Nr 5
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 22 grudnia 2003 roku
   w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

   § 1
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Henryka Ogryczaka.

   § 2
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

   Uchwała Nr 6
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 22 grudnia 2003 roku
   w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

   § 1
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Przemysława Sęczkowskiego.

   § 2
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

   Uchwała Nr 7
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 22 grudnia 2003 roku
   w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

   § 1
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje do składu Rady Nadzorczej: Panią Dorotę Ubysz, Pana Mieczysława Tarczyńskiego, Pana Romana Małek, Panią Janinę Moszczyńską i Pana Łukasza Ingielewicza.

   § 2
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

   Uchwała Nr 8
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 22 grudnia 2003 roku
   w sprawie umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego Funduszu

   § 1
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Funduszu postanawia umorzyć w trybie art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych 7.000.700 (siedem milionów siedemset) akcji własnych Funduszu będących akcjami zwykłymi, na okaziciela, które dopuszczone są do publicznego obrotu i mają formę zdematerializowaną, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a których wartość nominalna wynosi 10 (słownie: dziesięć) groszy każda.

   § 2
   Umorzenie akcji własnych Funduszu następuje bez wynagrodzenia, na wniosek zarządu Funduszu, z uwagi na to, że umorzeniu podlegają akcje będące własnością Funduszu.

   § 3

   W związku z umorzeniem akcji własnych Funduszu, ulega obniżeniu kapitał zakładowy Funduszu z kwoty 2.847.051,70 (dwa miliony osiemset czterdzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt jeden 70/100) złotych o kwotę 700.070 (siedemset tysięcy siedemdziesiąt) złotych do kwoty 2.146.981,70 (dwa miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden 70/100) złotych. Wysokość obniżenia kapitału zakładowego Funduszu odpowiada wartości nominalnej umorzonych akcji, zaś celem obniżenia kapitału zakładowego Funduszu jest uwzględnienie w kapitale zakładowym Funduszu umorzenia akcji własnych Funduszu.
   .

   § 4
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

   Uchwała Nr 9
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 22 grudnia 2003 roku
   w sprawie zmian w Statucie

   § 1
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, w związku z umorzeniem akcji własnych Funduszu i obniżeniem kapitału zakładowego zmienia § 9.1 Statutu Funduszu nadając mu nowe, następujące brzmienie: "Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 2.146.981,70 (słownie: dwa miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden 70/100) złotych i dzieli się na 21.469.817 (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."

   § 2
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

   Uchwała Nr 10
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 22 grudnia 2003 roku
   w sprawie zmian w Statucie

   § 1
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia art. 8.6 Statutu nadać nowe, następujące brzmienie:

   "8.6. Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowanych przez inny narodowy fundusz inwestycyjny lub podmiot, którego głównym przedmiotem działalności jest obrót papierami wartościowymi, jeśli w wyniku tego ponad 20 (dwadzieścia) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w tego rodzaju papiery wartościowe."

   § 2
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

   Podstawa prawna :
   § 49 ust 1 pkt 5) w związku z § 66 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 59/2003

   Powołanie członków Rady Nadzorczej Foksal NFI S.A.

   Zarząd spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, które odbyło się w dniu 22 grudnia 2003 r. powołało do składu Rady Nadzorczej następujące osoby:

   1) Panią Janinę Moszczyńską, lat 51, absolwentkę Wydziału Technologii Drewna SGGW w Warszawie. Pni Janina Moszczyńska ukończyła ponadto liczne szkolenia m. in. w zakresie prawa Unii Europejskiej i ochrony środowiska. Pracę zawodową rozpoczynała w Hajnowskim Przedsiębiorstwie Suchej Destylacji Drewna zajmując stanowisko Kierownika Działu Technologicznego; następnie w latach 1990- 98 była odpowiedzialna za ochronę środowiska i gospodarkę w lasach państwowych jako Starszy Inspektor w Urzędzie Rejonowym w Hajnówce; od 1999 roku zajmuje stanowisko Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Hajnówce. Legitymuje się doświadczeniem w pracach organów nadzorczych spółek kapitałowych, jest członkiem Rady Nadzorczej spółki Foton S.A.(w likwidacji).

   Pani Janina Moszczyńska nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

   2) Panią Dorotę Ubysz, lat 38, absolwentkę Uniwersytetu Warszawskiego - specjalizacja chemia organiczna; Master of Science, University of Toronto; Master of Business Administration, York University, Toronto; Conduct and Practices Handbook Course, Londyn; Canadian Securities Course, Toronto.
   W latach 1993 - 95 pani Dorota Ubysz pracowała jako asystent na Univesity of Toronto, w 1995 - York University; w latach 1997 - 99 jako analityk finansowy TD Securities Inc Toronto; w 1999 - była zatrudniona na stanowisku dyrektora działu analiz Domu Maklerskiego BIG - BG S.A.; w latach 1999-2002 na stanowisku dyrektora działu analiz związana była z SG Securities Polska S.A.; od 2002 roku pracuje jako główny specjalista do spraw analiz produktowych Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o.
   Pani Dorota Ubysz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

   3) Pana Romana Małka, lat 49, absolwenta Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie.
   Pan Roman Małek ukończył ponadto Studia Podyplomowe na Politechnice Lubelskiej w zakresie planowania i marketingu uzyskując Certyfikat University of Illinois at Urbana - Champaign; program menedżerski na poziomie studiów pomagisterskich - Politechnika Lubelska, Polsko-Amerykański Instytut Zarządzania, The University of Illinois College of Education AT Urbana-Champain; Kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa; posiada zezwolenie Państwowego Urządu Nadzoru Ubezpieczeń w Warszawie na wykonywanie czynności agenta ubezpieczeniowego.

   Pracę zawodową rozpoczynał jako nauczyciel, następnie w latach 1978 - 83 związany był z Komendą Chorągwi ZHP w Chełmie, w tym jako zastępca komendanta Chorągwi; w latach 1983-1998 pracował w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Chełmie zajmując kolejno stanowiska kierownika poszczególnych działów, zastępcy dyrektora i dyrektora Biblioteki; w latach 1998 - 2000 pełnił funkcję Prezesa Zarządu BON TON Radio S.A. w Chełmie; w latach 2000 - 2003 był zatrudniony na stanowisku dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej; od 2003 jest kierownikiem Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwo Ubezpieczeń - Filia w Chełmie.

   Pan Roman Małek nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

   4) Pana Mieczysława Tarczyńskiego, lat 49, absolwenta Instytutu Okrętowego w Gdańsku Politechniki Gdańskiej.
   Pan Mieczysław Tarczyński w latach 1980 -82 był zatrudniony w Stoczni Gdańskiej im. Lenina; następnie w latach 1982 -90 był właścicielem Wytwórni Materiałów Izolacyjnych w Siedlcach; od 1989 pełni funkcję Prezesa Zarządu PUH ODMET Sp. z o.o. w Siedlcach.
   Pełni też funkcję V-ce Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupa Polska Stal Sp. z o.o. w Krakowie i Przewodniczącego RN SCMB PROBUD S.A. w Siedlcach

   Pan Mieczysław Tarczyński nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

   5) Pana Łukasza Ingielewicza, lat 26, absolwenta Szkoły Głównej Handlowej, Kierunek Zarządzanie i Marketing II.
   Pan Łukasz Ingielewicz ukończył ponadto semestralne studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Christiana Albrechta w Kilonii, gdzie również w 2000 r. był stypendystą na Wydziale Zarządzania, ponadto w 1999r. w ramach stypendium programu SOCRATES - ERASMUS odbywał Studia na Karlstad University w Szwecji.

   Od 2002 roku pracuje jako specjalista w Departamencie Strategii Telekomunikacji Polskiej S.A. Wcześniej związany kolejno z: Lignotock GmbH, Warszawską Grupą Konsultingowa Sp. z o.o. oraz Marc O'Polo AG.

   Pan Łukasz Ingielewicz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

   Podstawa prawna :
   § 66 ust.1 w zw. z § 5 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001 Nr 139, poz. 1569 z późń. zm.)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 58/2003

   Odwołanie członków Rady Nadzorczej Foksal NFI S.A.

   Zarząd spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, które odbyło się w dniu 22 grudnia 2003 r. odwołało ze składu Rady Nadzorczej następujące osoby: Pana Ryszarda Tupina, Pana Piotra Kaczyńskiego, Pana Jerzego Łopacińskiego, Pana Henryka Ogryczaka oraz Pana Przemysława Sęczkowskiego. Pan Jerzy Łopaciński pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Funduszu, Pan Piotr Kaczyński pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Funduszu natomiast Pan Ryszard Tupin, Pan Henryk Ogryczak oraz Pan Przemysław Sęczkowski pełnili funkcję Członków Rady Nadzorczej Funduszu.

   Podstawa prawna :
   § 66 ust.1 w zw. z § 5 ust. 1 pkt 30 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001 Nr 139, poz. 1569 z późń. zm.)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 57/2003

   Obniżenie kapitału zakładowego Foksal NFI S.A.

   Zarząd Spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie informuje, iż powziął wiadomość o wpisaniu w dniu 12 grudnia 2003r. do rejestru przedsiębiorców zmiany wysokości kapitału zakładowego Funduszu. Zmiana wysokości kapitału zakładowego nastąpiła wskutek obniżenia kapitału zakładowego Funduszu dokonanego poprzez umorzenie 1.585.607 sztuk akcji Funduszu własnych zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, co odpowiada 1.585.607 głosom na walnym zgromadzeniu Funduszu. Po rejestracji wysokość kapitału zakładowego Funduszu wynosi 2.847.051,70 zł. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego Funduszu wynosi 28.470.517. Umorzenie nastąpiło w trybie art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych. Umorzenie nastąpiło bez wynagrodzenia ponieważ akcje te zostały nabyte przez Fundusz i w terminie dwóch lat od dnia ich nabycia nie zostały przez Fundusz zbyte co spowodowało powstanie po stronie Zarządu Funduszu obowiązku umorzenia akcji własnych stosownie do przepisu art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych.
   Podstawa prawna :
   § 5 ust 1 pkt 12) w związku z § 5 ust. 1 pkt) 20 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 56/2003

   Zawiadomienie o nabyciu akcji Foksal NFI S.A.

   Zarząd Spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie informuje o otrzymaniu w dniu 16 grudnia 2003 roku zawiadomienia od Zarządu spółki pod firmą: "ATON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka"), iż Spółka w dniu 12 grudnia 2003 r. nabyła 1.563.367,00 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) sztuk akcji spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Akcje Funduszu"), w wyniku czego Spółka posiada 5.087.608,00 (pięć milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiem) sztuk Akcji Funduszu, co stanowi 16,93 % akcji w kapitale zakładowym spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie oraz daje prawo do 5.087.608,00 (pięć milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiem), głosów na walnym zgromadzeniu spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (to jest do 16,93 % głosów na walnym zgromadzeniu).

   Zarząd Spółki poinformował także, stosownie do przepisu art. 147 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r., Nr 49, poz. 447 z późn. zm.), iż nie ma zamiarów dalszego zwiększania udziału w spółce pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie.

   Podstawa prawna :
   art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r., Nr 49, poz. 447 z późn. zm.) oraz § 27 w związku z § 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 55/2003

   Projekty uchwał na NWZ Foksal NFI S.A. zwołanego na dzień 22 grudnia 2003 r.

   Zarząd Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. ("Fundusz") przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu zwołanego na dzień 22 grudnia 2003r.

   Uchwała Nr 1
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 22 grudnia 2003 roku
   w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

   § 1
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ............................

   § 2
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

   Uchwała Nr 2
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 22 grudnia 2003 roku
   w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

   § 1
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby ............................

   § 2
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
   Uchwała Nr 3
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 22 grudnia 2003 roku
   w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

   § 1
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu odwołuje ze składu Rady Nadzorczej _____________.

   § 2
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

   Uchwała Nr 4
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 22 grudnia 2003 roku
   w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

   § 1
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje do składu Rady Nadzorczej ______________.

   § 2
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

   Uchwała Nr 5
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 22 grudnia 2003 roku
   w sprawie umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego Funduszu

   § 1
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia umorzyć bez wynagrodzenia 8.586.307 akcji własnych Funduszu, zwykłych na okaziciela, które dopuszczone są do publicznego obrotu i mają formę zdematerializowaną zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

   § 2

   Umorzenie akcji własnych następuje bez wynagrodzenia.

   § 3

   W związku z umorzeniem akcji obniżeniu ulega kapitał zakładowy spółki z kwoty 3.005.612,40 zł o kwotę 858.630,70 zł do kwoty 2.146.981,70 zł. Wysokość obniżenia kapitału zakładowego odpowiada wartości umorzonych akcji.

   § 4
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

   Uchwała Nr 6
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 22 grudnia 2003 roku
   w sprawie zmian w Statucie

   § 1
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, w związku z umorzeniem akcji własnych Funduszu i obniżeniem kapitału zakładowego zmienia § 9.1 Statutu Funduszu nadając mu nowe, następujące brzmienie: "Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 2.146.981,70 (słownie: dwa miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden 70/100) złotych i dzieli się na 21.469.817 (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."

   § 2
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

   Uchwała Nr 7
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 22 grudnia 2003 roku
   w sprawie zmian w Statucie

   § 1
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia art. 8.6 Statutu nadać nowe, następujące brzmienie:

   "8.6. Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowanych przez inny narodowy fundusz inwestycyjny lub podmiot, którego głównym przedmiotem działalności jest obrót papierami wartościowymi, jeśli w wyniku tego ponad 20 (dwadzieścia) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w tego rodzaju papiery wartościowe."

   § 2
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

   Podstawa prawna :
   § 49 ust 1 pkt 3) w związku z § 66 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 54/2003

   Zwołanie NWZ Foksal NFI S.A.

   Zarząd Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. ("Fundusz") informuje o zwołaniu na dzień 22 grudnia 2003r. na godz. 11.00. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu, które odbędzie się w siedzibie Funduszu w Warszawie, przy ul. Wolskiej 45 A, z następującym porządkiem obrad:

   1. otwarcie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
   2. wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
   3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
   4. wybór komisji skrutacyjnej;
   5. zmiany w składzie rady nadzorczej Funduszu;
   6. obniżenie kapitału zakładowego Funduszu oraz uchwalenie zmian statutu Funduszu,
   7. zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

   Proponowane zmiany statutu Funduszu (pkt. 6 porządku obrad) obejmują:

   a) zastąpienie dotychczasowej treści art. 9 ust. 1 statutu Funduszu w dotychczasowym brzmieniu "Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 3.005.612,40 zł (trzy miliony pięć tysięcy sześćset dwanaście złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na 30.056.124 (trzydzieści milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 00000001 do numeru 30056124 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda" nowym zapisem w brzmieniu: "Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 2.146.981,70 (słownie: dwa miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden 70/100) złotych i dzieli się na 21.469.817 (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda".

   b) zastąpienie dotychczasowej treści art. 8 ust. 6 statutu Funduszu w dotychczasowym brzmieniu "Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowanych przez inny narodowy fundusz inwestycyjny lub podmiot, którego głównym przedmiotem działalności jest obrót papierami wartościowymi, jeśli w wyniku tego ponad 15 (piętnaście) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w tego rodzaju papiery wartościowe" nowym zapisem w brzmieniu: "Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowanych przez inny narodowy fundusz inwestycyjny lub podmiot, którego głównym przedmiotem działalności jest obrót papierami wartościowymi, jeśli w wyniku tego ponad 20 (dwadzieścia) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w tego rodzaju papiery wartościowe".

   c) skreślenie zapisu art.8 ust. 5 statutu Funduszu w dotychczasowym brzmieniu "Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowanych przez inny narodowy fundusz inwestycyjny lub podmiot, którego głównym przedmiotem działalności jest obrót papierami wartościowymi, jeżeli w wyniku tego ponad 5 (pięć) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w tego rodzaju papiery wartościowe"

   Zarząd Funduszu informuje jednocześnie, że imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenie o złożeniu akcji do depozytu należy składać do dnia 15 grudnia 2003r. do godz. 17.00. w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ul. Wolskiej 45 A.
   Podstawa prawna: § 49 ust 1 pkt 1) i pkt) 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.)
   Podpisy osób reprezentujących spółkę
   2028-11-03 Elżbieta Chrzan Prezes Zarządu

   pobierz
  • Raport bieżący nr 52/2003

   Zamiana akcji z Zachodnim Funduszem Inwestycyjnym NFI S.A.

    

   Zarząd spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje, że w dniu 17 listopada 2003 r., w wyniku przyjęcia oferty złożonej Funduszowi przez spółkę pod firmą: "Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka") Fundusz dokonał ze Spółką zamiany 2.506.440 akcji imiennych spółki pod firmą: "Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 1 Grupa Jedynka Wrocławska Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wrocławiu o wartości nominalnej 3.509.016,00 zł, będących własnością Funduszu na 1.545.823 akcji imiennych spółki pod firmą: "Firma Chemiczna Dwory Spółka Akcyjna" z siedzibą w Oświęcimiu o wartości nominalnej 3.107.104,23 zł będących własnością Spółki.
   W wyniku dokonanej zamiany akcji Fundusz posiada obecnie 5.753.323 akcji spółki pod firmą: "Firma Chemiczna Dwory Spółka Akcyjna" z siedzibą w Oświęcimiu, co stanowi 45,12% w kapitale zakładowym tej spółki.
   W związku z powyższym Fundusz informuje, że w dniu 17 listopada 2003 r. akcje będące przedmiotem zamiany zostały wydane Spółce.
   Podstawa prawna: art. 81 pkt 2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r., Nr 49, poz. 447 z późn. zm.)
   Podpisy osób reprezentujących spółkę
   2018-11-03 Elżbieta Chrzan Prezes Zarządu

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 51/2003

   Zbycie akcji spółki Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej S.A. z siedzibą w Warszawie

    

   Zarząd spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 28 października 2003 r. podjął wiadomość, że w związku z realizacją umowy sprzedaży akcji spółki pod firmą: "Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ( dalej jako "Spółka") z dnia 17 września 2003 r. (raport bieżący nr 42/2003) zawartej pomiędzy Funduszem a spółką pod firmą: "Foxone Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Kupujący") doszło do przeniesienia na rzecz Kupującego własności 690.998 akcji Spółki. Zbyte na rzecz Kupującego akcje Spółki stanowiły 32% kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do wykonywania 32% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
   Wartość nominalna sprzedawanych akcji wynosi 2,93 zł za jedną akcję. Cena sprzedaży akcji Spółki wyniosła 5,62 zł za jedną akcję, tj. 3.883.408,76 zł za wszystkie sprzedawane przez Fundusz akcje. Wartość ewidencyjna (bilansowa netto) sprzedanych akcji Spółki w księgach rachunkowych Funduszu na dzień 30 czerwca 2003 r. wynosiła 3.174.112,28 zł.
   Pomiędzy Funduszem (sprzedawcą akcji), osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Funduszem a Kupującym lub osobami zarządzającymi Kupującym, brak jest innych powiązań niż wskazane powyżej powiązania umowne.
   Kryterium będącym podstawą uznania sprzedanych akcji Spółki za aktywa o znacznej wartości jest ich udział w kapitale zakładowym Spółki (32%).
   Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 1) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.)
   Podpisy osób reprezentujących spółkę
   2028-10-03 Elżbieta Chrzan Prezes Zarządu

   pobierz
  • Raport bieżący nr 50/2003

   Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ Foksal NFI S.A

    

   Zarząd spółki pod firmą: "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka") przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ Funduszu, które odbyło się w dniu 30 września 2003 r. :

    

   Lp Firma akcjonariusza Siedziba Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym

   1 Skarb Państwa reprezentowany 00-522 Warszwa, 4 055 931 13,49%
   przez Ministra Skarbu Państwa ul. Krucza 36/Wspólna 6
   2 Siódmy Narodowy Fundusz 01-201 Warszawa, 3 006 602 10,00%
   Inwestycyjny S.A. ul. Wolska 45a
   3 Aton Sp. z o.o. 00-867 Warszawa, 2 082 000 6,93%
   Al. Jana Pawła II 29
   4 Zachodni Fundusz 01-201 Warszawa, 1 877 241 6,25%
   Inwestycyjny NFI S.A. ul. Wolska 45a
   Podstawa prawna: Art. 148 pkt 3) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi - tekst jednolity (Dz.U. z 2002 r., Nr 49, poz. 447 z późn. zm.)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 49/2003

   Zawiadomienie o nabyciu akcji Foksal NFI S.A.

    

   Zarząd spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje o otrzymaniu w dniu 13 października 2003 roku zawiadomienia od Zarządu spółki pod firmą: "Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie" (dalej jako "Spółka"), iż w dniu 08 października 2003 r., Spółka nabyła 1.457.982 akcji Funduszu, w wyniku czego Spółka posiada obecnie 4.464.584 akcji Funduszu, co stanowi 14,85% w kapitale zakładowym Funduszu oraz daje 4.464.584, tj. 14,85% głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu.
   Podstawa prawna: art. 81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r., Nr 49, poz. 447) § 66 ust.1 w związku z § 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.)
   Podpisy osób reprezentujących spółkę
   2014-10-03 Elżbieta Chrzan Prezes Zarządu

   pobierz
  • Raport bieżący nr 48/2003

   Zawiadomienie o zbyciu akcji Foksal NFI S.A.

    

   Zarząd spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje o otrzymaniu w dniu 13 października 2003 roku zawiadomienia od Zarządu spółki pod firmą: "Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie" (dalej jako "Spółka"), iż w dniu 13 października 2003 r., Spółka zbyła 1.442.241 akcji Funduszu, w wyniku czego Spółka posiada obecnie 435.000 akcji Funduszu, co stanowi 1,45% w kapitale zakładowym Funduszu oraz daje 435.000, tj. 1,45% głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu.

   Podstawa prawna: art. 81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r., Nr 49, poz. 447) § 66 ust.1 w związku z § 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.)
   Podpisy osób reprezentujących spółkę
   2014-10-03 Elżbieta Chrzan Prezes Zarządu

   pobierz
  • Raport bieżący nr 47/2003

   Zawiadomienie o nabyciu akcji Funduszu

    

   Zarząd spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje o otrzymaniu w dniu 13 października 2003 roku zawiadomienia od Zarządu spółki pod firmą: "ATON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Warszawie" (dalej jako "Spółka"), iż w dniu 13 października 2003 r., Spółka nabyła 1.442.241 akcji Funduszu, w wyniku czego Spółka posiada obecnie 3.524.241 akcji Funduszu, co stanowi 11,73% w kapitale zakładowym Funduszu oraz daje 3.524.241, tj. 11,73% głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu.
   Spółka poinformowała również, że ma zamiar dalszego zwiększania udziału w Funduszu w okresie dwunastu miesięcy od daty niniejszego zawiadomienia, nie zamierza przekroczyć progu 25% i traktuje to jako długoterminową inwestycję kapitałową.

   Podstawa prawna: art. 81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r., Nr 49, poz. 447) § 66 ust.1 w związku z § 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.)
   Podpisy osób reprezentujących spółkę
   2013-10-03 Elżbieta Chrzan Prezes Zarządu

   pobierz
  • Raport bieżący nr 46/2003

   Tekst jednolity Statutu Foksal NFI S.A.

   Zarząd spółki pod firmą: "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka") przekazuje tekst jednolity Statutu Funduszu przyjęty przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 29 września 2003 r.   STATUT
   FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SPÓŁKA AKCYJNA
   Tekst jednolity

   I POSTANOWIENIA OGÓLNE
   1... Artykuł 1
   Fundusz działa pod firmą "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna". Fundusz może używać skrótu firmy Foksal NFI S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.
   2... Artykuł 2
   Siedzibą Funduszu jest m. St. Warszawa.
   3... Artykuł 3
   Założycielem Funduszu jest Skarb Państwa.
   4... Artykuł 4
   Fundusz działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44 poz. 202 z późn. zmianami) oraz Kodeksu Handlowego.
   5... Artykuł 5
   5.1. Fundusz działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
   5.2. Fundusz może powoływać i prowadzić swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
   6... Artykuł 6
   Czas trwania Funduszu jest nieograniczony.
   II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU
   7... Artykuł 7

   Przedmiotem działalności Funduszu jest:
   1. nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa,
   2. nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji podmiotów zarejestrowanych i działających w Polsce,
   3. nabywanie innych papierów emitowanych przez podmioty, o których mowa w pkt. 2,
   4. wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych,
   5. rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi,
   6. udzielanie pożyczek spółkom i innym podmiotom zarejestrowanym i działającym w Polsce,
   7. zaciąganie pożyczek i kredytów dla celów Funduszu,
   8. inna działalność inwestycyjna.
   8... Artykuł 8
   Zarząd realizuje przedmiot działalności Funduszu z zastrzeżeniem następujących ograniczeń:
   8.1. Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowanych przez podmiot nie mający siedziby w Polsce lub emitowanych przez podmiot, który nie jest zaangażowany głównie w prowadzenie działalności w Polsce.
   8.2. Fundusz nie może posiadać udziałów w spółkach cywilnych, jawnych oraz innych podmiotach, w których udział powodowałby nieograniczoną odpowiedzialność Funduszu.
   8.3. (skreślony)
   8.4. (skreślony)
   8.5. Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowanych przez inny narodowy fundusz inwestycyjny lub podmiot, którego głównym przedmiotem działalności jest obrót papierami wartościowymi, jeżeli w wyniku tego ponad 5 (pięć) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w tego rodzaju papiery wartościowe.
   8.6. Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowanych przez inny narodowy fundusz inwestycyjny lub podmiot którego głównym przedmiotem działalności jest obrót papierami wartościowymi, jeśli w wyniku tego ponad 15 % (piętnaście procent) wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w tego rodzaju papiery wartościowe.
   8.7. Fundusz nie może nabywać metali szlachetnych ani zawierać kontraktów surowcowych, kontraktów opcyjnych lub kontraktów terminowych, z wyjątkiem:
   a) transakcji mających na celu zmniejszenie ryzyka w granicach dopuszczalnych przez prawo polskie,
   b) nabywania akcji spółek zajmujących się produkcją i przetwarzaniem metali szlachetnych lub surowców.
   8.8. Fundusz nie może nabywać nieruchomości, których łączna cena przekraczałaby 5 % (pięć procent) wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu. Fundusz nie może także nabywać akcji spółek, zajmujących się głównie inwestowaniem w nieruchomości, jeżeli w wyniku tego ponad 15 % (piętnaście procent) wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w aktywach jednego podmiotu zajmującego się taką działalnością. Ograniczenie wskazane w zdaniach poprzedzających nie dotyczy nabywania tego typu aktywów, jeżeli nabycie następuje w celu zabezpieczenia wierzytelności Funduszu.
   8.9. Fundusz nie może zaciągać pożyczek ani emitować obligacji, jeżeli w wyniku tego łączna wartość zadłużenia Funduszu , łącznie z dotychczasowym, przekroczyłaby 50 (pięćdziesiąt) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu.
   8.10. Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych, jeżeli w wyniku tego ponad 25 (dwadzieścia pięć) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w papiery wartościowe jednego emitenta.
   8.11. Ograniczenia określone w art. 8.6., 8.8., 8.9. oraz 8.10. dotyczą inwestycji w chwili jej podjęcia. Ograniczenia te nie obowiązują, jeżeli ich naruszanie następuje w wyniku późniejszych zmian wartości netto aktywów Funduszu lub zmiany struktury kapitału spółki, w którą Fundusz zainwestował.

   III. KAPITAŁ FUNDUSZU
   9... Artykuł 9

   9.1. Kapitał akcyjny Funduszu wynosi 3.005.612,40 zł (trzy miliony pięć tysięcy sześćset dwanaście złotych czterdzieści groszy) i dzieli się 30.056.124 (trzydzieści milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru 30.056.124 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
   9.2. Kapitał akcyjny może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi jak i wkładami niepieniężnymi.
   9.3. Kapitał zakładowy Funduszu może zostać obniżony przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Funduszu.
   10... Artykuł 10
   Wszystkie akcje Funduszu są akcjami zwykłymi na okaziciela.
   11... Artykuł 11
   Fundusz może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.
   12... Artykuł 12
   Dotychczasowi akcjonariusze nie mają prawa pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, określonego w art. 435 Kodeksu Handlowego (prawo poboru).

   III.OGRANICZENIA W WYKONANIU PRAWA GŁOSU Z AKCJI
   13... Artykuł 13
   13.1. (skreślony).
   13.2. (skreślony).
   13.3. (skreślony).
   13.4. (skreślony).

   IV. WŁADZE FUNDUSZU
   14... Artykuł 14
   Władzami Funduszu są:
   A. Zarząd
   B. Rada Nadzorcza
   C. Walne Zgromadzenie


   A. ZARZĄD
   15... Artykuł 15
   15.1. Zarząd składa się z jednej do siedmiu osób. Kadencja Zarządu trwa dwa lata.
   15.2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz, na wniosek Prezesa Zarządu, pozostałych członków zarządu.
   15.3. Rada Nadzorcza określi liczbę członków zarządu.
   15.4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.
   15.5. (skreślony)
   16... Artykuł 16
   16.1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Funduszem z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo i niniejszy statut dla pozostałych władz Funduszu.
   16.2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.
   17... Artykuł 17
   17.1. Z zastrzeżeniem postanowienia art. 17.2 Statutu do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Funduszu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, z wyłączeniem sytuacji gdy Zarząd jest jednoosobowy.
   17.2. Jeżeli prokura została udzielona firmie zarządzającej, o której mowa w art. 24.4., oświadczenia składa i podpisuje w imieniu Funduszu jeden członek Zarządu zawsze łącznie z tym prokurentem. W przypadku reprezentowania Funduszu przez prokurenta, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, współdziałanie z członkiem Zarządu nie jest wymagane.
   18... Artykuł 18
   18.1. W umowach pomiędzy Funduszem a członkami Zarządu tudzież w sporach z nimi reprezentuje Fundusz Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonywania takich czynności prawnych .
   18.2. Pracownicy Funduszu podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie.


   B. RADA NADZORCZA
   19... Artykuł 19
   19.1. Rada Nadzorcza składa się z 7 do 9 członków. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Kadencja członków Rady Nadzorczej sprawujących funkcję w dniu 19 października 2001 r. upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2003.
   19.2. Radę Nadzorczą wybiera Walne Zgromadzenie.
   19.3. Co najmniej 2/3 (dwie trzecie) członków Rady Nadzorcze w tym jej przewodniczący, powinni być obywatelami polskimi.
   20... Artykuł 20
   20.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jednego lub dwóch zastępców i sekretarza.
   20.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. W przypadku braku Przewodniczącego Rady Nadzorczej, posiedzenie Rady zwołuje Zarząd lub członek Rady Nadzorczej.
   20.3. Członek Rady Nadzorczej nie może równocześnie pełnić funkcji członka Rady Nadzorczej lub Zarządu innego narodowego funduszu inwestycyjnego.
   20.4. (skreślony).
   21... Artykuł 21
   21.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał .
   21.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek co najmniej jednego członka Rady lub na pisemny wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 2 (dwóch) tygodni od dnia zwołania.
   22... Artykuł 22
   22.1. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na siedem dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane także telefonicznie, przy pomocy telefaksu lub poczty elektronicznej, co najmniej na trzy dni przed dniem posiedzenia. Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania zawiadomienia za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu.
   22.2. Porządek obrad ustala oraz zawiadomienia wysyła Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba, względnie Zarząd, jeżeli są uprawnieni do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.
   22.3. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. W przypadku nieobecności zarówno Przewodniczącego jak i Wiceprzewodniczącego, posiedzenie może otworzyć każdy z członków Rady zarządzając wybór przewodniczącego posiedzenia.
   22.4. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały powziąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.
   22.5. Rada Nadzorcza może powziąć uchwały także bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie, którzy wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw na porządku obrad.
   22.6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbywania posiedzenia, w ten sposób, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, znając treść projektu uchwały, wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte.
   22.7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
   22.8. Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, iż członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy biorący udział w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o treści projektów uchwał i wyrazić zgodę na taki tryb głosowania. Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania treści projektów uchwał za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu.
   22.9. Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin, określający szczegółowo zasady działania Rady.

   23... Artykuł 23
   Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
   24... Artykuł 24
   24.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Funduszu.
   24.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia, do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy:
   a) badanie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat oraz zapewnianie ich weryfikacji przez biegłych rewidentów o uznanej międzynarodowej renomie;
   b) badanie, opiniowanie sprawozdania Zarządu.
   c) Składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt a) i b);
   d) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
   e) zawieranie umów z członkami zarządu oraz zasad ich wynagradzania, a także powoływanie, zawieszanie lub odwoływanie poszczególnych członków zarządu lub całego zarządu.
   f) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie oraz udzielenie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% (piętnaście) wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu;
   g) skreślony.
   h) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;
   i) przedstawianie akcjonariuszom, na pierwszym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu zwołanym po dniu trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piątego (31.12.2005) roku i na każdym następnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu, projektu odpowiedniej uchwały i zalecenia dotyczącego likwidacji lub przekształcenia Funduszu w spółkę mającą charakter funduszu powierniczego lub innego podobnego funduszu, zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z zaleceniem dotyczącym firmy zarządzającej, jeżeli Fundusz jest związany z taką firmą umową o zarządzanie.
   24.3. (skreślony)
   24.4. Jeżeli na podstawie art. 21 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji Fundusz zawiera z firmą zarządzającą umowę o zarządzanie majątkiem Funduszu, Radzie Nadzorczej przysługuje uprawnienie do reprezentowania Funduszu wobec firmy zarządzającej, w tym zawarcia i wypowiedzenia tej umowy.
   24.5. Jeżeli firma zarządzająca, o której mowa w art. 24.4. zwróci się do członka zarządu o zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia w imieniu Zarządu w związku z transakcją w zakresie inwestycji, członek zarządu może, działając według własnego uznania oraz zgodnie z postanowieniami umowy, o której mowa w art. 24.4., przekazać sprawę Radzie Nadzorczej, której w terminie nie dłuższym niż 45 (czterdzieści pięć) dni, dostarczy członkowi zarządu pisemne upoważnienie do zaciągnięcia zobowiązania lub dokonania rozporządzenia w imieniu Funduszu w związku z daną transakcją. Jeżeli pisemne upoważnienie Rady Nadzorczej nie zostanie dostarczone członkowi Zarządu w ciągu 45 (czterdziestu pięciu) dni, przyjmuje się, że Rada Nadzorcza udzieliła odpowiedniego upoważnienia członkowi Zarządu.
   25... Artykuł 25
   Do włączonej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy określanie wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej i zatwierdzanie regulaminu, o którym mowa w art. 22.9.

   C. WALNE ZGROMADZENIE
   26... Artykuł 26
   26.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpóźniej do końca 10 (dziesiątego) miesiąca po upływie roku obrotowego.
   26.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 (dziesięć) % kapitału akcyjnego.
   26.3. Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 26.2.
   26.4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
   a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w
   b) przepisanym terminie;
   c) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w art. 26.2, Zarząd nie zwołał
   d) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art. 26.3.
   27... Artykuł 27
   27.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.
   27.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% (dziesięć) kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
   27.3. Żądanie, o którym mowa w art. 27.2, zgłoszone po pierwszym ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   28... Artykuł 28
   Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.
   29... Artykuł 29
   Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.

   30... Artykuł 30
   30.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są względną większością głosów, tzn. gdy ilość głosów oddanych za uchwałą jest większa niż ilość głosów oddanych przeciw uchwale z pominięciem głosów nieważnych i wstrzymujących się, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach:
   a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych oraz sprawozdania Zarządu za poprzedni rok obrotowy;
   b) podjecie uchwały co do podziały zysku i pokrycia strat;
   c) skwitowanie członków władz Funduszu z wykonania obowiązków.
   30.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych poniżej podejmowane są większością 3 (trzech czwartych) oddanych głosów:
   a) zmiana statutu Funduszu, w tym emisja nowych akcji;
   b) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych;
   c) połączenie Funduszu z inną spółką;
   d) rozwiązanie Funduszu.
   30.3. Uchwały w przedmiocie zmian statutu Funduszu zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.
   30.4. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy zatwierdzenie umowy o zarządzanie majątkiem Funduszu, o której mowa w art. 24.4. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy uchwalanie, w razie potrzeby, wytycznych dla Rady Nadzorczej dotyczących negocjacji warunków tej umowy z firmą zarządzającą.
   30.5. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy skwitowanie członków władz Funduszu z wykonania obowiązków oraz podjęcie decyzji co do osoby, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, w przedmiocie zwrotu wydatków lub pokrycia odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana do zapłaty wobec osoby trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby, był w najlepszym interesie Funduszu.
   30.6. (skreślony)
   30.7. (skreślony)
   31... Artykuł 31
   Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Funduszu bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.
   32... Artykuł 32
   32.1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.
   32.2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin.

   VI. GOSPODARKA FUNDUSZU
   33... Artykuł 33
   Organizację Funduszu określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
   34... Artykuł 34
   Rokiem obrotowym Funduszu jest rok kalendarzowy.
   35... Artykuł 35
   35.1. W ciągu 8 (ośmiu) miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Funduszu w tym okresie.
   35.2. (skreślony)
   36... Artykuł 36
   Datę nabycia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. Termin wypłaty powinien nastąpić nie później niż w ciągu 8 (ośmiu) tygodni od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.

   VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
   37... Artykuł 37
   37.1. Fundusz zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku "RZECZPOSPOLITA", z wyjątkiem ogłoszeń, które z mocy obowiązujących przepisów prawa podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sadowym i Gospodarczym lub Monitorze Polskim B.
   37.2. Ogłoszenia Funduszu powinny być również wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Funduszu w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy.
   37.3. Na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202 i z 1994 r. Nr 84, poz. 385) Fundusz zwolniony jest z wymagań przewidzianych w art. 159 par. 2, art. 312, 313, 315, art. 340 par. 1, art. 347, 367 par. 1, art. 381 par. 1, art. 390 par. 1, art. 420 par. 1, art. 425 i art. 440-442 Kodeksu Handlowego.
   Podstawa prawna: § 49 ust 1 pkt 2) lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.)
   Podpisy osób reprezentujących spółkę
   2030-09-03 Elżbieta Chrzan Prezes Zarządu

   pobierz
  • Raport bieżący nr 46/2002

   (Archiwum ZIP z dokumentami MS Word i MS Excel)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 45/2003

   Treść uchwał podjętych przez NWZ Foksal NFI S.A. w dniu 30 września 2003 r.

   § 49 ust 1 pkt 5) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.)

   Zarząd spółki pod firmą: "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka") przekazuje treść uchwał, powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, które odbyło się w dniu 30 września 2003 r.

   Uchwała Nr 1
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 30 września 2003 roku
   w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

   § 1
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Wyglądałę.

   § 2
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

   Uchwała Nr 2
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 30 września 2003 roku
   w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

   § 1
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
   1/ Konrad Kozieło,
   2/ Artur Bryzek,
   3/ Bartłomiej Achler.

   § 2
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


   Uchwała Nr 3
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 30 września 2003 roku
   w sprawie przyjęcia porządku obrad

   § 1
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu przyjmuje prządek obrad ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 174 z dnia 08 września 2003 r. poz. 9427.

   § 2
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

   Uchwała Nr 4
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 30 września 2003 roku
   w sprawie przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia

   § 1
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu przyjmuje regulamin Walnego Zgromadzenia, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

   § 2
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

   Uchwała Nr 5
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 30 września 2003 roku
   w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej

   § 1
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu zatwierdza regulamin Rady Nadzorczej przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/29/09/2003 z dnia 29 września 2003 r., którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


   § 2
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

   Uchwała Nr 6
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 30 września 2003 roku
   w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego

   § 1
   1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") w wykonaniu postanowień uchwały nr 58/952/2002 Rady Giełdy Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Uchwała o Kodeksie Dobrych Praktyk") w brzmieniu nadanym uchwałą nr 68/962/2002 Rady Giełdy Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, że Fundusz będzie przestrzegał zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji dopuszczonych do publicznego obrotu, określonych w Uchwale o Kodeksie Dobrych Praktyk, z zastrzeżeniem § 2.

   2. Zasady ładu korporacyjnego, o których mowa w ust. 1 zaczną obowiązywać od dnia 1 października 2003 roku.

   § 2

   Fundusz odstępuje od wdrożenia następujących zasad ładu korporacyjnego:
   1. Zasady Drugiej DOBRYCH PRAKTYK WALNYCH ZGROMADZEŃ stanowiącej, iż "Źądanie zwołania walnego zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty powinno być uzasadnione, zaś projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez walne zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawione akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią rady nadzorczej przed walnym zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny".

   Uzasadnienie Zarządu Funduszu:
   Uprawnienie akcjonariuszy do zgłoszenia żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia przewiduje przepis art. 400 Kodeksu spółek handlowych, nie wskazując jednocześnie wymogu uzasadnienia żądania. Wprowadzenia dodatkowego wymogu w postaci uzasadnienia przez akcjonariuszy swojego żądania zgłaszanego w oparciu o powołany wyżej przepis prawa nie odniesie żadnego skutku - zarząd i tak w przypadku braku uzasadnienia będzie zobowiązany do zwołania walnego zgromadzenia dlatego też wprowadzanie konieczności uzasadniania żądania jest bezprzedmiotowe, co też czyni wdrożenie niniejszej zasady nieuzasadnionym.

   2. Zasady Trzeciej DOBRYCH PRAKTYK WALNYCH ZGROMADZEŃ stanowiącej, iż "Walne zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody - w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady".
   Uzasadnienie Zarządu Funduszu:
   Zarząd Funduszu zwołuje walne zgromadzenia w terminach uwzględniających zarówno interesy akcjonariuszy jak i samego Funduszu, nie może natomiast przewidzieć wszystkich sytuacji powodujących konieczność zwołania walnego zgromadzenia w terminie innym niż zakreślony w żądaniu. Nie ma uzasadnienia dla zobowiązywania się do stosowania niedookreślonego pojęcia "istotnych przeszkód", tym bardziej, iż do kompetencji żadnego organu w spółce akcyjnej nie należy weryfikowanie zakwalifikowania przez Zarząd danej sytuacji jako "istotnej przeszkody".

   3. Zasady Dziewiątej DOBRYCH PRAKTYK WALNYCH ZGROMADZEŃ w części stanowiącej, iż "Na walnym zgromadzeniu powinni być obecni członkowie rady nadzorczej".
   Uzasadnienie Zarządu Funduszu:
   Stosownie do poglądów komentatorów przepisów Kodeksu spółek handlowych "W walnym zgromadzeniu uczestniczyć mogą wszyscy akcjonariusze będący w sensie ekonomicznym współwłaścicielami kapitału zakładowego lub ich przedstawiciele. Dzięki temu decyzje walnego zgromadzenia są wyrazem woli współwłaścicieli spółki, a w każdym razie ich większości" (tak prof. dr hab. J. Szwaja w: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumanski, J. Szwaja, "Kodeks spółek handlowych. Komentarz do artykułów 301 - 458. Tom III", str. 721). Powyższe oznacza, iż na walnym zgromadzeniu zapadają decyzje współwłaścicieli Funduszu, a nie rady nadzorczej, która z kolei wypowiada się poprzez podjęte uchwały na własnych posiedzeniach. Walne zgromadzeniu w Funduszu otwiera Przewodniczący rady nadzorczej, ewentualnie osoba przez niego upoważniona, co jest zgodne z przepisem art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, natomiast nie ma uzasadnienia dla obligatoryjnej obecności na walnym zgromadzeniu całego składu rady nadzorczej. Fundusz utrzymuje fakultatywność obecności członków rady nadzorczej na walnych zgromadzeniach Funduszu. Fundusz przyjmuje zatem Zasadę Dziewiątą w części dotyczącej obecności biegłego na zwyczajnym walnym zgromadzeniu, na którym rozpatrywane jest sprawozdanie finansowe Funduszu za dany rok obrotowy zbadane przez biegłego rewidenta oraz obecności zarządu na każdym walnym zgromadzeniu.

   4. Zasady Siedemnastej DOBRYCH PRAKTYK WALNYCH ZGROMADZEŃ stanowiącej, iż "Na żądania uczestnika walnego zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie".
   Uzasadnienie Zarządu Funduszu:
   Notarialny protokół z walnego zgromadzenia powinien zawierać, tak jak każdy akt notarialny, elementy określone w art. 92 § 1 z uwzględnieniem art. 104 Prawa o notariacie oraz art. 421 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Nie ma zatem podstaw prawnych do wprowadzania do protokołu z walnego zgromadzenia jako dokumentu publicznego innych elementów, w tym swobodnych oświadczeń akcjonariuszy.

   5. Zasady Dziewiętnastej DOBRYCH PRAKTYK RAD NADZORCZYCH stanowiącej, iż "Członek rady nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w radzie nadzorczej oraz że kandydatury członków rady nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru".
   Uzasadnienie Zarządu Funduszu:
   Zdolność do pełnienia funkcji członka w spółce kapitałowej określa bezwzględnie obowiązujący przepis art. 18 Kodeksu spółek handlowych i nie ma powodów stawiania członkom rady nadzorczej dodatkowych warunków pełnienia przez nich funkcji. Tym bardziej, iż akcjonariusze proponując kandydatury na członków rady nadzorczej mają na względzie przede wszystkim najlepszy interes Funduszu.

   6. Zasady Dwudziestej DOBRYCH PRAKTYK RAD NADZORCZYCH stanowiącej, iż "a) Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależni członkowie rady nadzorczej powinni być wolni od jakichkolwiek powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji;
   b) Szczegółowe kryteria niezależności powinien określać statut spółki;
   c) Bez zgody przynajmniej jednego niezależnego członka rady nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:
   - świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu;
   - wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;
   - wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki"
   Uzasadnienie Zarządu Funduszu:
   Ad a) Skład rady nadzorczej jest suwerenną decyzją samych akcjonariuszy. Wobec tego nie ma powodów ażeby ograniczyć współwłaścicielom Funduszu swobodę w wyborze członków rady nadzorczej, tym bardziej, iż prezentacja danych osobowych, życiorysów oraz przebieg kariery zawodowej poprzedza głosowanie nad powołaniem danej osoby w skład rady nadzorczej Funduszu.
   Ad b) Kryteria niezależności członków rady nadzorczej nie są wymienione jako obligatoryjna treść statutu określona w art. 304 Kodeksu spółek handlowych.
   Ad c) Przyznanie niektórym członkom rady nadzorczej uprawnień większych niż posiadają pozostali, w tym swoistego prawa weta w stosunku do niektórych uchwał byłoby sprzeczne zasadą kolegialnego (zespołowego) działania rady nadzorczej.

   7. Zasady Dwudziestej Czwartej DOBRYCH PRAKTYK RAD NADZORCZYCH stanowiącej, iż "Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka rady nadzorczej z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym powinna być dostępna publicznie. Spółka powinna dysponować procedurą uzyskiwania informacji od członków rady nadzorczej i ich upubliczniania".
   Uzasadnienie Zarządu Funduszu:
   Stosownie do treści § 66 ust.1 w zw. z § 5 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001 Nr 139, poz. 1569 z późń. zm.), Fundusz podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące członków rady nadzorczej. Treść § 37 powołanego rozporządzenia wymienia też obligatoryjny zakres informacji, a więc: datę powołania osoby nadzorującej emitenta, imię i nazwisko oraz wiek powołanej osoby nadzorującej, wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta, posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Zatem, nie ma podstaw prawnych dla przekazywania innych informacji dotyczących członków rady nadzorczej niż wyżej wymienione oraz tworzenia procedury wewnętrznej gdy obowiązuje w tym względzie akt prawnych.

   8. Zasady Trzydziestej Trzeciej DOBRYCH PRAKTYK ZARZĄDÓW, w części stanowiącej, iż "Przy ustalaniu interesu spółki należy brać pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy innych podmiotów i osób współpracujących ze spółką w zakresie jej działalności gospodarczej a także interesy społeczności lokalnych".
   Uzasadnienie Zarządu Funduszu:
   Zarząd Funduszu przyjmuje zasadę w części dotyczącej działania w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego oraz uwzględniania przy ustalaniu interesu Funduszu interesów akcjonariuszy, wierzycieli oraz pracowników Funduszu. Natomiast nie przyjmuje zasady w zakresie uwzględniania przy ustalaniu interesu Funduszu interesów innych podmiotów i osób współpracujących z Funduszem w zakresie jego działalności gospodarczej a także interesów społeczności lokalnych, gdyż dbałość o interesy ww. podmiotów nie wynika z żadnych przepisów prawa i w wielu przypadkach może pozostawać w sprzeczności z interesem akcjonariuszy.

   9. Zasady Czterdziestej Siódmej DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE RELACJI Z OSOBAMI I INSTYTUCJAMI ZEWNETRZNYMI, stanowiącej, iż "Spółka powinna dysponować odpowiednimi procedurami i zasadami dotyczącymi kontaktów z mediami i prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającymi spójne i rzetelne informacje o spółce oraz, że Spółka powinna, w zakresie zgodnym z przepisami prawa i uwzględniającym jej interesy, udostępniać przedstawicielom mediów informacje na temat swojej bieżącej działalności, sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa, jak również umożliwić im obecność na walnych zgromadzeniach"
   Uzasadnienie Zarządu Funduszu:
   Informacje dotyczące Funduszu są przekazywane do publicznej wiadomości w raportach bieżących zgodnie z art. 81 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001 r. nr 139, poz. 1569 z późn. zm.). Odnośnie natomiast obecności przedstawicieli mediów na walnym zgromadzeniu - nie ma wątpliwości, iż możliwość taką daje przepis art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo ze nie były umieszczone w porządku obrad. Powołując się na poglądy doktryny należy wskazać, iż "Za mające charakter porządkowy lub formalny i wobec tego za takie, co do których walne zgromadzenie zawsze może podjąć uchwałę, uznawane są wnioski dotyczące m.in. dopuszczenia na salę obrad osób nie będących akcjonariuszami np. dziennikarzy" (tak prof. dr hab. J. Szwaja w: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumanski, J. Szwaja, "Kodeks spółek handlowych. Komentarz do artykułów 301 - 458. Tom III", str. 809).

   § 3

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Załącznik do uchwały Nr 4
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 30 września 2003 roku
   w sprawie przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia


   REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
   spółki pod firmą:
   "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie


   Definicje:
   Jeżeli w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
   a) "Spółce" - to należy przez to rozumieć spółką działającą pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie, mieszczącą się pod adresem: 01 - 201 Warszawa,
   ul. Wolska 45a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Wydział XIX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000029456;
   b) "Walnym Zgromadzeniu" - to należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: : "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie;
   c) "Radzie Nadzorczej" lub "Radzie" - to należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą spółki działającej pod firmą: : "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie;
   d) "Statucie" - to należy przez to rozumieć Statut spółki działającej pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie.

   Rozdział 1. Postanowienia ogólne
   § 1

   1. Walne Zgromadzenie stanowi najwyższy organ Spółki.
   2. Kompetencje Walnego Zgromadzenia, prawa i obowiązki każdego z uczestników Walnego Zgromadzenia określają przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw, jak też Statut Spółki.
   3. Postanowienia niniejszego Regulaminu w niczym nie naruszają postanowień przepisów oraz Statutu wskazanego w ust. 2 powyżej.


   Rozdział 2. Tryb zwoływania Walnego Zgromadzenia Spółki

   § 2

   Walne Zgromadzenie Spółki odbywa się w Warszawie.

   § 3

   1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd najpóźniej do końca 10 (dziesiątego) miesiąca po upływie roku obrotowego.
   2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 (dziesięć) % kapitału zakładowego.
   3. Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 2.
   4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie oraz jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 3.

   § 4

   Na żądanie akcjonariusza wszystkie istotne materiały na Walne Zgromadzenie przekazywane są akcjonariuszom 14 dni przed terminem jego zwołania.

   § 5

   Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach walne zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia walnego zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.


   Rozdział 3. Sposób odbywania Walnego Zgromadzenia Spółki

   § 6

   Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu w charakterze pełnomocnika, wymagane jest pełnomocnictwo w formie pisemnej pod rygorem nieważności udzielone przez osoby do tego uprawnione, zgodnie z wypisem z właściwego rejestru, lub w przypadku osób fizycznych zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

   § 7

   Przy uzupełnianiu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu Spółka dokonuje tylko kontroli dokumentów, o których mowa w § 6.

   § 8

   1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo osoba przez niego wskazana.
   2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
   3. Do zgłaszania kandydatur na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia uprawnione są osoby w nim uczestniczące.
   4. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje osoba, na której kandydaturę oddano największą liczbę głosów.
   5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutu Spółki oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
   6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość jego zwołania informując o ogłoszeniu dokonanym zgodnie z Art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz stwierdza obecność notariusza.
   7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza sporządzenie listy obecności, którą następnie podpisuje i zarządza wyłożenie jej do wglądu akcjonariuszy.
   8. Podczas sprawowania swojej funkcji przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy oraz ma obowiązek przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. O treści zasady przedstawionej powyżej Zarząd Spółki każdorazowo informuje przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
   9. Przewodniczący nie może też bez ważnych przyczyn składać rezygnacji ze swej funkcji.
   10. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu uczestnikom obrad oraz członkom Zarządu, Rady Nadzorczej, biegłym rewidentom oraz innym zaproszonym osobom.
   11. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo odebrać głos mówcy wypowiadającemu się nie na temat.

   § 9

   1. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu, sprawdzenia listy obecności dokonuje wybrana w tym celu Komisja składająca się co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka Komisji.
   2. Komisja w drodze uchwały powziętej względną większością głosów, tzn. gdy ilość głosów oddanych za uchwałą jest większa niż ilość głosów oddanych przeciw uchwale z pominięciem głosów nieważnych i wstrzymujących się, przedstawia swoje stanowisko co do dopuszczenia danej osoby do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
   3. Osoba zainteresowana może odwołać się od decyzji Komisji do Walnego Zgromadzenia.
   4. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o dopuszczeniu danej osoby do udziału w Walnym Zgromadzeniu w drodze uchwały, w głosowaniu jawnym, względną większością głosów.

   § 10

   1. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Zarządu Spółki.
   2. Biegły rewident powinien być obecny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.


   § 11

   Walne Zgromadzenie może wybrać trzyosobową Komisję Skrutacyjną.   § 12

   1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz biegły rewident - jeśli zachodzi taka konieczność, którzy są obecni na Walnych Zgromadzeniach Spółki, udzielają uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia omawianych spraw.
   2. Udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

   § 13

   1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
   2. W sprawach, które nie są objęte porządkiem obrad uchwał podejmować nie można, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
   3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały o charakterze porządkowym oraz dotyczące zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, mimo nie umieszczenia ich w porządku obrad.
   4. Krótkie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia mogą być przez przewodniczącego ogłaszane wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.
   5. Głosowania nad sprawami porządkowymi dotyczą wyłącznie kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia.
   6. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia powinny być rozpatrywane wszystkie sprawy będące w porządku obrad.
   7. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.
   8. Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy.
   9. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
   10. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia czuwa, aby uchwały były formułowane w jasny i przejrzysty sposób. Zarząd Spółki zapewnia także możliwość skorzystania przez przewodniczącego z pomocy obsługi prawnej Spółki.

   § 14

   1. Głosowania nad uchwałami jest jawne.
   2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.
   3. Przewodniczący zarządza tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
   4. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zgodnie z Art.30.1. - 30.3. Statutu Spółki.
   5. Przewodniczący przed każdym głosowaniem informuje akcjonariuszy o większości głosów wymaganej dla podjęcia danej uchwały.
   6. Po obliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną, Przewodniczący ogłasza wynik głosowania i stwierdza, że uchwała została podjęta, bądź że uchwała nie została podjęta z powodu nie uzyskania wymaganej większości głosów.

   § 15

   1. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, jeżeli wniosek taki zostanie zgłoszony przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego w terminie umożliwiającym prawidłowe zwołanie Walnego zgromadzenia, w szczególności wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisu art. 402 Kodeksu spółek handlowych.
   2. W zakresie wyborów do Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami stosuje się następujące zasady:

   1) wyboru członka rady dokonuje oddzielna grupa akcjonariuszy, przedstawiająca na Walnym Zgromadzeniu co najmniej taką część akcji, jaka przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej;
   2) przy tworzeniu odrębnych grup bierze się pod uwagę akcje, nie zaś przypadające na nie głosy; nie jest możliwe uczestniczenie w więcej niż jednej grupie;
   3) poszczególne grupy mogą się łączyć w celu dokonania wspólnego wyboru; w związku z tym, że wybory są proporcjonalne, grupa wybiera tylu członków Rady Nadzorczej, ilu wynika z podziału reprezentowanych przez nich akcji przez liczbę akcji konieczną do wyboru jednego członka Rady Nadzorczej; nie bierze się przy tym pod uwagę części ułamkowych;
   4) grupy reprezentujące mniej akcji, niż wynika to z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej, nie mają prawa wyboru członka Rady Nadzorczej; grupy takie mogą wystąpić łącznie jako jedna grupa i jeżeli spełniają warunek określony w pkt. 1) mogą dokonać wyboru członka Rady Nadzorczej;
   5) w każdej grupie przystępującej do wyboru członka lub członków Rady Nadzorczej sporządza się listę tworzących grupę akcjonariuszy - z wymienieniem liczby reprezentowanych przez nich akcji i odpowiadających im głosów; lista ta jest zgłaszana przewodniczącemu Walnemu Zgromadzenia i po sprawdzeniu z listą obecności na Walnym Zgromadzeniu jest przez niego podpisywana;
   6) przewodniczący Walnego Zgromadzenia, po zebraniu list z odrębnych grup przystępujących do wyboru oraz ich podpisaniu, stwierdza prawo każdej grupy do wyboru określonej liczby członków Rady Nadzorczej, a następnie przekazuje listy komisji skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyborów w poszczególnych grupach;
   7) o wyniku wyborów decyduje liczba głosów oddanych na poszczególne osoby; w każdej grupie wybrana zostaje osoba, która uzyskała największą liczbę głosów w grupie, a jeżeli grupa była uprawniona do wyboru dwu lub więcej członków Rady Nadzorczej - wybrane zostają osoby, które uzyskały odpowiednio najwięcej głosów w grupie;
   8) oddany głos jest ważny tylko w tym wypadku, jeżeli na liście kandydatów pozostaje nie więcej nazwisk nie skreślonych niż liczba członków Rady Nadzorczej wymieniona w danej grupie.

   § 16

   Uchwały Walnego Zgromadzenia protokołowane są przez notariusza.

   § 17

   Przewodniczący stwierdza wyczerpanie porządku obrad i zamyka Walne Zgromadzenie.


   Rozdział 4. Postanowienia końcowe

   1. Koszty Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.
   2. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.
   3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw oraz Statut Spółki.
   4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 44/2003

   Zbycie akcji spółki Fabryka Palenisk Mechanicznych S.A. z sidzibą w Mikołowie

   § 5 ust 1 pkt 1) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.)

   Zarząd spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") informuje, że powziął wiadomość, że w dniu 26 września 2003 r., w związku z realizacją umowy sprzedaży akcji spółki Fabryka Palenisk Mechanicznych Spółka Akcyjna z siedzibą w Mikołowie ("Spółka") z dnia 27 lutego 2003 r. (raport bieżący nr 10/2003) zawartej pomiędzy Funduszem a PALINVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie ("Kupujący") doszło do przeniesienia na rzecz PALINVEST Sp. z o.o. własności 344.477 akcji Spółki. Zbyte na rzecz Kupującego akcje Spółki stanowiły 33% kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do wykonywania 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
   Wartość nominalna sprzedawanych akcji wynosi 3,17 zł za jedną akcję. Cena sprzedaży akcji Spółki wyniosła 8,14 zł za jedną akcję, tj. 2.804.042,78 zł za wszystkie sprzedawane przez Fundusz akcje. Wartość ewidencyjna (bilansowa netto) sprzedanych akcji Spółki w księgach rachunkowych Funduszu na dzień 30 czerwca 2003 r. wynosiła 2.804.042,78 zł.
   Pomiędzy Funduszem (sprzedawcą akcji), osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Funduszem a Kupującym lub osobami zarządzającymi Kupującym, brak jest innych powiązań niż wskazane powyżej powiązania umowne.
   Kryterium będącym podstawą uznania sprzedanych akcji Spółki za aktywa o znacznej wartości jest ich udział w kapitale zakładowym Spółki (33%).

   pobierz
  • Raport bieżący nr 43/2003

   Treść projektów uchwał na NWZ Foksal NFI S.A. zwołanego na 30 września 2003 r.

   § 49 ust 1 pkt 3) w związku z § 66 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.)

   Zarząd spółki pod firmą: "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu zwołanego na dzień 30 września 2003 r.

   Uchwała Nr 1
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 30 września 2003 roku
   w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

   § 1
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ............................

   § 2
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

   Uchwała Nr 2
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 30 września 2003 roku
   w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

   § 1
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby ............................

   § 2
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
   Uchwała Nr 3
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 30 września 2003 roku
   w sprawie przyjęcia porządku obrad

   § 1
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu przyjmuje prządek obrad ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 174 z dnia 08 września 2003 r. poz. 9427.

   § 2
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

   Uchwała Nr 4
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 30 września 2003 roku
   w sprawie przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia

   § 1
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu przyjmuje regulamin Walnego Zgromadzenia, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

   § 2
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

   Uchwała Nr 5
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 30 września 2003 roku
   w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej

   § 1
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu zatwierdza regulamin Rady Nadzorczej przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr .... z dnia ....., którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


   § 2
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

   Uchwała Nr 6
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 30 września 2003 roku
   w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego

   § 1
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, w wykonaniu postanowień uchwały nr 58/952/2002 Rady Giełdy Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Uchwała o Kodeksie Dobrych Praktyk") w brzmieniu nadanym uchwałą nr 68/962/2002 Rady Giełdy Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, że Fundusz będzie przestrzegał zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji dopuszczonych do publicznego obrotu, określonych w Uchwale o Kodeksie Dobrych Praktyk, z zastrzeżeniem § 2 niniejszej uchwały.

   § 2

   Fundusz odstępuje od wdrożenia następujących zasad ładu korporacyjnego:
   ..............................

   § 3
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 41/2003

   Informacja na temat bonów dłużnych wyemitowanych przez Foksal NFI S.A.

   § 5 ust.1 pkt. 5 oraz § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.)
   Zarząd spółki pod firmą: "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje, iż w dniu 17 września 2003r. Fundusz dokonał za pośrednictwem Raiffeisen Bank Polska S.A. wcześniejszego wykupu bonów dłużnych o wartości nominalnej 11.000.000,00 zł Emisja przedmiotowych bonów dłużnych miała miejsce w dniu 13 marca 2003r. a ich nabywcą była spółka pod firmą: "Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie. Data wykupu przedmiotowych bonów dłużnych przypadała na dzień 19 listopada 2003r.

   Zarząd Funduszu informuje jednocześnie, że w dniu 17 września 2003r. Fundusz dokonał emisji bonów dłużnych w celu rolowania (wykupu) o wartości nominalnej 11.000.000,00 zł, rentowności do wykupu 5,50% i dacie zapadalności 10 września 2004r. Nabywcą przedmiotowych bonów dłużnych jest spółka pod firmą: "Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie.
   Emisja bonów dłużnych uznana została za zawarcie znaczącej umowy ze względu na stosunek wartości nominalnej emitowanych bonów dłużnych do kapitałów własnych Funduszu.
   W chwili obecnej Fundusz jest dłużnikiem spółki pod firmą: "Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie z tytułu wyemitowanych bonów dłużnych o wartości nominalnej 11.000.000,00 zł.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 41/2003

   Informacja na temat bonów dłużnych wyemitowanych przez Foksal NFI S.A.

   § 5 ust.1 pkt. 5 oraz § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.)
   Zarząd spółki pod firmą: "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje, iż w dniu 17 września 2003r. Fundusz dokonał za pośrednictwem Raiffeisen Bank Polska S.A. wcześniejszego wykupu bonów dłużnych o wartości nominalnej 11.000.000,00 zł Emisja przedmiotowych bonów dłużnych miała miejsce w dniu 13 marca 2003r. a ich nabywcą była spółka pod firmą: "Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie. Data wykupu przedmiotowych bonów dłużnych przypadała na dzień 19 listopada 2003r.

   Zarząd Funduszu informuje jednocześnie, że w dniu 17 września 2003r. Fundusz dokonał emisji bonów dłużnych w celu rolowania (wykupu) o wartości nominalnej 11.000.000,00 zł, rentowności do wykupu 5,50% i dacie zapadalności 10 września 2004r. Nabywcą przedmiotowych bonów dłużnych jest spółka pod firmą: "Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie.
   Emisja bonów dłużnych uznana została za zawarcie znaczącej umowy ze względu na stosunek wartości nominalnej emitowanych bonów dłużnych do kapitałów własnych Funduszu.
   W chwili obecnej Fundusz jest dłużnikiem spółki pod firmą: "Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie z tytułu wyemitowanych bonów dłużnych o wartości nominalnej 11.000.000,00 zł.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 41/2003

   Informacja na temat bonów dłużnych wyemitowanych przez Foksal NFI S.A.

   § 5 ust.1 pkt. 5 oraz § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.)
   Zarząd spółki pod firmą: "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje, iż w dniu 17 września 2003r. Fundusz dokonał za pośrednictwem Raiffeisen Bank Polska S.A. wcześniejszego wykupu bonów dłużnych o wartości nominalnej 11.000.000,00 zł Emisja przedmiotowych bonów dłużnych miała miejsce w dniu 13 marca 2003r. a ich nabywcą była spółka pod firmą: "Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie. Data wykupu przedmiotowych bonów dłużnych przypadała na dzień 19 listopada 2003r.

   Zarząd Funduszu informuje jednocześnie, że w dniu 17 września 2003r. Fundusz dokonał emisji bonów dłużnych w celu rolowania (wykupu) o wartości nominalnej 11.000.000,00 zł, rentowności do wykupu 5,50% i dacie zapadalności 10 września 2004r. Nabywcą przedmiotowych bonów dłużnych jest spółka pod firmą: "Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie.
   Emisja bonów dłużnych uznana została za zawarcie znaczącej umowy ze względu na stosunek wartości nominalnej emitowanych bonów dłużnych do kapitałów własnych Funduszu.
   W chwili obecnej Fundusz jest dłużnikiem spółki pod firmą: "Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie z tytułu wyemitowanych bonów dłużnych o wartości nominalnej 11.000.000,00 zł.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 40/2003

   Informacja Zarządu Foksal NFI S.A.

   Art. 81 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi - tekst jednolity (Dz. U. z 2002, Nr 49, poz. 447).

   Zarząd spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 12 września 2003 r. otrzymał z Ministerstwa Sprawiedliwości informację o wniesieniu w dniu 02 września 2003 r. do Sądu Najwyższego rewizji nadzwyczajnej od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 lutego 2003 r. oddalającego skargę Funduszu na decyzję Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 16 lipca 2002 r. Nr DSP2-474-02-4/02 w przedmiocie nałożenia na Fundusz kary pieniężnej w wysokości 100.000,00 zł za nie wykonywanie obowiązków określonych w art. 148 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 39/2003

   Zwołanie NWZ Foksal NFI S.A.

   § 49 ust 1 pkt 1) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.)

   Zarząd Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. ("Fundusz") informuje o zwołaniu na dzień 30 września 2003r. na godz. 11.00. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu, które odbędzie się w siedzibie Funduszu w Warszawie, przy ul. Wolskiej 45 A, z następującym porządkiem obrad:

   1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
   2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
   4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
   5. Przyjęcie porządku obrad;
   6. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
   7. Zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej,
   8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego;
   9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia;

   Zarząd Funduszu informuje jednocześnie, że imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenie o złożeniu akcji do depozytu należy składać do dnia 22 września 2003r. do godz. 17.00. w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ul. Wolskiej 45 A.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 38/2003

   Zawiadomienie o zmianie zamiaru inwestycyjnego

   art. 148 pkt.1 w związku z art. 147 ust. 5 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. nr 49 poz. 447 z późniejszymi zmianami.

   Zarząd Spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka") zawiadamia, iż otrzymał informację od spółki pod firmą "Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie o zmianie zamiaru inwestowania w akcje Spółki. Zgodnie z otrzymaną informacją "Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna" zamierza w okresie 12 miesięcy od przekazania informacji dokonać inwestycji w akcje Spółki na poziomie nie powodującym przekroczenia progów określonych w art.149 ust. 1 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 37/2003

   Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej po 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ Foksal NFI S.A. w dniu 24 lipca 2003 r.

   Art. 148 pkt 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi - tekst jednolity (Dz.U. z 2002 r., Nr 49, poz. 447)

   Spółka pod firmą: "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ Funduszu w dniu 24 lipca 2003 r. :

   Lp Firma akcjonariusza Siedziba Liczba akcji Udział w
   kap.zakład.
   1 Skarb Państwa reprezentowany 00-522 Warszwa, 4 055 931 13,49%
   przez Ministra Skarbu Państwa ul. Krucza 36/Wspólna 6
   2 Siódmy Narodowy Fundusz 01-201 Warszawa, 3 006 602 10,00%
   Inwestycyjny S.A. ul. Wolska 45a
   3 Aton Sp. z o.o. 00-867 Warszawa, 2 082 000 6,93%
   ul. Jana Pawła II 29
   4 Zachodni Fundusz 01-201 Warszawa, 1 877 241 6,25%
   Inwestycyjny NFI S.A. ul. Wolska 45a

   pobierz
  • Raport bieżący nr 36/2003

   Treść uchwał podjętych przez ZWZ Foksal NFI S.A. w dniu 24 lipca 2003 r.

   § 49 ust 1 pkt 5) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.)

   Zarząd spółki pod firmą: "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka") przekazuje treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, które odbyło się w dniu 24 lipca 2003 r.

   Uchwała Nr 1
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 24 lipca 2003 roku
   w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

   § 1
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Wyglądałę.

   § 2
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

   Uchwała Nr 2
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 24 lipca 2003 roku
   w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

   § 1
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
   1/ Robert Mikulski,
   2/ Konrad Buczyło,
   3/ Bartłomiej Achler.

   § 2
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

   Uchwała Nr 3
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 24 lipca 2003 roku
   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu za rok obrotowy 2002

   § 1
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w roku obrotowym 2002.

   § 2
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

   Uchwała Nr 4
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 24 lipca 2003 roku
   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2002

   § 1
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu zatwierdza sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy 2002, w skład którego wchodzą:
   1/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 110.952 tys. zł,
   2/ rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. wykazujący stratę netto w wysokości 20.086 tys. zł,
   3/ zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 37.937 tys. zł
   4/ rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.545 tys. zł,
   4/ zestawienie portfela inwestycyjnego,
   5/ informacja dodatkowa.

   § 2
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

   Uchwała Nr 5
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 24 lipca 2003 roku
   w sprawie pokrycia strat i przeznaczenia zysku z lat ubiegłych

   § 1
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia pokryć stratę netto za rok 2002 w wysokości 20 086 523,15 zł w następujący sposób:
   1/ zrealizowana strata netto za 2002 rok w wysokości 11 049 125,30 zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego;
   2/ zrealizowana strata netto z lat ubiegłych w wysokości 13 454 692,51 zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego;
   3/ niezrealizowana strata netto za 2002 rok w wysokości 9 037 397,85 zł zostanie pokryta w kolejnych okresach sprawozdawczych.   § 2
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

   Uchwała Nr 6
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 24 lipca 2003 roku
   w sprawie udzielenia członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2002

   § 1
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela następującym członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2002:
   1/ Panu Jackowi Waśniewskiemu,
   2/ Pani Elżbiecie Chrzan.

   § 2
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

   Uchwała Nr 7
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 24 lipca 2003 roku
   w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2002

   § 1
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela następującym członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2002:
   1/ Panu Jackowi Kowalewskiemu,
   2/ Panu Mariuszowi Źmijewskiemu,
   3/ Panu Piotrowi Puchalskiemu,
   4/ Pani Ewie Pawlak,
   5/ Panu Jackowi Tomasikowi,
   6/ Panu Leszkowi Zioło,
   7/ Panu Janowi Borowczykowi,
   8/ Pani Irenie Virta,
   9/ Panu Tomaszowi Slaski,
   10/ Panu Krzysztofowi Wiecheć.

   § 2
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

   Uchwała Nr 8
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 24 lipca 2003 roku
   w sprawie zmian w Statucie Funduszu

   § 1
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia zmienić treść Statutu w ten sposób, że w Art. 9 Statutu po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
   " Kapitał zakładowy Funduszu może zostać obniżony przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Funduszu."


   § 2
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

   Uchwała Nr 9
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 24 lipca 2003 roku
   w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Funduszu do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Funduszu i wprowadzenia zmian redakcyjnych

   § 1
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu upoważnia Radę Nadzorczą Funduszu do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Funduszu, obejmującego zmiany uchwalone podczas dzisiejszego Walnego Zgromadzenia i wprowadzenia zmian redakcyjnych.

   § 2
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 35/2003

   Zawiadomienie otrzymane przez Foksal NFI S.A. o nabyciu jego akcji

   art. 81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r., Nr 49, poz. 447) § 66 ust.1 w związku z § 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r.

   Zarząd spółki pod firmą: "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje o otrzymaniu w dniu 17 lipca 2003 roku zawiadomienia od Zarządu spółki pod firmą: "ATON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Warszawie" (dalej jako "Spółka"), iż w dniu 15 lipca 2003 r. Spółka nabyła 582.000 (pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji Funduszu, w wyniku czego Spółka posiada obecnie 2.082.000 (dwa miliony osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji Funduszu, co stanowi 6,92% w kapitale zakładowym Funduszu oraz daje 2.082.000 (dwa miliony osiemdziesiąt dwa tysiące), tj. 6,92% głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 34/2003

   Zawiadomienie otrzymane przez Foksal NFI S.A. o zbyciu jego akcji

   art. 81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r., Nr 49, poz. 447) § 66 ust.1 w związku z § 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r.
   sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.)

   Zarząd spółki pod firmą: "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje o otrzymaniu w dniu 17 lipca 2003 roku zawiadomienia od Zarządu spółki pod firmą: "DEKATO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Warszawie" (dalej jako "Spółka"), iż w dniu 15 lipca 2003 r. Spółka zbyła 582.000 (pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji Funduszu, w wyniku czego Spółka posiada obecnie 920.797 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji Funduszu, co stanowi 3,06% w kapitale zakładowym Funduszu oraz daje 920.797 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem), tj. 3,06% głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 33/2003

   Treść projektów uchwał na ZWZ Foksal NFI S.A. zwołanego na dzień 24 lipca 2003 r.

   § 49 ust 1 pkt 3) w związku z § 66 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.)

   Zarząd spółki pod firmą: "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka") przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu zwołanego na dzień 24 lipca 2003 r.

   Uchwała Nr 1
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 24 lipca 2003 roku
   w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

   § 1
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ............................

   § 2
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

   Uchwała Nr 2
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 24 lipca 2003 roku
   w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

   § 1
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby ............................

   § 2
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
   Uchwała Nr 3
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 24 lipca 2003 roku
   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu za rok obrotowy 2002

   § 1
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w roku obrotowym 2002.

   § 2
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

   Uchwała Nr 4
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 24 lipca 2003 roku
   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2002

   § 1
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu zatwierdza sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy 2002, w skład którego wchodzą:
   1/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 110.952 tys. zł,
   2/ rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. wykazujący stratę netto w wysokości 20.086 tys. zł,
   3/ zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 37.937 tys. zł
   4/ rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.545 tys. zł,
   4/ zestawienie portfela inwestycyjnego,
   5/ informacja dodatkowa.

   § 2
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

   Uchwała Nr 5
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 24 lipca 2003 roku
   w sprawie pokrycia strat i przeznaczenia zysku z lat ubiegłych

   § 1
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia pokryć stratę netto za rok 2002 w wysokości 20 086 523,15 zł w następujący sposób:
   1/ zrealizowana strata netto za 2002 rok w wysokości 11 049 125,30 zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego;
   2/ zrealizowana strata netto z lat ubiegłych w wysokości 13 454 692,51 zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego;
   3/ niezrealizowana strata netto za 2002 rok w wysokości 9 037 397,85 zł zostanie pokryta w kolejnych okresach sprawozdawczych.   § 2
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

   Uchwała Nr 6
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 24 lipca 2003 roku
   w sprawie udzielenia członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2002

   § 1
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela następującym członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2002: ....................................

   § 2
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

   Uchwała Nr 7
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 24 lipca 2003 roku
   w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2002

   § 1
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela następującym członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2002: ....................................

   § 2
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

   Uchwała Nr 8
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 24 lipca 2003 roku
   w sprawie zmian w Statucie Funduszu

   § 1
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia zmienić treść Statutu w ten sposób, że w Art. 9 Statutu po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
   " Kapitał zakładowy Funduszu może zostać obniżony przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Funduszu."


   § 2
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

   Uchwała Nr 9
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 24 lipca 2003 roku
   w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Funduszu do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Funduszu i wprowadzenia zmian redakcyjnych

   § 1
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu upoważnia Radę Nadzorczą Funduszu do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Funduszu, obejmującego zmiany uchwalone podczas dzisiejszego Walnego Zgromadzenia i wprowadzenia zmian redakcyjnych.

   § 2
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

   l)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 32/2003

   Zawiadomienie o nabyciu akcji Foksal NFI S.A.

   art. 81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r., Nr 49, poz. 447) § 66 ust.1 w związku z § 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.)

   Zarząd spółki pod firmą: "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 11 lipca 2003 roku zawiadomienia od Zarządu spółki pod firmą: "SIÓDMY Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie" (dalej jako "Fundusz"), iż w dniu 09 lipca 2003 r. Fundusz nabył 1.000 (jeden tysiąc) akcji Spółki, w wyniku czego Fundusz posiada obecnie 3.006.602 (trzy miliony sześć tysięcy sześćset dwie) akcje Spółki, co stanowi 10 % w kapitale zakładowym Spółki oraz daje 3.006.602 (trzy miliony sześć tysięcy sześćset dwa), tj. 10 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 31/2003

   Korekta raportu rocznego Foksal NFI S.A. za 2002 r.

   § 61 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.)

   Zarząd Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. (Fundusz) informuje, że otrzymał od spółki BDO Polska Sp. z o.o. - podmiotu badającego sprawozdanie finansowe Funduszu za rok 2002 - pismo informujące, że w treści raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Funduszu na str. 4 w punkcie 1.8 podano błędną informację na temat składu Zarządu Funduszu na dzień 31.12.2002 r. Prawidłowy skład Zarządu Funduszu na dzień 31.12.2002 r. to: Elżbieta Chrzan - Członek Zarządu.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 30/2003

   Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia Foksal NFI S.A.

   § 49 ust 1 pkt 1) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.)

   Zarząd Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. (Fundusz) informuje o zwołaniu na dzień 24 lipca 2003r. na godz. 10.00. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu, które odbędzie się w siedzibie Funduszu w Warszawie, przy ul. Wolskiej 45 A, z następującym porządkiem obrad:

   1) otwarcie walnego zgromadzenia;
   2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;
   3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
   4) wybór komisji skrutacyjnej;
   5) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w roku obrotowym 2002 oraz sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2002;
   6) przedstawienie sprawozdania rady nadzorczej Funduszu z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w roku obrotowym 2002 oraz sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2002 jak też wniosków Zarządu co do sposobu pokrycia straty;
   7) Podjęcie uchwał w przedmiocie:
   a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Funduszu za rok obrotowy 2002,
   b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2002,
   c) pokrycia strat i przeznaczenia zysku z lat ubiegłych,
   d) udzielenie członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2002,
   e) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2002,
   f) zmian w Statucie Funduszu,
   g) upoważnienia Rady Nadzorczej Funduszu do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Funduszu i wprowadzenia zmian redakcyjnych.
   8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.


   Zarząd Funduszu informuje jednocześnie, że imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenie o złożeniu akcji do depozytu należy składać do dnia 16 lipca 2003r. do godz. 17.00. w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ul. Wolskiej 45 A.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 29/2003

   Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego

   Uchwała Nr 58/952/2002 Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A., w związku z uchwałą 68/962/2002 Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A.

   Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. ("Fundusz") przekazuje oświadczenie Funduszu dotyczące przestrzegania w Funduszu zasad ładu korporacyjnego

   ZASADA TAK/ NIE KOMENTARZZarządu spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie
   ZASADY OGÓLNE
   I Cel spółkiPodstawowym celem działania władz spółki jest realizacja interesu spółki, rozumianego jako powiększanie wartości powierzonego jej przez akcjonariuszy majątku, z uwzględnieniem praw i interesów innych niż akcjonariusze podmiotów, zaangażowanych w funkcjonowanie spółki, w szczególności wierzycieli spółki oraz jej pracowników. Tak
   II Rządy większości i ochrona mniejszościSpółka akcyjna jest przedsięwzięciem kapitałowym. Dlatego w spółce musi być uznawana zasada rządów większości kapitałowej i w związku z tym prymatu większości nad mniejszością. Akcjonariusz, który wniósł większy kapitał, ponosi też większe ryzyko gospodarcze. Jest więc uzasadnione, aby jego interesy były uwzględniane proporcjonalnie do wniesionego kapitału. Mniejszość musi mieć zapewnioną należytą ochronę jej praw, w granicach określonych przez prawo i dobre obyczaje. Wykonując swoje uprawnienia akcjonariusz większościowy powinien uwzględniać interesy mniejszości. Tak
   III Uczciwe intencje i nienadużywanie uprawnieńWykonywanie praw i korzystanie z instytucji prawnych powinno opierać się na uczciwych intencjach (dobrej wierze) i nie może wykraczać poza cel i gospodarcze uzasadnienie, ze względu na które instytucje te zostały ustanowione. Nie należy podejmować działań, które wykraczając poza tak ustalone ramy stanowiłyby nadużycie prawa. Należy chronić mniejszość przed nadużywaniem uprawnień właścicielskich przez większość oraz chronić interesy większości przed nadużywaniem uprawnień przez mniejszość, zapewniając możliwie jak najszerszą ochronę słusznych interesów akcjonariuszy i innych uczestników obrotu. Tak
   IV Kontrola sądowaOrgany spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie nie mogą rozstrzygać kwestii, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych. Nie dotyczy to działań, do których organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie są uprawnione lub zobowiązane przepisami prawa. Tak
   V Niezależność opinii zamawianych przez spółkęPrzy wyborze podmiotu mającego świadczyć usługi eksperckie, w tym w szczególności usługi biegłego rewidenta, usługi doradztwa finansowego i podatkowego oraz usługi prawnicze spółka powinna uwzględnić, czy istnieją okoliczności ograniczające niezależność tego podmiotu przy wykonywaniu powierzonych mu zadań. Tak
   DOBRE PRAKTYKI WALNYCH ZGROMADZEŃ
   1 Walne zgromadzenie powinno odbywać się w miejscu i czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w zgromadzeniu. Tak Walne zgromadzenia odbywają się w siedzibie Funduszu, która mieści się w Warszawie. Stosownie do przepisu art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. z 1993 r. Nr 44, poz. 202 z późń. zm.) "Zarząd zwołuje walne zgromadzenie akcjonariuszy funduszu w terminie 10 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. W tym zakresie nie stosuje się przepisów art. 390 § 1 Kodeksu handlowego".
   2 Źądanie zwołania walnego zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez walne zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią rady nadzorczej przed walnym zgromadzeniem, a czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny. Nie Uprawnienie akcjonariuszy do zgłoszenia żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia przewiduje przepis art. 400 Kodeksu spółek handlowych, nie wskazując jednocześnie wymogu uzasadnienia żądania. Wprowadzenia dodatkowego wymogu w postaci uzasadnienia przez akcjonariuszy swojego żądania zgłaszanego w oparciu o powołany wyżej przepis prawa nie odniesie żadnego skutku - zarząd i tak w przypadku braku uzasadnienia będzie zobowiązany do zwołania walnego zgromadzenia dlatego też wprowadzanie konieczności uzasadniania żądania jest bezprzedmiotowe, co też czyni wdrożenie niniejszej zasady nieuzasadnionym.
   3 Walne zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody - w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady. Nie Zarząd Funduszu zwołuje walne zgromadzenia w terminach uwzględniających zarówno interesy akcjonariuszy jak i samego Funduszu, nie może natomiast przewidzieć wszystkich sytuacji powodujących konieczność zwołania walnego zgromadzenia w terminie innym niż zakreślony w żądaniu. Nie ma uzasadnienia dla zobowiązywania się do stosowania niedookreślonego pojęcia "istotnych przeszkód", tym bardziej, iż do kompetencji żadnego organu w spółce akcyjnej nie należy weryfikowanie zakwalifikowania przez Zarząd danej sytuacji jako "istotnej przeszkody".
   4 Odwołanie walnego zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach walne zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia walnego zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie. Tak Fundusz stosuje generalną zasadę nieodwoływania lub zmiany już ogłoszonych terminów walnych zgromadzeń, chyba że zachodzą nadzwyczajne lub szczególnie uzasadnione okoliczności.W ostatnim przypadku stosowane są odpowiednie procedury dotyczące zawiadamiania wszystkich zainteresowanych.
   5 Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w walnym zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Należy stosować domniemanie, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność prima facie budzi wątpliwości zarządu spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub przewodniczącego walnego zgromadzenia. Tak Do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymagane jest jedynie pełnomocnictwo (w formie pisemnej pod rygorem nieważności) udzielone przez osoby do tego uprawnione, zgodnie z wypisem z właściwego rejestru, lub w przypadku osób fizycznych zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.Przy uzupełnianiu listy obecności na walnym zgromadzeniu Fundusz dokonuje tylko kontroli ww. dokumentów.
   6 Walne zgromadzenie powinno mieć stabilny regulamin, określający szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. Regulamin powinien zawierać w szczególności postanowienia dotyczące wyborów, w tym wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Regulamin nie powinien ulegać częstym zmianom; wskazane jest, aby zmiany wchodziły w życie począwszy od następnego walnego zgromadzenia. Tak Na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zostanie poddany pod głosowanie Regulamin Walnego Zgromadzenia, który zawierać będzie postanowienia dotyczące przeprowadzania wyborów, w tym wyboru rady nadzorczej, w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
   7 Osoba otwierająca walne zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych. Tak Stosowny zapis znajdzie się w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
   8 Przewodniczący walnego zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu walnego zgromadzenia. Tak Na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zostanie poddany pod głosowanie Regulamin Walnego Zgromadzenia, który będzie zawierał zapis, iż "Podczas sprawowania swojej funkcji Przewodniczący walnego zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy oraz ma obowiązek przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych".Aby zapewnić przestrzeganie tej zasady zarząd Funduszu każdorazowo informuje przewodniczącego walnego zgromadzenia, o jej treści. Przewodniczący nie może też bez ważnych przyczyn składać rezygnacji ze swej funkcji.
   9 Na walnym zgromadzeniu powinni być obecni członkowie rady nadzorczej i zarządu. Biegły rewident powinien być obecny na zwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe spółki. Nie Stosownie do poglądów komentatorów przepisów Kodeksu spółek handlowych "W walnym zgromadzeniu uczestniczyć mogą wszyscy akcjonariusze będący w sensie ekonomicznym współwłaścicielami kapitału zakładowego lub ich przedstawiciele. Dzięki temu decyzje walnego zgromadzenia są wyrazem woli współwłaścicieli spółki, a w każdym razie ich większości" (tak prof. dr hab. J. Szwaja w: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumanski, J. Szwaja, "Kodeks spółek handlowych. Komentarz do artykułów 301 - 458. Tom III", str. 721). Powyższe oznacza, iż na walnym zgromadzeniu zapadają decyzje współwłaścicieli Funduszu, a nie rady nadzorczej, która z kolei wypowiada się poprzez podjęte uchwały na własnych posiedzeniach. Walne zgromadzeniu w Funduszu otwiera Przewodniczący rady nadzorczej, ewentualnie osoba przez niego upoważniona, co jest zgodne z przepisem art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, natomiast nie ma uzasadnienia dla obligatoryjnej obecności na walnym zgromadzeniu całego składu rady nadzorczej. Fundusz utrzymuje fakultatywność obecności członków rady nadzorczej na walnych zgromadzeniach Funduszu. Fundusz przyjmuje zatem Zasadę Dziewiątą w części dotyczącej obecności biegłego na zwyczajnym walnym zgromadzeniu, na którym rozpatrywane jest sprawozdanie finansowe Funduszu za dany rok obrotowy zbadane przez biegłego rewidenta oraz obecności zarządu na każdym walnym zgromadzeniu.
   10 Członkowie rady nadzorczej i zarządu oraz biegły rewident spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez zgromadzenie, udzielać uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących spółki. Tak Członkowie zarządu i rady nadzorczej oraz biegły rewident - jeśli zachodzi taka konieczność, którzy są obecni na walnych zgromadzeniach, udzielają uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Funduszu w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia omawianych spraw.
   11 Udzielanie przez zarząd odpowiedzi na pytania walnego zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów. Tak Organy Funduszu nie ograniczają informacji, o które zwraca się w szczególności walne zgromadzenie, ale jednocześnie przestrzegają przepisów ustawy Prawo o publicznym obrocie (...) oraz rozporządzenia dotyczącego obowiązków informacyjnych .
   12 Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw. Tak Na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zostanie poddany pod głosowanie Regulamin Walnego Zgromadzenia, który będzie zawierał zapis, iż krótkie przerwy w obradach mogą być przez przewodniczącego ogłaszane wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.
   13 Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw. Tak Na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zostanie poddany pod głosowanie Regulamin Walnego Zgromadzenia, który będzie zawierał zapis, iż na walnym zgromadzeniu głosowania nad sprawami porządkowymi dotyczą wyłącznie kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia.
   14 Uchwala o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Walne zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy. Tak Na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zostanie poddany pod głosowanie Regulamin Walnego Zgromadzenia, który będzie zawierał zapis, iż "Podczas obrad powinny być rozpatrywane wszystkie sprawy będące w porządku obrad. Uchwala o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Walne zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy.
   15 Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu. Tak Zgodnie z dotychczasową praktyką każdy ze zgłaszających sprzeciw wobec uchwały miał możliwość przedstawienia swoich argumentów i uzasadnienia sprzeciwu. Ponadto, na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zostanie poddany pod głosowanie regulamin walnego zgromadzenia, który będzie zawierał zapis, iż przewodniczący walnego zgromadzenia, powinien umożliwić akcjonariuszowi uzasadnienie zgłaszanego sprzeciwu.
   16 Z uwagi na to, że Kodeks spółek handlowych nie przewiduje kontroli sądowej w przypadku niepodjęcia przez walne zgromadzenie uchwały, zarząd lub przewodniczący walnego zgromadzenia powinni w ten sposób formułować uchwały, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritum rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia. Tak Przewodniczący walnego zgromadzenia ma za zadanie czuwać nad tym, aby uchwały były formułowane w jasny i przejrzysty sposób. Zarząd Funduszu zapewnia także możliwość skorzystania przez przewodniczącego z pomocy obsługi prawnej Funduszu.
   17 Na żądanie uczestnika walnego zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie Nie Notarialny protokół z walnego zgromadzenia powinien zawierać, tak jak każdy akt notarialny, elementy określone w art. 92 § 1 z uwzględnieniem art. 104 Prawa o notariacie oraz art. 421 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Nie ma zatem podstaw prawnych do wprowadzania do protokołu z walnego zgromadzenia jako dokumentu publicznego innych elementów, w tym swobodnych oświadczeń akcjonariuszy.
   DOBRE PRAKTYKI RAD NADZORCZYCH
   18 Rada nadzorcza corocznie przedkłada walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki. Ocena ta powinna być zawarta w raporcie rocznym spółki, udostępnianym wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z raportem zapoznać przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem. Tak Na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zostanie poddany pod głosowanie Regulamin Rady Nadzorczej, który będzie zawierał zapis, iż rada nadzorcza corocznie podejmuje uchwałę w której zawarta jest własna ocena rady na temat sytuacji spółki. Dokument ten rada nadzorcza przedkłada walnemu zgromadzeniu. Zarząd Funduszu umieszcza treść tej oceny w raporcie rocznym.
   19 Członek rady nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w radzie nadzorczej. Kandydatury członków rady nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru. Nie Zdolność do pełnienia funkcji członka w spółce kapitałowej określa bezwzględnie obowiązujący przepis art. 18 Kodeksu spółek handlowych i nie ma powodów stawiania członkom rady nadzorczej dodatkowych warunków pełnienia przez nich funkcji. Tym bardziej, iż akcjonariusze proponując kandydatury na członków rady nadzorczej mają na względzie przede wszystkim najlepszy interes Funduszu.
   20 1. a) Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależni członkowie rady nadzorczej powinni być wolni od jakichkolwiek powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji;b) Szczegółowe kryteria niezależności powinien określać statut spółki;c) Bez zgody przynajmniej jednego niezależnego członka rady nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:- świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu;- wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;- wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki.Zasada powyższa może zostać przez spółkę wdrożona w terminie innym niż pozostałe zasady zawarte w niniejszym zbiorze, jednak nie później niż do końca 2004 r. Nie Ad a) Skład rady nadzorczej jest suwerenną decyzją samych akcjonariuszy. Wobec tego nie ma powodów ażeby ograniczyć współwłaścicielom Funduszu swobodę w wyborze członków rady nadzorczej, tym bardziej, iż prezentacja danych osobowych, życiorysów oraz przebieg kariery zawodowej poprzedza głosowanie nad powołaniem danej osoby w skład rady nadzorczej Funduszu. Ad b) Kryteria niezależności członków rady nadzorczej nie są wymienione jako obligatoryjna treść statutu określona w art. 304 Kodeksu spółek handlowych. Ad c) Przyznanie niektórym członkom rady nadzorczej uprawnień większych niż posiadają pozostali, w tym swoistego prawa weta w stosunku do niektórych uchwał byłoby sprzeczne zasadą kolegialnego (zespołowego) działania rady nadzorczej.
   21 Członek rady nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes spółki. Tak Członkowie rady nadzorczej podczas pełnienia swojej funkcji mają na względzie interes Funduszu. W szczególności nadzorują realizację strategii i planów długookresowych. Zgodnie z komentarzem Funduszu do zasady 23 są zobowiązani do informowania o zaistniałym konflikcie interesu i wstrzymania się od głosu w sprawie w której może do takiego dojść.Ponadto, do członków rady nadzorczej stosuje się procedura dokonywania inwestycji w akcje Funduszu.
   22 Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem. Tak Na każdym posiedzeniu rady nadzorczej Zarząd zdaje relacje z wszelkich istotnych spraw dotyczących działalności Funduszu. W sprawach niecierpiących zwłoki członkowie rady nadzorczej informowani są przez zarząd w trybie obiegowym.Statut Funduszu wskazuje sprawy, w których decyzje zarządu nie mogą być podjęte bez akceptacji rady nadzorczej.W Funduszu podejmowane są także stałe działania w kierunku wzmocnienia wewnętrznej kontroli.
   23 O zaistniałym konflikcie interesów członek rady nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Tak Zgodnie z oświadczeniem, którego wzór określa Regulamin Rady Nadzorczej - który będzie poddany pod głosowanie na walnym zgromadzeniu - członek rady nadzorczej zobowiązuje się do informowania o zaistniałym konflikcie interesów pozostałych członków i jest zobowiązany do wstrzymania się od głosu podczas głosowania w danej sprawie. Oświadczenie to podpiszą wszyscy aktualni członkowie rady nadzorczej.
   24 Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka rady nadzorczej z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym powinna być dostępna publicznie. Spółka powinna dysponować procedurą uzyskiwania informacji od członków rady nadzorczej i ich upubliczniania. Nie Stosownie do treści § 66 ust.1 w zw. z § 5 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001 Nr 139, poz. 1569 z późń. zm.), Fundusz podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące członków rady nadzorczej. Treść § 37 powołanego rozporządzenia wymienia też obligatoryjny zakres informacji, a więc: datę powołania osoby nadzorującej emitenta, imię i nazwisko oraz wiek powołanej osoby nadzorującej, wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta, posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Zatem, nie ma podstaw prawnych dla przekazywania innych informacji dotyczących członków rady nadzorczej niż wyżej wymienione oraz tworzenia procedury wewnętrznej gdy obowiązuje w tym względzie akt prawnych.
   25 Posiedzenia rady nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków zarządu. Tak Członkowie zarządu są zapraszani na posiedzenia rady nadzorczej.Co najmniej raz w roku odbywa się posiedzenie rady nadzorczej bez udziału członków zarządu.
   26 Członek rady nadzorczej powinien umożliwić zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej. Tak Fundusz będzie dysponował procedurą przyjętą przez radę nadzorczą uzyskiwania informacji od członków rady nadzorczej o zbyciu lub nabyciu przez członków rady nadzorczej akcji Funduszu bądź też spółki wobec niego dominującej lub zależnej, a również o transakcjach powyżej 1 000 EURO z takimi spółkami.Uzyskane w tym trybie informacje są dostępne w siedzibie Funduszu na wniosek zainteresowanego podmiotu.
   27 Wynagrodzenie członków rady nadzorczej powinno być godziwe lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Wynagrodzenie to powinno pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków zarządu. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków rady nadzorczej powinna być ujawniana w raporcie rocznym. Tak Wynagrodzenie członków rady nadzorczej nie stanowi znaczącej pozycji w kosztach funkcjonowania Funduszu.Wysokość wynagrodzenia jest dostosowana do wysokości aktywów Funduszu. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków rady nadzorczej jest ujawniana w raporcie rocznym.
   28 Rada nadzorcza powinna działać zgodnie ze swym regulaminem, który powinien być publicznie dostępny. Tak Na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zostanie poddany pod głosowanie Regulamin Rady Nadzorczej, który będzie którego treść będzie dostępna na stronie internetowej Funduszu.
   29 Porządek obrad rady nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie rady nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez radę nadzorczą jest konieczne dla uchronienia spółki przed szkodą jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem rady nadzorczej a spółką. Tak Porządek posiedzenia rady nadzorczej jest ustalany 7 dni przed planowaną datą posiedzenia i akceptowany przez Przewodniczącego, a następnie wraz z materiałami przekazywany członkom rady, chyba że zachodzą nadzwyczajne okoliczności uzasadniające skrócenie tego terminu.Porządek posiedzenia może być zmieniony lub uzupełniony w przypadku wszyscy członkowie rady nadzorczej gdy obecni są i wyrażają na to zgodę.
   30 Członek rady nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać radzie nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji. Tak Członkowie rady nadzorczej oddelegowani przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru składają radzie nadzorczej szczegółowe, pisemne sprawozdania z pełnionej funkcji na każdym posiedzeniu.
   31 Członek rady nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały. Tak Członkowie rady nadzorczej podpiszą oświadczenie o zapoznaniu się z treścią "Dobrych praktyk ..." oraz zobowiążą się do stosowania ich w zakresie, który wynika z oświadczenia złożonego przez Fundusz zgodnie z § 22a ust. 2 Regulaminu Giełdy.
   DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDÓW
   32 Zarząd, kierując się interesem spółki, określa strategię oraz główne cele działania spółki i przedkłada je radzie nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa i dobrą praktyką. Tak Zarząd opracowuje strategię Funduszu.Strategia podlega akceptacji rady nadzorczej.Co najmniej raz w roku rada nadzorcza przeprowadza dyskusję na temat strategii i długookresowych planów Funduszu i ocenia ich realizację.Zarząd jest odpowiedzialny za wdrożenie strategii i jej realizację.
   33 Przy podejmowaniu decyzji w sprawach spółki członkowie zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze wzglądu na interes spółki. Przy ustalaniu interesu spółki należy brać pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze spółką w zakresie jej działalności gospodarczej a także interesy społeczności lokalnych. Nie Zarząd Funduszu przyjmuje zasadę w części dotyczącej działania w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego oraz uwzględniania przy ustalaniu interesu Funduszu interesów akcjonariuszy, wierzycieli oraz pracowników Funduszu. Natomiast nie przyjmuje zasady w zakresie uwzględniania przy ustalaniu interesu Funduszu interesów innych podmiotów i osób współpracujących z Funduszem w zakresie jego działalności gospodarczej a także interesów społeczności lokalnych, gdyż dbałość o interesy ww. podmiotów nie wynika z żadnych przepisów prawa i w wielu przypadkach może pozostawać w sprzeczności z interesem akcjonariuszy.
   34 Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes spółki, zarząd powinien działać ze szczególną starannością, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych Tak Fundusz respektuje niniejszą zasadę i dokonuje transakcje na warunkach rynkowych. Jednak w stosunku do kontrahentów, którzy ujawnili się jako akcjonariusze i na podstawie przepisu art. 147 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 49 poz. 447 z późn. zm.) nie zawiadomili Funduszu, o nabyciu jego akcji, Fundusz nie posiada wiedzy na temat zmian w posiadaniu jego akcji.
   35 Członek zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności spółki, członek zarządu powinien przedstawić zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez członka zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu spółki. Tak Członkowie zarządu podpiszą oświadczenie o zapoznaniu się z treścią "Dobrych praktyk ..." oraz zobowiążą się do stosowania ich w zakresie, który wynika z oświadczenia złożonego przez Fundusz zgodnie z § 22a ust. 2 Regulaminu Giełdy.
   36 Członek zarządu powinien traktować posiadane akcje spółki oraz spółek wobec niej dominujących i zależnych jako inwestycję długoterminową. Tak Powinność traktowania przez członków zarządu ewentualnych inwestycji w posiadane akcje Funduszu jako długoterminowej, zapewnia odpowiedni dobór kadry zarządzającej charakteryzującej się wysokim poziomem merytorycznym i moralnym.
   37 Członkowie zarządu powinni informować radę nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania. Tak Członkowie zarządu są zobowiązani do informowania rady nadzorczej o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.
   38 Wynagrodzenie członków zarządu powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad, z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych, a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia członków zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku. Tak Wynagrodzenie członków zarządu składa się z części stałej oraz części zmiennej uzależnionej od decyzji rady nadzorczej.Wysokość wynagrodzenia jest corocznie weryfikowana przez radę nadzorczą.
   39 Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków zarządu powinna być ujawniana w raporcie rocznym w podziale na poszczególne składniki wynagrodzenia. Jeżeli wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków zarządu znacznie się od siebie różni, zaleca się opublikowanie stosownego wyjaśnienia. Tak Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków zarządu wraz ze stosownym komentarzem jest ujawniana w raporcie rocznym.Różnice w wysokości tego wynagrodzenia nie są znaczne, a wynikają wyłącznie z pełnionej funkcji i związanego z nią zakresu obowiązków.
   40 Zarząd powinien ustalić zasady i tryb pracy oraz podziału kompetencji w regulaminie, który powinien być jawny i ogólnie dostępny. Tak Zasady i tryb pracy oraz podziału kompetencji pomiędzy członkami zarządu zostanie zawarty w Regulaminie Zarządu (w przypadku zarządu wieloosobowego), który będzie ogólnie dostępny.
   DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE RELACJI Z OSOBAMI I INSTYTUCJAMI ZEWNĘTRZNYMI
   41 Podmiot, który ma pełnić funkcję biegłego rewidenta w spółce powinien być wybrany w taki sposób aby zapewniona była niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań. Tak Statut Funduszu nakłada na radę nadzorcza obowiązek zapewnienia weryfikacji rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat przez biegłych rewidentów o uznanej międzynarodowej renomie. W tym celu zarząd Funduszu występuje z zapytaniami ofertowymi skierowanymi do firm audytorskich. Zarząd po otrzymaniu ofert na badanie sprawozdań finansowych przedkłada je radzie nadzorczej celem dokonania wyboru. Osoba, świadcząca usługi biegłego rewidenta będzie składała oświadczenie o spełnianiu ustawowych kryteriów bezstronności i niezależności przed przystąpieniem do badania oraz po jego zakończeniu.
   42 Celem zapewnienia należytej niezależności opinii spółka powinna dokonywać zmiany biegłego rewidenta przynajmniej raz na pięć lat. Tak Zgodnie z umową zawartą z podmiotem świadczącym usługi biegłego rewidenta podmiot ten zobowiązał się do zmiany osoby biegłego rewidenta badającego dokumenty spółki co cztery lata.
   43 Wybór biegłego rewidenta powinien być dokonywany przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie spółki po przedstawieniu rekomendacji przez radę nadzorczą. Tak Wyboru podmiotu mającego świadczyć usługi biegłego rewidenta dokonuje rada nadzorcza Funduszu.
   44 Rewidentem ds. spraw szczególnych nie może być podmiot pełniący funkcję biegłego rewidenta w spółce lub w podmiotach od niej zależnych. Tak Fundusz przestrzega zasady aby rewidentem do spraw szczególnych nie była osoba będąca biegłym rewidentem w Funduszu lub w podmiotach od niej zależnych. Odpowiednie zastrzeżenia w tej kwestii zostaną wprowadzone do kolejnej umowy z podmiotem świadczącym usługi biegłego rewidenta .
   45 Nabywanie własnych akcji przez spółkę powinno być dokonane w taki sposób, aby żadna grupa akcjonariuszy nie była uprzywilejowana. Tak Zarząd deklaruje, iż w przypadku transakcji nabycia własnych akcji dołoży wszelkich starań, aby żadna z grup akcjonariuszy nie była uprzywilejowana.
   46 Statut spółki, podstawowe regulacje wewnętrzne, informacje i dokumenty związane z walnymi zgromadzeniami, a także sprawozdania finansowe powinny być dostępne w siedzibie spółki i na jej stronach internetowych. Tak Statut Funduszu, podstawowe regulacje wewnętrzne, informacje i dokumenty związane z walnymi zgromadzeniami, a także sprawozdania finansowe będą dostępne w siedzibie Funduszu i na jej stronach internetowych.
   47 Spółka powinna dysponować odpowiednimi procedurami i zasadami dotyczącymi kontaktów z mediami i prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającymi spójne i rzetelne informacje o spółce. Spółka powinna, w zakresie zgodnym z przepisami prawa i uwzględniającym jej interesy, udostępniać przedstawicielom mediów informacje na temat swojej bieżącej działalności, sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa, jak również umożliwić im obecność na walnych zgromadzeniach. Nie Informacje dotyczące Funduszu są przekazywane do publicznej wiadomości w raportach bieżących zgodnie z art. 81 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001 r. nr 139, poz. 1569 z późn. zm.). Odnośnie natomiast obecności przedstawicieli mediów na walnym zgromadzeniu - nie ma wątpliwości, iż możliwość taką daje przepis art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo ze nie były umieszczone w porządku obrad. Powołując się na poglądy doktryny należy wskazać, iż "Za mające charakter porządkowy lub formalny i wobec tego za takie, co do których walne zgromadzenie zawsze może podjąć uchwałę, uznawane są wnioski dotyczące m.in. dopuszczenia na saęe obrad osób nie będących akcjonariuszami np. dziennikarzy" (tak prof. dr hab. J. Szwaja w: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumanski, J. Szwaja, "Kodeks spółek handlowych. Komentarz do artykułów 301 - 458. Tom III", str. 809).
   48 Spółka powinna przekazać do publicznej wiadomości w raporcie rocznym oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. W przypadku odstępstwa od stosowania tych zasad spółka powinna również w sposób publiczny uzasadnić ten fakt. Tak Fundusz przestrzega przepisów dotyczących przestrzegania "Dobrych praktyk(...) " obowiązujących na GPW i złożył niniejsze oświadczenie.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 28/2003

   Zbycie akcji spółki P.P.H. Polskie Odczynniki Chemiczne S.A. z siedzibą w Gliwicach

   § 5 ust 1 pkt 1) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.)

   Zarząd spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") informuje, że powziął wiadomość, że w dniu 26 czerwca 2003 r., w związku z realizacją umowy sprzedaży akcji spółki Przedsiębiorstwo Przemysłowo Handlowe Polskie Odczynniki Chemiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach ("Spółka") z dnia 06 czerwca 2003 r. (raport bieżący nr 24/2003) zawartej pomiędzy Funduszem a Euro Agro Centrum S.A. i Nieorganika Sp. z o.o. ("Kupujący") doszło do przeniesienia na rzecz Euro Agro Centrum S.A. własności 180.993 akcji Spółki oraz na rzecz Nieorganika Sp. z o.o. własności 78.693 akcji Spółki. Zbyte na rzecz Kupujących akcje Spółki stanowiły 33% kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do wykonywania 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
   Wartość nominalna sprzedawanych akcji wynosi 3,00 zł za jedną akcję. Cena sprzedaży akcji Spółki wyniosła 12,20 zł za jedną akcję, tj. 3.168.169,20 zł za wszystkie sprzedawane przez Fundusz akcje. Wartość ewidencyjna (bilansowa netto) sprzedanych akcji Spółki w księgach rachunkowych Funduszu na dzień 31 marca 2003 r. wynosiła 2.123.235,52 zł.
   Pomiędzy Funduszem (sprzedawcą akcji), osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Funduszem a Kupującymi lub osobami zarządzającymi Kupującymi, brak jest innych powiązań niż wskazane powyżej powiązania umowne.
   Kryterium będącym podstawą uznania sprzedanych akcji Spółki za aktywa o znacznej wartości jest ich udział w kapitale zakładowym Spółki (33%).

   pobierz
  • Raport bieżący nr 27/2003

   Nabycie akcji spółki Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI S.A.

   art. 147 ust. 1 pkt 1 i art. 148 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r., Nr 49, poz. 447) oraz § 66 ust.1 w związku z § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z

   Zarząd spółki pod firmą: "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka") informuje, iż w dniu 12 czerwca 2003 r. Spółka nabyła w drodze Transakcji Pakietowej Pozasesyjnej 2011.114 sztuk akcji spółki pod firmą: "Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie w wyniku czego Spółka posiada obecnie 2.011.114 (dwa miliony jedenaście tysięcy sto czternaście) akcji spółki pod firmą: "Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie, co stanowi 6,7 % w kapitale zakładowym spółki pod firmą: "Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie oraz daje 2.011.114 (dwa miliony jedenaście tysięcy sto czternaście), tj. 6,7 % głosów na walnym zgromadzeniu spółki pod firmą: "Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 26/2003

   Wykup bonów dłużnych od Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A.

   § 5 ust 1 pkt 5) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.)

   Zarząd spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") informuje, iż w dniu 13 czerwca 2003 r. Fundusz dokonał za pośrednictwem Raiffeisen Bank Polska S.A. wcześniejszego wykupu bonów dłużnych o wartości nominalnej wynoszącej 5.200.000 zł (pięć milionów dwieście tysięcy złotych). Emisja przedmiotowych bonów dłużnych miała miejsce w dniu 13 marca 2003 r. a ich nabywcą był Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI S.A. Data wykupu przedmiotowych bonów dłużnych przypadała na dzień 19 listopada 2003 r.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 25/2003

   Zbycie akcji spółki Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A. z siedzibą w Ropczycach

   § 5 pkt 1 w związku z § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.)

   Zarząd spółki pod firmą: "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") informuje, że w dniu 05 czerwca 2003 r. dokonał zbycia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, 921.197 akcji spółki pod firmą: "Zakłady Magnezytowe Ropczyce Spółka Akcyjna" z siedzibą w Ropczycach, w cenie po 10,60 PLN za akcję. Łączna wartość zbywanych przez Fundusz akcji spółki pod firmą: "Zakłady Magnezytowe Ropczyce Spółka Akcyjna" z siedzibą w Ropczycach, przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych Funduszu (§2 ust. 1 pkt 45 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych). Przed zbyciem rzeczonych akcji Fundusz posiadał 20 % udziału w kapitale zakładowym spółki pod firmą: "Zakłady Magnezytowe Ropczyce Spółka Akcyjna" z siedzibą w Ropczycach i taki sam procentowy udział w głosach na walnym zgromadzeniu tejże spółki.

   Obecnie Fundusz nie posiada już akcji spółki pod firmą: "Zakłady Magnezytowe Ropczyce Spółka Akcyjna" z siedzibą w Ropczycach.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 24/2003

   Zwarcie umowy sprzedaży akcji spółki P.P.H. Polskie Odczynniki Chemiczne S.A. z siedzibą w Gliwicach

   Art. 81 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi - tekst jednolity (Dz. U. z 2002, Nr 49, poz. 447).

   Zarząd spółki pod firmą: "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") informuje, iż w dniu 06 czerwca 2003 r. Fundusz zawarł:
   1/ ze spółką pod firmą: "Euro Agro Centrum Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie, oraz
   2/ ze spółką pod firmą: "Nieorganika Sp. z o.o." z siedzibą w Warszawie
   umowę sprzedaży wszystkich będących własnością Funduszu akcji spółki Przedsiębiorstwo Przemysłowo Handlowe "Polskie Odczynniki Chemiczne Spółka Akcyjna" z siedzibą w Gliwicach ("Spółka"). Sprzedawane akcje stanowią 33% kapitału zakładowego Spółki. Cena sprzedaży jednej akcji Spółki wynosi 12,20 zł za jedną akcję. Łączna cena sprzedaży zbywanych przez Fundusz akcji Spółki wynosi 3.168.169,20 zł, przy czym:
   1/ spółka pod firmą: "Euro Agro Centrum Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie nabyła 180.993 akcji Spółki za łączną cenę 2.208.114,6 zł;
   2/ spółka pod firmą: "Nieorganika Sp. z o.o." z siedzibą w Warszawie nabyła 78.693 akcji Spółki za łączną cenę 960.054,6 zł.
   Własność sprzedawanych akcji zostanie przeniesiona na Kupujących po zapłacie całości ceny za zbywane akcje Spółki.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 23/2003

   Zawarcie ugody z Private Equity Poland Sp. z o.o.

   Art. 81 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi - tekst jednolity (Dz. U. z 2002, Nr 49, poz. 447).

   Zarząd Spółki pod firmą "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Foksal NFI") informuje, że w dniu 5 czerwca 2003 roku zawarta została ugoda, stroną której obok Foksal NFI jest spółka pod firmą: "Private Equity Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Warszawie ("PEP"). Zgodnie z postanowieniami ugody strony zdecydowały się na polubowne rozwiązanie rozbieżności oraz sporów związanych z wypowiedzeniem przez Foksal NFI umowy o zarządzanie przez PEP majątkiem funduszu oraz zapłatą PEP wynagrodzenia za zarządzanie.
   Strony zobowiązały się w ugodzie do zakończenia wszelkich sporów, w tym postępowań cywilnych, karnych oraz administracyjnych, oraz do powstrzymywania się od wszczynania na przyszłość jakichkolwiek postępowań spornych i zrzeczenia wszelkich roszczeń w stosunku do siebie.
   Ponadto strony ugody zobowiązały się do dokonania następujących rozliczeń, zgodnie z którymi Foksal NFI zobowiązał się do zapłacenia PEP ryczałtowego wynagrodzenia za zarządzanie funduszem, naliczonego do wygaśnięcia umowy o zarządzanie, tj. do dnia 29 maja 2003 roku w kwocie 1.809.111,87 (jeden milion osiemset dziewięć tysięcy sto jedenaście 87/100) PLN oraz odszkodowania w kwocie 1.760.888,13 (słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem 13/100) PLN. Wykonanie ugody wyczerpuje wszelkie spory pomiędzy Foksal NFI a PEP w związku z wykonywaniem i wypowiedzeniem umowy o zarządzanie majątkiem Foksal NFI przez PEP.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 22/2003

   Wykup bonów dłużnych

   § 5 ust 1 pkt 5) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.)

   Zarząd spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") informuje, iż w dniu 04 czerwca 2003 r. Fundusz dokonał za pośrednictwem Raiffeisen Bank Polska S.A. wykupu bonów dłużnych po ich wartości nominalnej wynoszącej 7.000.000 zł (siedem milionów złotych). Emisja przedmiotowych bonów dłużnych miała miejsce w dniu 13 marca 2003 r. a ich nabywcą był Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI S.A. Przedmiotowe bony dłużne wykupione zostały przez Fundusz w dacie ich zapadalności.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 21/2003

   Wyrok Sądu Polubownego

   Art. 81 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. z 2002 r, Nr 49, poz. 447 z późn. zm.)

   Zarząd spółki Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Fundusz”) zawiadamia, że w dniu 19 maja 2003 roku w sprawie z powództwa Funduszu, prowadzonej za sygnaturą akt SA 97/03, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie zasądził od spółki „Swarzędz Meble Spółka Akcyjna” z siedzibą w Swarzędzu na rzecz Funduszu kwotę 147.844,00 (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy osiemset czterdzieści cztery) złotych wraz z ustawowymi odsetkami do dnia 14 marca 2001 roku do dnia zapłaty.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 20/2003

   W sprawie wypowiedzenia umowy o zarządzanie majątkiem Foksal NFI S.A.

   Art. 81 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi - tekst jednolity (Dz. U. z 2002, Nr 49, poz. 447).

   Zarząd spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2003 r. Rada Nadzorcza Funduszu podjęła uchwałę w sprawie wypowiedzenia umowy o zarządzanie majątkiem narodowego funduszu inwestycyjnego zawartej pomiędzy Funduszem a firmą zarządzającą Private Equity Poland Sp. z o.o, w dniu 25 marca 1999 r.
   Wypowiedzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nastąpiło bez podania przyczyn.
   Przedmiotowa umowa wyg z upływem 30 dni od dnia doręczenia pisemnego wypowiedzenia, tj. w dniu 29 maja 2003 r.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 19/2003

   Zbycie akcji spółki Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A.

   Art. 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001, Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.).

   Zarząd spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") informuje, iż w dniu 22 kwietnia 2003 r. doszło do przeniesienia na rzecz spółki pod firmą: "Drembo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Szczecinku ("Kupujący") własności 789.960 akcji spółki pod firmą: "Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna" z siedzibą w Szczecinku ("Spółka"), co stanowi 48,69% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 48,69% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

   Wartość nominalna sprzedawanych akcji wynosi 3,14 zł za jedną akcję. Cena sprzedaży akcji Spółki wyniosła 9,85 zł za jedną akcję, to jest 7.781.106 zł za wszystkie sprzedane przez Fundusz akcje. Wartość ewidencyjna (bilansowa netto) sprzedanych akcji Spółki w księgach rachunkowych Funduszu na dzień 31.12.2002 roku wynosiła 6,86 zł za jedną akcję Spółki.

   Pomiędzy Funduszem (sprzedawcą akcji), osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Funduszem a Kupującym lub osobami zarządzającymi Kupującym, brak jest innych powiązań niż wskazane powyżej.

   Kryterium będącym podstawą uznania sprzedanych akcji Spółki za aktywa o znacznej wartości jest ich udział w kapitale zakładowym Spółki (48,69%).

   pobierz
  • Raport bieżący nr 18/2003

   Powierzenie funkcji Prezesa Zarządu Foksal NFI S.A.

   § 5 ust 1 pkt 31) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.)

   Zarząd Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. (Fundusz) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 18 marca 2003 r. Rada Nadzorcza Funduszu powierzyła dotychczasowemu Członkowi Zarządu Funduszu - Pani Elżbiecie Chrzan, funkcję Prezesa Zarządu Funduszu.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 17/2003

   Emisja bonów dłużnych Foksal NFI S.A.

   § 5 ust 1 pkt 3) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.)

   Zarząd Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. (Fundusz) informuje, iż w dniu 13 marca 2003 r. wyemitował za pośrednictwem Raiffeisen Bank Polska S.A. bony dłużne o wartości nominalnej 23 200 000 zł (dwudziestu trzech milionów dwustu tysięcy złotych).

   Termin wykupu bonów o wartości nominalnej 16 200 000 PLN (szesnastu milionów dwustu tysięcy złotych) przypada 19 listopada 2003 r. Przedmiotowe bony dłużne zostały wyemitowane z dyskontem wynoszącym 6,40 %.

   Termin wykupu bonów o wartości nominalnej 7 000 000 PLN (siedmiu milionów złotych) przypada 4 czerwca 2003 r. Przedmiotowe bony dłużne zostały wyemitowane z dyskontem wynoszącym 6,70 %.

   Nabywcą bonów dłużnych jest "Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI S.A." (14 NFI).

   Emisja bonów dłużnych nastąpiła w celu rolowania (wykupu) półrocznych bonów dłużnych wyemitowanych przez Fundusz w dniu 19 września 2002 r. o wartości nominalnej 16 500 000 PLN (szesnaście milionów pięćset tysięcy złotych) oraz półrocznych bonów dłużnych wyemitowanych przez Fundusz w dniu 26 września 2002 r. o wartości nominalnej 7 500 000 PLN (siedem milionów pięćset tysięcy złotych).

   Emisja bonów dłużnych uznana została za zawarcie znaczącej umowy ze względu na stosunek wartości nominalnej emitowanych bonów dłużnych do kapitałów własnych Funduszu.

   W chwili obecnej Fundusz jest dłużnikiem 14 NFI z tytułu wyemitowanych bonów dłużnych o łącznej wartości nominalnej 23 200 000 zł (dwudziestu trzech milionów dwustu tysięcy złotych).

   pobierz
  • Raport bieżący nr 16/2003

   Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ Foksal NFI S.A., które odbyło się w dniu 28 lutego 2003 r.

    

   Art. 148 pkt 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi - tekst jednolity (Dz.U. z 2002 r., Nr 49, poz. 447)

   Zarząd Foksal NFI S.A. (Fundusz) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ Foksal NFI S.A. w dniu 28 lutego 2003 r.

   Lp Firma akcjonariusza Siedziba Liczba akcji Liczba głosów Udział w
   kapitale
   na NWZ zakład.
   1 Zachodni Fundusz . 01-201 Warszawa, 4 373 424 4 373 424 14,55%
   Inwestycyjny NFI S.A ul. Wolska 45a
   2 Skarb Państwa reprezentowany 00-522 Warszwa, 4 055 931 4 055 931 13,49%
   przez Ministra Skarbu Państwa ul. Krucza 36/Wspólna 6
   3 Otwarty Fundusz Emerytalny Warszawa, 1 900 000 1 900 000 6,32%
   Skarbiec-Emerytura Nowogrodzka 47A

   Podpisy:
   Elżbieta Chrzan - Członek Zarządu Foksal NFI S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 15/2003

   Informacja Zarządu Foksal NFI S.A.

    

   Art. 148 pkt. 2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi - tekst jednolity (Dz. U. z 2002, Nr 49, poz. 447).

   Zarząd Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. (Fundusz) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 13 marca 2003 r. Fundusz otrzymał zawiadomienie, że Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego S.A. nabył 2.498.447 akcji Funduszu zapewniających 8,31% głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu. Przed transakcją Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego S.A. posiadał 507.155 akcji Funduszu co zapewniało 1,69 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu. W wyniku przeprowadzonej transakcji Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego S.A. posiada aktualnie 3.005.602 akcji Funduszu (9,99 % kapitału zakładowego), co zapewnia 3.005.602 głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu (9,99 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu).

   pobierz
  • Raport bieżący nr 42/2003

   Zawarcie umowy sprzedaży akcji spółki Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej S.A. z siedzibą w Warszawie

   Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi - tekst jednolity (Dz.U. z 2002 r., Nr 49, poz. 447)

   Zarząd spółki pod firmą: "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje, iż w dniu 17 września 2003r. Fundusz zawarł ze spółką pod firmą "Foxone Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Kupujący") umowę sprzedaży wszystkich stanowiących własność Funduszu, tj. 690.998 akcji spółki pod firmą: "Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka"). Cena sprzedaży jednej akcji spółki wynosi 5,62 zł co daje łączną kwotę 3.883.408,76 zł. Przeniesienie własności akcji Spółki na Kupującego nastąpi po zapłacie całej ceny sprzedaży.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 14/2003

   Informacja Zarządu Foksal NFI S.A.

    

   Art. 148 pkt 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi - tekst jednolity (Dz. U. z 2002, Nr 49, poz. 447)

   Zarząd Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. (Fundusz) Zarząd informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 13 marca 2003 r. otrzymał zawiadomienie, że Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI S.A. zbył 2.498.447 akcji Funduszu zapewniających 8,31% głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu. Przed transakcją Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI S.A. posiadał 4.375.688 akcji Funduszu co zapewniało 14,56% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu. W wyniku przeprowadzonej transakcji Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI S.A. posiada aktualnie 1.877.211 akcji Funduszu (6,25% kapitału zakładowego), co zapewnia 1.877.211 głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu (6,25 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu).

   pobierz
  • Raport bieżący nr 13/2003

   Powołanie członków Rady Nadzorczej Foksal NFI S.A.

   § 66 ust.1 w zw. z § 5 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001 Nr 139, poz. 1569 z późń. zm.)

   Zarząd Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. (Fundusz), informuje, że w dniu 28 lutego 2003 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej Funduszu następujące osoby:

   1) Pana Piotra Bogdana Kaczyńskiego, lat 46, olwenta Wydziału Ekonomiki Produkcji, Uniwersytetu Gdańskiego, w latach 1992 - 1993 był Prezesem Zarządu spółki "KGHM Polska Miedź S.A.", w latach 1993 - 1994 Członkiem Zarządu spółki TP S.A., w latach 1994 - 1995 pełnomocnikiem Zarządu Banku Gdańskiego S.A. a następnie Dyrektorem Zarządzającym. W latach 1998 - 1999 pełnił funkcję Członka Zarządu spółki "DGT Sp. z o. o.", w latach 2000 - 2002 był Wiceprezesem Zarządu spółki "TP Incest Sp. z o. o.", od 2002 r. jest Doradcą Prezesa w spółce "Softbank Service Sp. z o. o.";
   Pan Piotr Bogdan Kaczyński nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Piotr Bogdan Kaczyński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

   2) Pana Pawła Kołodziejskiego, lat 26, olwenta Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego SGGW, w 1999 roku ukończył kurs brokerów giełd towarowych, w 1999 roku był Wiceprzewodniczącym Rady Naczelnej Zrzeszenia Studentów Polskich, w 2001 roku pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na stanowisku Doradcy Prezesa Rady Ministrów a następnie jako p.o. Zastępcy Dyrektora Sekretariatu Prezesa Rady Ministrów.
   Pan Paweł Kołodziejski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Paweł Kołodziejski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

   3) Pana Jerzego Łopacińskiego, lat 53, olwenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, który w roku 1984 został wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. W latach 1978 - 1984 był zatrudniony w Izbie Skarbowej, od 1992 r. wykonuje zawód radcy prawnego pracując w kancelarii radców prawnych "Patron spółka cywilna" z siedzibą w Gdańsku. W latach 2001 - 2003 pełnił również funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą: "Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie oraz w roku 2002 był Pełnomocnikiem Wojewody Pomorskiego ds. prywatyzacji PPKS w Gdyni;
   Pan Jerzy Łopaciński nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Jerzy Łopaciński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

   4) Pana Henryka Antoniego Ogryczaka, lat 56, olwenta Politechniki Gdańskiej i podyplomowych studiów z zakresu ekonomii i zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, pracował jako Dyrektor Naczelny Stoczni im. Komuny Paryskiej, był Prezesem Zarządu Stoczni Gdynia S.A., w latach 1999 - 2000 pełnił funkcję Wiceministra Gospodarki, od 2002 r. w Raiffeisen Investment Polska nadzoruje realizację projektów bankowości inwestycyjnej;
   Pan Henryk Antoni Ogryczka nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Henryk Antoni Ogryczka nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

   5) Pana Przemysława Piotra Sęczkowskiego, lat 34, olwenta Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego, który w latach 1992 - 1997 zatrudniony był w Banku Gdańskim jako Dyrektor Departamentu Skarbu a następnie w latach 1996 - 1997 na stanowisku Dyrektora Zarządzającego Pionów Skarbu. W październiku 1997 r. podjął współpracę z bankiem Współpracy Europejskiej S.A., gdzie przez rok piastował stanowisko Wiceprezesa Zarządu. W latach 1998 - 2000 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej w spółce "Impexmetal S.A." W latach 1999 - 2000 był Zastępcą Dyrektora Generalnego ds. Ekonomiczno - Finansowych w PPUP Poczta Polska, obecnie współpracuje z firmą zarządzającą Concordia;
   Pan Przemysław Piotr Sęczkowski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Przemysław Piotr Sęczkowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

   6) Pana Ryszarda Tupina, lat 65, olwenta Wydziału Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, doktora prawa ze specjalizacją w prawie cywilnym i finansowym, pracował w Narodowym Banku Polskim najpierw jako radca prawny w Oddziale Wojewódzkim NBP w Gdańsku następnie oddelegowany do Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej w Moskwie, w 1978 roku pracował na stanowisku Zastępcy Dyrektora Gabinetu Prezesa - szefa służby prawnej a następnie od 1983 roku jako Dyrektor Biura Prawnego Urzędu Rady Ministrów i od 1990 roku jako Dyrektor Departamentu Prawnego Ministerstwa Współpracy z Zagranicą, w latach 1991 - 1992 był zatrudniony na stanowisku Dyrektora Departamentu Prawnego - Członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego, w latach 1993 - 1994 był Dyrektorem Oddziału - Pełnomocnikiem Zarządu Banku Gdańskiego S.A., w latach 1994 - 2002 był Pierwszym Zastępcą Prezesa Zarządu a następnie Dyrektorem - Pełnomocnikiem Zarządu BGŹ S.A., aktualnie pełni obowiązki Dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Skarbu Państwa.
   Pan Ryszard Tupin nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Ryszard Tupin nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

   Podpisy:
   Elżbieta Chrzan - Członek Zarządu Foksal NFI S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 12/2003

   Odwołanie członków Rady Nadzorczej Foksal NFI S.A.

   § 66 ust.1 w zw. z § 5 ust. 1 pkt 30 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001 Nr 139, poz. 1569 z późń. zm.)

   Zarząd Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.(Fundusz), informuje, że w dniu 28 lutego 2003 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało ze składu Rady Nadzorczej Funduszu następujące osoby:

   1) Pana Jana Borowczyka, Członka Rady Nadzorczej
   2) Pana Jacka Kowalewskiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej
   3) Pana Tomasza Slaski, Członka Rady Nadzorczej
   4) Pana Krzysztofa Wiecheć, Członka Rady Nadzorczej
   5) Pana Mariusza Źmijewskiego, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

   pobierz
  • Raport bieżący nr 11/2003

   Uchwały podjęte na NWZ Foksal NFI S.A. w dniu 28 lutego 2003 r.

    

   § 49 ust 1 pkt 5) w związku z § 66 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.)


   Zarząd Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. (Fundusz) przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, które odbyło się w dniu 28 lutego 2003 r.

   Uchwała Nr 1
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 28 lutego 2003 roku
   w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

   § 1
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Wyglądałę.

   § 2
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

   Uchwała Nr 2
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 28 lutego 2003 roku
   w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

   § 1
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:
   1/ Barbara Trefoń,
   2/ Robert Mikulski,
   3/ Bartłomiej Achler.

   § 2
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


   Uchwała Nr 3
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 28 lutego 2003 roku
   w sprawie przyjęcia porządku obrad

   § 1
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu przyjmuje porządek obrad ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 9 z dnia 14 stycznia 2003 r. poz. 332 ze zmianą punktu 6, polegającą na tym, że punkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:
   "6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu."

   § 2
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

   Uchwała Nr 4
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 14 lutego 2003 roku
   w sprawie odwołania członków rady nadzorczej Funduszu

   § 1
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu odwołuje ze składu rady nadzorczej Funduszu następujące osoby:
   1/ Krzysztofa Wiechecia,
   2/ Jacka Kowalewskiego,
   3/ Jana Borowczyka,
   4/ Mariusza Źmijewskiego,
   5/ Tomasza Slaskiego.

   § 2
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

   Uchwała Nr 5
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 14 lutego 2003 roku
   w sprawie powołania członków rady nadzorczej Funduszu

   § 1
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje do składu rady nadzorczej Funduszu następujące osoby:
   1/ Pawła Kołodziejskiego,
   2/ Ryszarda Tupina,
   3/ Jerzego Łopacińskiego,
   4/ Piotra Kaczyńskiego,
   5/ Henryka Ogryczaka,
   6/ Przemysława Sęczkowskiego.

   § 2
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

   Podpisy:
   Elżbieta Chrzan - Członek Zarządu Foksal NFI S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 10/2003

   Zawarcie umowy sprzedaży akcji spółki Fabryka Palenisk Mechanicznych S.A.

   Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi - tekst jednolity (Dz. U. z 2002, Nr 49, poz. 447)

   Zarząd spółki Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. ("Fundusz") informuje, iż w dniu 27 lutego 2003 r. Fundusz zawarł ze spółką "PALINVEST sp. z o.o." z siedzibą w Mikołowie - spółce menadżersko-pracowniczej, umowę sprzedaży wszystkich należących do Funduszu, tj. 344.477 akcji spółki Fabryka Palenisk Mechanicznych S.A. z siedzibą w Mikołowie ("Spółka"). Sprzedawane akcje stanowią 33% kapitału zakładowego Spółki. Cena sprzedaży jednej akcji Spółki wynosi 8,14 zł. Łączna cena sprzedaży zbywanych przez Fundusz akcji Spółki wynosi 2.804.042,78 zł. Własność sprzedawanych akcji zostanie przeniesiona na Kupującego po zapłacie całości ceny za zbywane akcje Spółki.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 9/2003

   Treść projektów uchwał na NWZ Foksal NFI S.A. zwołanym na dzień 28 lutego 2003 r.

   § 49 ust 1 pkt 3) w związku z § 66 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.)

   Zarząd Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. (Fundusz) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu zwołanego na dzień 28 lutego 2003 r.

   Uchwała Nr 1
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 28 lutego 2003 roku
   w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

   § 1
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ............................

   § 2
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

   Uchwała Nr 2
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 28 lutego 2003 roku
   w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

   § 1
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby ............................

   § 2
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

   Uchwała Nr 3
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 28 lutego 2003 roku
   w sprawie przyjęcia porządku obrad

   § 1
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu przyjmuje następujący porządek obrad:
   ..........................................

   § 2
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

   Uchwała Nr 4
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 14 lutego 2003 roku
   w sprawie powołania członka rady nadzorczej Funduszu

   § 1
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje do składu rady nadzorczej Funduszu ......................

   § 2
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 8/2003

   Zwołanie NWZ Foksal NFI S.A.

   § 49 ust 1 pkt 1) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.)

   Zarząd Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. (Fundusz) informuje o zwołaniu na dzień 28 lutego 2003r. na godz. 9.00. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu, które odbędzie się w Hotelu Novotel Warszawa Centrum w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 24/26, sala Masovia, z następującym porządkiem obrad:
   1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
   2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
   4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
   5. Przyjęcie porządku obrad.
   6. Podjęcie uchwały w przedmiocie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Funduszu.
   7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
   Zarząd Funduszu informuje jednocześnie, że imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenie o złożeniu akcji do depozytu należy składać do dnia 20 lutego 2003r. do godz. 17.00. w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ul. Wolskiej 45 A.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 7/2003

   Informacja Zarządu Foksal NFI S.A.

   Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi - tekst jednolity (Dz. U. z 2002, Nr 49, poz. 447)

   Zarząd Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. (Fundusz) informuje, że w dniu 04 lutego 2003 r. Fundusz złożył Raiffeisen Bank Polska S.A. dyspozycję w przedmiocie obrotu bonami dłużnymi dotyczącą wcześniejszego wykupu przez Fundusz bonów dłużnych o wartości nominalnej 10.000.000 zł przy rentowności do wykupu 8,9956% i dacie zapadalności 27 marca 2003 r.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 5/2003

   Informacja Foksal NFI S.A.

   Art. 5 ust. 1 pkt. 30 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001, Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.).

   Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. (Fundusz) informuje, że Fundusz otrzymał informację, że w dniu 28 stycznia 2003 r. Pan Marek Łatacz złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu oraz członkostwa w Zarządzie Private Equity Poland Sp. z o.o. - firmy zarządzającej majątkiem Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A., Foksal NFI S.A. oraz Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 4/2003

   Terminy przekazywania raportów okresowych w 2003 r.

    

    

   § 69 ust 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.)

   Zarząd Foksal NFI S.A. ("Fundusz") przedstawia następujące terminy przekazywania raportów okresowych do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w 2003 r.:

   Raport za IV kwartał 2002 r. 14 lutego 2003 r.
   Raport za I kwartał 2003 r. 15 maja 2003 r.
   Raport roczny za 2002 r. 01 lipca 2003 r.
   Raport za II kwartał 2003 r. 14 sierpnia 2003 r.
   Raport za I półrocze 2003 r. 31 października 2003 r.
   Raport za III kwartał 2003 r. 14 listopada 2003 r.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 3/2003

   Informacja Zarządu Foksal NFI S.A.

    

   Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi - tekst jednolity (Dz. U. z 2002, Nr 49, poz. 447)

   Zarząd Foksal NFI S.A. ("Fundusz") w nawiązaniu do informacji opublikowanej w dniu 17 stycznia 2003 r. w systemie informacji EMITENT przez Pana Zbigni M. Błaszczyka, jako informacji rzekomo opublikowanej przez spółkę pod firmą: "Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie, informuje, że wbrew twierdzeniom Pana Zbigni M. Błaszczyka, spółka pod firmą: "Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie uczestniczyła w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Funduszu jakie miało miejsce w dniu 17 stycznia 2003 r. W trakcie obrad walnego zgromadzenia Funduszu był obecny również Pan Zbigniew M. Błaszczyk, jako osoba wyznaczona przez spółkę pod firmą: "Private Equity Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Warszawie - firmę zarządzającą majątkiem Funduszu.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 2/2003

   Uchwały podjęte przez NWZ Foksal NFI S.A. w dniu 17.01.2003 r.

   § 49 ust 1 pkt 5) w związku z § 66 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.)

   Zarząd Foksal NFI S.A. ("Fundusz") przekazuje treść uchwał, podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, które odbyło się w dniu 17 stycznia 2003 r.

   Uchwała Nr 1
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 17 stycznia 2003 roku
   w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

   § 1
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Wyglądłę.

   § 2
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.   Uchwała Nr 2
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 17 stycznia 2003 roku
   w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej


   § 1
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
   1/ Barbarę Trefoń,
   2/ Roberta Mikulskiego,
   3/ Bartłomieja Achler.

   § 2
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


   Do obu uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu zostały zgłoszone sprzeciwy przez pełnomocników Private Equity Poland Sp. z o.o. oraz NIF Investments Sp. z o.o.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 1/2003

   Treść projektów uchwał na NWZ Foksal NFI S.A.

    

   § 49 ust 1 pkt 3) w związku z § 66 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.)

   Zarząd Foksal NFI S.A. ("Fundusz") przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu zwołanego na dzień 17 stycznia 2003 r.

   Uchwała Nr 1
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 17 stycznia 2003 roku
   w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

   § 1
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ............................

   § 2
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.   Uchwała Nr 2
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 17 stycznia 2003 roku
   w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej


   § 1
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby ............................

   § 2
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


   Uchwała Nr 3
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 17 stycznia 2003 roku
   w sprawie uchylenia uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 27 lipca 2002 r.


   § 1
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu uchyla uchwałę nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 27 lipca 2002 r.

   § 2
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

   pobierz
  • Raport bieżący

   (Archiwum ZIP z dokumentami MS Word i MS Excel)

   pobierz
  • Raport bieżący

   (Archiwum ZIP z dokumentami MS Word i MS Excel)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 6/2003

   Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ Foksal NFI S.A. które odbyło się w dniu 17 stycznia 2003 r.

   Art. 148 pkt 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi - tekst jednolity (Dz. U. z 2002, Nr 49, poz. 447)

   Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. (Fundusz) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ Foksal NFI S.A. w dniu 17 stycznia 2003 r.:

   Lp Firma akcjonariusza Siedziba Liczba akcji Liczba Udział w
   głosów na NWZ kapitale
   zakład.
   1 Zachodni Fundusz 01-201 Warszawa, 4 375 688 4 375 688 14,56%
   Inwestycyjny NFI S.A. ul. Wolska 45a
   2 Skarb Państwa reprezentowany 00-522 Waraszwa, 4 055 931 4 055 931 13,49%
   przez Ministra Skarbu Państwa ul. Krucza 36/Wspólna 6
   3 Otwarty Fundusz Emerytalny Warszawa, 1 900 000 1 900 000 6,32%
   Skarbiec-Emerytura Nowogrodzka 47A

   pobierz

Wyszukiwarka plików

Szukana fraza: