2004

  • Raport bieżący nr 46/2004

   Zarząd spółki pod firmą: „Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Fundusz”) informuje, że w dniu 28 grudnia 2004 r. Fundusz nabył oraz zbył bony skarbowe o łącznej wartości przekraczającej 10% wartości kapitałów własnych Funduszu. Transakcja dokonana została na następujących warunkach:
   Zakup 23.330 bonów skarbowych o łącznej wartości nominalnej 233.300.000,00 zł za łączną cenę 224.751.900,20 zł, - sprzedaż tych bonów za łączną cenę 225.282.053,00 zł z rozliczeniem w dniu 11 stycznia 2005 r.
   Pomiędzy Funduszem, osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Funduszem a Bankiem Zachodnim WBK S.A. lub osobami zarządzającymi Bankiem Zachodnim WBK S.A., brak jest innych powiązań niż powiązania wskazane powyżej.
   Przedmiotowe bony skarbowe nabyte zostały ze środków własnych Funduszu.


   Podstawa prawna:
   Art. 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001, Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.).

   pobierz
  • Raport bieżący nr 45/2004

   Spółka pod firmą: „Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Fundusz”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 grudnia 2004 r. Fundusz otworzył rachunek lokaty terminowej na kwotę 14.000.000,00 zł, przekraczającą 10% wartości kapitałów własnych Funduszu. Termin lokaty, o której mowa powyżej upływa w dniu 04 stycznia 2005 r.
   Pomiędzy Funduszem, osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Funduszem a BRE Bank S.A. lub osobami zarządzającymi BRE Bank S.A., brak jest innych powiązań niż powiązania wskazane powyżej.
   Przedmiotowe bony skarbowe nabyte zostały ze środków własnych Funduszu.

   Podstawa prawna:
   § 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001, Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.).

   pobierz
  • Raport bieżący nr 44/2004

   W nawiązaniu do raportu bieżącego 34/2004 z dnia 26 października 2004 r., Zarząd Spółki pod firmą: „Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Fundusz”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 grudnia 2004 r. Fundusz sprzedał 1594 bony skarbowe o łącznej wartości przekraczającej 10% wartości kapitałów własnych Funduszu. Wartość nominalna sprzedanych przez Fundusz bonów skarbowych wynosi 15.940.000,00 zł a łączna cena sprzedaży wyniosła 15.124.821,88 zł.
   Pomiędzy Funduszem, osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Funduszem a BRE Bank S.A. lub osobami zarządzającymi BRE Bank S.A., brak jest innych powiązań niż powiązania wskazane powyżej.

   Podstawa prawna:
   § 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001, Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.).

   pobierz
  • Raport bieżący nr 43/2004

   Zarząd Spółki pod firmą: „Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Fundusz”) informuje, że począwszy od 21 grudnia 2004 roku obowiązki informacyjne Funduszu jako spółki publicznej będą realizowane za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI).

   Podstawa prawna:
   Art. 81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z późn.zm.)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 42/2004

   Zarząd spółki pod firmą: „Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Fundusz”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 17 grudnia 2004 r. Fundusz 5.781.182 akcje zwykłe na okaziciela, o wartości nominalnej 2,01 zł każda, akcje spółki pod firmą: „Firma Chemiczna Dwory Spółka Akcyjna” z siedzibą w Oświęcimiu (dalej jako „Spółka”) stanowiących 45,34% jej kapitału zakładowego i uprawniających do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 45,34% ogólnej liczby głosów.
   Po rozliczeniu transakcji Fundusz nie będzie posiadał akcji Spółki i przestanie być jej akcjonariuszem.
   Cena sprzedaży uzyskana przez Fundusz za jedną akcję Spółki wyniosła 37,00 zł, co daje łącznie cenę w wysokości 213.903.734,00 zł. Wartość bilansowa netto tych aktywów w księgach rachunkowych Funduszu na dzień 30 września 2004 r. wynosiła 106.074.595,62 zł.
   Sprzedawane akcje Spółki należy uznać za aktywa o znacznej wartości, w rozumieniu przepisów RRM z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych ..., z uwagi na to, że stanowią one ponad 10% wartości kapitałów własnych Funduszu oraz ponad 20% kapitału zakładowego Spółki.

   Podstawa prawna:
   § 5 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001 Nr 139, poz. 1569 z późń. zm.)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 41/2004

   Zarząd spółki pod firmą: „Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Fundusz”) informuje, że w wykonaniu umowy o subemisję inwestycyjną akcji spółki pod firmą: „Firma Chemiczna Dwory Spółka Akcyjna” z siedzibą w Oświęcimiu (dalej jako „Spółka”) zawartej w dniu 07 grudnia 2004 r. pomiędzy Funduszem, Skarbem Państwa, Jupiter Narodowym Funduszem Inwestycyjnym Spółka Akcyjna, Narodowym Funduszem Inwestycyjnym Magna Polonia Spółka Akcyjna (dalej jako „Wprowadzający”) oraz Bankiem Zachodnim WBK S.A. (dalej jako „Subemitent”) Fundusz oraz pozostali Wprowadzający zawarli z Subemitentem Porozumienie Dodatkowe, które to Porozumienie określa ostateczną ilość akcji Spółki objętych umową subemisyjną oraz ich cenę. Zgodnie z powyższą umową oraz Porozumieniem Dodatkowym, umową subemisyjną objęto 7.296.653 akcje Spółki po cenie 37 zł za 1 akcję. Fundusz informuje, iż w wypadku sprzedaży wszystkich będących jego własnością akcji Spółki, tj. 5.781.182 akcji za cenę 37,00 zł za jedną akcję, Fundusz uzyska 213.903.734,00 zł. Kryterium uznania przedmiotowej umowy (wraz z Porozumieniem Dodatkowym stanowiącym jej integralną część) za znaczącą umowę jest stosunek jej wartości do wartości kapitałów własnych Funduszu.

   Podstawa prawna:
   § 5 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001 Nr 139, poz. 1569 z późń. zm.)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 40/2004

   pobierz
  • Raport bieżący nr 39/2004

   W nawiązaniu do raportu bieżącego 3/2004 z dnia 21 stycznia 2004 r., Zarząd spółki pod firmą: „Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Fundusz”) informuje o zmianie terminu przekazania raportu za III kwartał 2004r. Raport, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie przekazany w dniu 05 listopada 2004r.

   Podstawa prawna:
   § 69 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001 Nr 139, poz. 1569 z późń. zm.)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 38/2004

   pobierz
  • Raport bieżący nr 37/2004

   Zarząd spółki pod firmą: „Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Fundusz”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, które odbyło się w dniu 29 października 2004 r. powołało do składu Rady Nadzorczej następujące osoby: Panią Ewę Pawlak, Pana Pawła Kołodziejskiego, Panią Janinę Moszczyńską, Pana Łukasza Ingielewicza, Pana Mieczysława Tarczyńskiego, Pana Krzysztofa Obłója oraz Pana Henryka Skawińskiego.

   1) Pana Henryka Skawińskiego, lat 57, absolwenta Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej. Pan Henryk Skawiński ukończył ponadto: kurs MBA w Międzynarodowym Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, studium dla kandydatów na członków rad nadzorczych, Study Course in Bussines organizowany w Japonii przez JICA, Essential Principles of Found Management w Londynie organizowany przez Crane Davies Management Consultants. Pracował na wielu stanowiskach kierowniczych różnych szczebli zarządzania w przemyśle. W latach 1980 – 1981 pracował na stanowisku inspektora nadzoru rozruchu automatyki w fabryce kwasu siarkowego w Maroku. W latach 1990 – 1999 pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki Mera – Pnefal S.A. Od 1999 r. Pan Henryk Skawiński prowadzi własną działalność gospodarczą. Legitymuje się doświadczeniem w pracach organów nadzorczych spółek kapitałowych: Metronex S.A., Adextra S.A., Controlmatika Sp. z o.o. a w latach 1995 – 1999 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Funduszu.

   Pan Henryk Skawiński nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

   2) Pana prof. Krzysztofa Obłója, lat 50. Pan prof. Krzysztof Obłój ukończył Wyższą Szkołę Planowania i Statystyki w Warszawie następnie uzyskał stopień doktora teorii organizacji i zarządzania UW a w 1996 r. uzyskał stopień profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Warszawskim. Pan prof. Krzysztosz Obłój jest wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego, Dyrektorem Międzynarodowego Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Dyrektorem Programu Executive MBA, oraz wykładowcą Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania i w innych renomowanych szkołach biznesu, m.in. University of Illinois, norweskiej Bodo Graduate School of Management, slovenskiej International Management Development Center. Jego książki i artykułu publikowane są w USA i Europie. Pan prof. Krzysztof Obłój ma duże doświadczenie jako doradca organizacyjny. Pracował dla spółek: PKN Orlen S.A., Impel S.A., GSK, Asea Brown Boveri, Benckiser, Macro Cash and Carry, Wólczanka, Próchnik, Lasy Państwowe, PZU S.A. i wielu innych w dziedzinie projektowania strategii, struktury i kultury organizacyjnej. Legitymuje się doświadczeniem w pracach organów nadzorczych spółek kapitałowych: Prochem S.A., Eurobank S.A., Pollena Eva S.A., Polmos Lublin S.A. a obecnie jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Impel S.A.

   Pan prof. Krzysztof Obłój nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

   Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczyli w Radzie Nadzorczej Funduszu poprzedniej kadencji i zostali ponownie powołani na nową kadencję a ich życiorysy zostały podane w raportach bieżących ogłoszonych stosownie do ich powołania.

   Podstawa prawna:
   § 5 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001 Nr 139, poz. 1569 z późń. zm.)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 36/2004

   Zarząd spółki pod firmą: „Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Fundusz”) przekazuje treść uchwał, podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, które odbyło się w dniu 29 października 2004r.

   Uchwała Nr 1
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Spółki pod firmą „FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
   z dnia 29 października 2004 roku
   w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

   § 1.
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Wyglądałę.

   § 2.
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

   Uchwała Nr 2
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Spółki pod firmą „FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
   z dnia 29 października 2004 roku
   w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

   § 1.
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
   1) Magdalena Orman
   2) Kamila Cygan
   3) Paweł Zimny


   § 2.
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

   Uchwała Nr 3
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Spółki pod firmą „FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
   z dnia 29 października 2004 roku
   w sprawie przyjęcia porządku obrad

   § 1.
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu przyjmuje porządek obrad ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 184/2004 z dnia 20 września 2004 r. pod poz. 10058.

   § 2.
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


   Uchwała Nr 4
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Spółki pod firmą „FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
   z dnia 29 października 2004 roku
   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu za rok obrotowy 2003

   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
   §1
   Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu za rok obrotowy 2003.

   §2
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Uchwała Nr 5
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Spółki pod firmą „FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
   z dnia 29 października 2004 roku
   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2003

   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
   §1
   Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2003, na które składa się
   1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku,
   2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 105 822 904,75 (sto pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset cztery 75/100) złotych,
   3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 8 426 816,90 (osiem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy osiemset szesnaście 90/100) złotych,
   4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8 761 795,07 (osiem milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć 07/100) złotych,
   5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5 678 646,75 (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć 75/100) złotych,
   6) zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2003 roku,
   7) dodatkowe noty objaśniające.

   §2
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Uchwała Nr 6
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Spółki pod firmą „FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
   z dnia 29 października 2004 roku
   w sprawie podziału zysku i przeznaczenia zysku z lat ubiegłych

   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje

   §1
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia rozdysponować wypracowany zysk netto Spółki za 2003 r. w kwocie 8.426.816,90 zł oraz zrealizowany zysk netto z lat ubiegłych w wysokości 4.582.941,73 zł w następujący sposób:

   a) zrealizowany zysk netto za 2003 rok w wysokości 377.082,03 zł oraz zrealizowany zysk netto z lat ubiegłych w wysokości 4.582.941,73 zł przeznaczyć w wysokości łącznej 4.938.057,91 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Funduszu (tj. kwotę 0,23 zł na 1 akcję), zaś kwotę 21.965,85 zł przenieść na kapitał zapasowy,
   b) niezrealizowany zysk netto za 2003 rok w wysokości 8.049.734,87 zł podzielić w następnych okresach sprawozdawczych,

   §2
   Dniem, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2003 jest dzień 29 października 2004 r.

   §3
   Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom do dnia 30 listopada 2004 r.


   §4
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


   Uchwała Nr 7
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Spółki pod firmą „FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
   z dnia 29 października 2004 roku
   w sprawie udzielenia członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003

   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:

   §1
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Prezesowi Zarządu Pani Elżbiecie Chrzan absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku.

   §2
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Uchwała Nr 8
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Spółki pod firmą „FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
   z dnia 29 października 2004 roku
   w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003

   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
   §1
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Pani Ewie Pawlak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
   §2
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Uchwała Nr 9
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Spółki pod firmą „FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
   z dnia 29 października 2004 roku
   w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003

   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
   §1
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Krzysztofowi Wiecheć absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2003 r. do 28 lutego 2003 r.

   §2
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Uchwała Nr 10
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Spółki pod firmą „FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
   z dnia 29 października 2004 roku
   w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003

   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
   §1
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Jackowi Kowalewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2003 r. do 28 lutego 2003 r.
   §2
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Uchwała Nr 11
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Spółki pod firmą „FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
   z dnia 29 października 2004 roku
   w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003

   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
   §1
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Janowi Borowczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2003 r. do 28 lutego 2003 r.
   §2
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Uchwała Nr 12
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Spółki pod firmą „FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
   z dnia 29 października 2004 roku
   w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003

   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:

   §1
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Mariuszowi Żmijewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2003 r. do 28 lutego 2003 r.

   §2
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Uchwała Nr 13
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Spółki pod firmą „FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
   z dnia 29 października 2004 roku
   w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003

   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
   §1
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Tomaszowi Slaskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 1 stycznia 2003 r. do 28 lutego 2003 r.

   §2
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Uchwała Nr 14
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Spółki pod firmą „FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
   z dnia 29 października 2004 roku
   w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003

   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
   §1
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Pawłowi Kołodziejskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 28 lutego 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.

   §2
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Uchwała Nr 15
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Spółki pod firmą „FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
   z dnia 29 października 2004 roku
   w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003

   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje
   §1
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Ryszardowi Tupinowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 28 lutego 2003 r. do 22 grudnia 2003 r.

   §2
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Uchwała Nr 16
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Spółki pod firmą „FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
   z dnia 29 października 2004 roku
   w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003

   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
   §1
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Jerzemu Łopacińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 28 lutego 2003 r. do 22 grudnia 2003 r.
   §2
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Uchwała Nr 17
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Spółki pod firmą „FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
   z dnia 29 października 2004 roku
   w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003

   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
   §1
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Piotrowi Kaczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 28 lutego 2003 r. do 22 grudnia 2003 r.
   §2
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Uchwała Nr 18
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Spółki pod firmą „FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
   z dnia 29 października 2004 roku
   w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003

   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
   §1
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Przemysławowi Sęczkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 28 lutego 2003 r. do 22 grudnia 2003 r.

   §2
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Uchwała Nr 19
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Spółki pod firmą „FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
   z dnia 29 października 2004 roku
   w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003

   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
   §1
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Henrykowi Ogryczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 28 lutego 2003 r. do 22 grudnia 2003 r.

   §2
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


   Uchwała Nr 20
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Spółki pod firmą „FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
   z dnia 29 października 2004 roku
   w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003

   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:

   §1
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Mieczysławowi Tarczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 22 grudnia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.

   §2
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Uchwała Nr 21
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Spółki pod firmą „FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
   z dnia 29 października 2004 roku
   w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003

   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
   §1
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Romanowi Małkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 22 grudnia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.

   §2
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Uchwała Nr 22
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Spółki pod firmą „FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
   z dnia 29 października 2004 roku
   w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003

   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
   §1
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Pani Dorocie Ubysz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 22 grudnia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
   §2
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Uchwała Nr 23
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Spółki pod firmą „FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
   z dnia 29 października 2004 roku
   w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003

   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
   §1
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Pani Janinie Moszczyńskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 22 grudnia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.

   §2
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Uchwała Nr 24
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Spółki pod firmą „FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
   z dnia 29 października 2004 roku
   w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003

   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
   §1
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Łukaszowi Ingielewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 22 grudnia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.

   §2
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Uchwała Nr 25
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Spółki pod firmą „FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
   z dnia 29 października 2004 roku
   w sprawie wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji

   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 i 19 ust. 2 Statutu Funduszu, uchwala, co następuje

   §1
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje w skład Rady Nadzorczej Funduszu na wspólną 3 letnią kadencję następujące osoby:
   1/ Panią Ewę Pawlak,
   2/ Pana Pawła Kołodziejskiego,
   3/ Panią Janinę Moszczyńską,
   4/ Pana Łukasza Ingielewicza,
   5/ Pana Mieczysława Tarczyńskiego,
   6/ Pana Krzysztofa Obłója,
   7/ Pana Henryka Skawińskiego.

   §2
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Podstawa prawna:
   § 49 ust 1 pkt 5) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 35/2004

   Zarząd spółki pod firmą: „Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Fundusz”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 28 października 2004 r. Fundusz powziął wiadomość, że w dniu 25 października 2004 r. rozliczona została transakcja sprzedaży przez Fundusz 1697 bonów skarbowych o łącznej wartości nominalnej 16.970.000,00 zł za łączną cenę 16.088.017,99 zł z terminem wykupu 20 lipca 2005 r.
   Pomiędzy Funduszem, osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Funduszem a BRE Bank S.A. (nabywcami bonów) lub osobami zarządzającymi BRE Bank S.A., brak jest innych powiązań niż powiązania wskazane powyżej.
   Zbyte bony skarbowe zostały uznane za aktywa o znacznej wartości ze względu na ich wartość przekraczającą 10% aktywów netto Funduszu wskazanych w raporcie kwartalnym SAF-Q 2/2004.

   Podstawa prawna:
   Art. 5 ust. 1 pkt. 1i pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001, Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.).

   pobierz
  • Raport bieżący nr 34/2004

   Spółka pod firmą: „Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Fundusz”) informuje, że w dniu 25 października 2004 r. Fundusz nabył oraz zbył bony skarbowe o łącznej wartości przekraczającej 10% wartości kapitałów własnych Funduszu. Transakcja dokonana została na następujących warunkach:
   1/ zakup 160 bonów skarbowych o łącznej wartości nominalnej 1.600.000,00 zł za łączną cenę 1.499.840,00 zł – sprzedaż tych bonów za łączną cenę 1.500.735,80 zł z rozliczeniem w dniu 29 października 2004 r.
   2/ zakup 1594 bonów skarbowych o łącznej wartości nominalnej 15.940.000,00 zł za łączną cenę 14.993.222,46 zł – sprzedaż tych bonów za łączną cenę 15.124.821,88 zł w dniu 23 grudnia 2004 r.
   Pomiędzy Funduszem, osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Funduszem a BRE Bank S.A. lub osobami zarządzającymi BRE Bank S.A., brak jest innych powiązań niż powiązania wskazane powyżej.
   Przedmiotowe bony skarbowe nabyte zostały ze środków własnych Funduszu.

   Podstawa prawna:
   § 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001, Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.).

   pobierz
  • Raport bieżący nr 33/2004

   Zarząd spółki pod firmą: „Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Fundusz”) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu zwołanego na dzień 29 października 2004r.

   Uchwała Nr 1
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Spółki pod firmą „FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
   z dnia 29 października 2004 roku
   w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

   § 1.
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [****].

   § 2.
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

   Uchwała Nr 2
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Spółki pod firmą „FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
   z dnia 29 października 2004 roku
   w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

   § 1.
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
   1) [***]
   2) [***]
   3) [***]

   § 2.
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

   Uchwała Nr 3
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Spółki pod firmą „FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
   z dnia 29 października 2004 roku
   w sprawie przyjęcia porządku obrad

   § 1.
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu przyjmuje porządek obrad ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 20 września 2004 r. Nr 184 poz. 10058.

   § 2.
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


   Uchwała Nr 4
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Spółki pod firmą „FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
   z dnia 29 października 2004 roku
   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu za rok obrotowy 2003

   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
   §1
   Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu za rok obrotowy 2003, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu za rok obrotowy 2003.

   §2
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Uchwała Nr 5
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Spółki pod firmą „FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
   z dnia 29 października 2004 roku
   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2003

   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
   §1
   Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2003, na które składa się
   1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku,
   2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 105 822 904,75 (sto pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset cztery 75/100) złotych,
   3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 8 426 816,90 (osiem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy osiemset szesnaście 90/100) złotych,
   4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8 761 795,07 (osiem milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć 07/100) złotych,
   5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5 678 646,75 (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć 75/100) złotych,
   6) zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2003 roku,
   7) dodatkowe noty objaśniające.

   §2
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Uchwała Nr 6
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Spółki pod firmą „FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
   z dnia 29 października 2004 roku
   w sprawie podziału zysku i przeznaczenia zysku z lat ubiegłych

   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje

   §1
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia podzielić zysk netto Funduszu za rok obrotowy 2003 w wysokości 8.426.816,90 (osiem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy osiemset szesnaście 90/100) złotych w sposób następujący:

   a) zrealizowany zysk netto za 2003 rok w wysokości 377.082,03 (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt dwa 03/100) złotych przenieść na kapitał zapasowy,
   b) niezrealizowany zysk netto za 2003 rok w wysokości 8.049.734,87 (osiem milionów czterdzieści dziewięć siedemset trzydzieści cztery 87/100) złotych podzielić w następnych okresach sprawozdawczych,
   c) zrealizowany zysk netto z lat ubiegłych w wysokości 4.582.941,73 (cztery miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści jeden 73/100) złotych przenieść na kapitał zapasowy.

   §2
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

   Uchwała Nr 7
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Spółki pod firmą „FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
   z dnia 29 października 2004 roku
   w sprawie udzielenia członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003

   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:

   §1
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Prezesowi Zarządu Pani Elżbiecie Chrzan absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku.

   §2
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Uchwała Nr 8
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Spółki pod firmą „FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
   z dnia 29 października 2004 roku
   w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003

   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
   §1
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Pani Ewie Pawlak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
   §2
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Uchwała Nr 9
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Spółki pod firmą „FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
   z dnia 29 października 2004 roku
   w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003

   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
   §1
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Krzysztofowi Wiecheć absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2003 r. do 28 lutego 2003 r.

   §2
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


   Uchwała Nr 10
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Spółki pod firmą „FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
   z dnia 29 października 2004 roku
   w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003

   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
   §1
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Jackowi Kowalewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2003 r. do 28 lutego 2003 r.
   §2
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Uchwała Nr 11
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Spółki pod firmą „FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
   z dnia 29 października 2004 roku
   w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003

   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
   §1
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Janowi Borowczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2003 r. do 28 lutego 2003 r.
   §2
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Uchwała Nr 12
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Spółki pod firmą „FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
   z dnia 29 października 2004 roku
   w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003

   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:

   §1
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Mariuszowi Żmijewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2003 r. do 28 lutego 2003 r.

   §2
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Uchwała Nr 13
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Spółki pod firmą „FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
   z dnia 29 października 2004 roku
   w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003

   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
   §1
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Tomaszowi Slaskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 1 stycznia 2003 r. do 28 lutego 2003 r.

   §2
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Uchwała Nr 14
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Spółki pod firmą „FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
   z dnia 29 października 2004 roku
   w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003

   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
   §1
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Pawłowi Kołodziejskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 28 lutego 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.

   §2
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Uchwała Nr 15
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Spółki pod firmą „FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
   z dnia 29 października 2004 roku
   w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003

   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje
   §1
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Ryszardowi Tupinowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 28 lutego 2003 r. do 22 grudnia 2003 r.

   §2
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Uchwała Nr 16
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Spółki pod firmą „FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
   z dnia 29 października 2004 roku
   w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003

   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
   §1
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Jerzemu Łopacińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 28 lutego 2003 r. do 22 grudnia 2003 r.
   §2
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Uchwała Nr 17
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Spółki pod firmą „FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
   z dnia 29 października 2004 roku
   w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003

   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
   §1
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Piotrowi Kaczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 28 lutego 2003 r. do 22 grudnia 2003 r.
   §2
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Uchwała Nr 18
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Spółki pod firmą „FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
   z dnia 29 października 2004 roku
   w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003

   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
   §1
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Przemysławowi Sęczkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 28 lutego 2003 r. do 22 grudnia 2003 r.

   §2
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Uchwała Nr 19
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Spółki pod firmą „FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
   z dnia 29 października 2004 roku
   w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003

   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
   §1
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Henrykowi Ogryczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 28 lutego 2003 r. do 22 grudnia 2003 r.

   §2
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Uchwała Nr 20
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Spółki pod firmą „FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
   z dnia 29 października 2004 roku
   w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003

   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:

   §1
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Mieczysławowi Tarczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 22 grudnia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.

   §2
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Uchwała Nr 21
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Spółki pod firmą „FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
   z dnia 29 października 2004 roku
   w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003

   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
   §1
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Romanowi Małkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 22 grudnia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.

   §2
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Uchwała Nr 22
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Spółki pod firmą „FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
   z dnia 29 października 2004 roku
   w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003

   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
   §1
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Pani Dorocie Ubysz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 22 grudnia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
   §2
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Uchwała Nr 23
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Spółki pod firmą „FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
   z dnia 29 października 2004 roku
   w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003

   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
   §1
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Pani Janinie Moszczyńskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 22 grudnia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.

   §2
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Uchwała Nr 24
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Spółki pod firmą „FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
   z dnia 29 października 2004 roku
   w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003

   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
   §1
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Łukaszowi Ingielewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 22 grudnia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.

   §2
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Uchwała Nr 25
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Spółki pod firmą „FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
   z dnia 29 października 2004 roku
   w sprawie wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji

   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 i 19 ust. 2 Statutu Funduszu, uchwala, co następuje


   §1
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje w skład Rady Nadzorczej Funduszu na wspólną 3 letnią kadencję następujące
   §2
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Uchwała Nr 26
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Spółki pod firmą „FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Fundusz”)
   z dnia 29 października 2004 roku
   w sprawie zmian w Statucie Funduszu

   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając w oparciu o postanowienia art. 30 ust. 2 lit. a) Statutu Funduszu uchwala, co następuje:

   § 1
   Skreśla się art. 8 ust. 5 Statutu Funduszu w brzmieniu „Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowanych przez inny narodowy fundusz inwestycyjny lub podmiot, którego głównym przedmiotem działalności jest obrót papierami wartościowymi, jeżeli w wyniku tego ponad 5 (pięć) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w tego rodzaju papiery wartościowe”

   § 2
   Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

   § 3
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z dniem dokonania stosownego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

   Podstawa prawna:
   § 49 ust 1 pkt 3) w związku z § 66 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.)

   __________ ____ ______________
   Elżbieta Chrzan Piotr Wielowieyski
   Prezes Zarządu Członek Zarządu

   pobierz
  • Raport bieżący nr 32/2004

   Zarząd spółki pod firmą: „Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Fundusz”) informuje o zwołaniu na dzień 29 października 2004r. na godz. 16.15. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu, które odbędzie się w Hotelu Grand w Warszawie, przy ul. Kruczej 28 w sali „A”, z następującym porządkiem obrad:

   1) otwarcie walnego zgromadzenia;
   2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;
   3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
   4) wybór komisji skrutacyjnej;
   5) przyjęcie porządku obrad;
   6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w roku obrotowym 2003 oraz sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2003;
   7) przedstawienie sprawozdania rady nadzorczej Funduszu z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w roku obrotowym 2003 oraz sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2003 jak też wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku;
   8) Podjęcie uchwał w przedmiocie:
   a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Funduszu za rok obrotowy 2003,
   b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2003,
   c) podziału zysku i przeznaczenia zysku z lat ubiegłych,
   d) udzielenie członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003,
   e) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003,
   f) wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji,
   g) zmian w Statucie Funduszu,
   h) upoważnienia Rady Nadzorczej Funduszu do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Funduszu i wprowadzenia zmian redakcyjnych.
   9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

   Proponowane zmiany w statucie Funduszu:

   Skreśla się art. 8 ust. 5 Statutu o brzmieniu:

   „Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowanych przez inny narodowy fundusz inwestycyjny lub podmiot, którego głównym przedmiotem działalności jest obrót papierami wartościowymi, jeżeli w wyniku tego ponad 5 (pięć) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w tego rodzaju papiery wartościowe.”

   Zarząd Funduszu informuje jednocześnie, że imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenie o złożeniu akcji do depozytu należy składać do dnia 21 października 2004r. do godz. 16.00. w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ul. Zwycięzców 28 lok. 18.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 31/2004

   Spółka pod firmą: „Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Fundusz”) informuje, że w dniu 28 września 2004 r. otrzymała od spółki pod firmą: „Dekato Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) zawiadomienie, iż w dniu 21 września 2004 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 5.355.000,00 zł do kwoty 2.174.000,00 zł i wykreśleniu Funduszu z rubryki 7 rejestru przedsiębiorców KRS na skutek umorzenia wszystkich udziałów Spółki należących dotychczas do Funduszu. Wobec powyższego Spółka zawiadomiła o ustaniu stosunku zależności wobec Funduszu.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 30/2004

   Zarząd spółki pod firmą: „Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Fundusz”) informuje, że w dniu 23 września 2004 r. Fundusz nabył oraz zbył bony skarbowe o łącznej wartości przekraczającej 10% wartości kapitałów własnych Funduszu. Transakcja dokonana została na następujących warunkach:
   Zakup 1697 bonów skarbowych o łącznej wartości nominalnej 16.970.000 zł za łączną cenę 15.996.857,82 zł – sprzedaż tych bonów za łączną cenę 16.088.017,99 zł z rozliczeniem w dniu 25 października 2004 r.
   Pomiędzy Funduszem, osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Funduszem a BRE Bank S.A. lub osobami zarządzającymi BRE Bank S.A., brak jest innych powiązań niż powiązania wskazane powyżej.
   Przedmiotowe bony skarbowe nabyte zostały ze środków własnych Funduszu.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 29/2004

   Spółka pod firmą: „Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Fundusz”) informuje, że w dniu 15 września 2004 r. Fundusz otworzył rachunek lokaty terminowej na kwotę 17.000.000,00 zł, przekraczającą 10% wartości kapitałów własnych Funduszu. Termin lokaty, o której mowa powyżej upływa w dniu 20 września 2004 r.
   Pomiędzy Funduszem, osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Funduszem a BRE Bank S.A. lub osobami zarządzającymi BRE Bank S.A., brak jest innych powiązań niż powiązania wskazane powyżej.
   Przedmiotowe bony skarbowe nabyte zostały ze środków własnych Funduszu.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 28/2004

   Spółka pod firmą „Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” (Fundusz) informuje, że otrzymał od Skarbu Państwa zawiadomienie, że w wyniku zbycia akcji Funduszu za pośrednictwem Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w formie przeniesienia własności, Skarb Państwa posiada aktualnie 3.018.153 akcji Funduszu, co stanowi 14,06% w kapitale zakładowym Funduszu. Posiadane akcje dają prawo do wykonywania 3.018.153 głosów, co stanowi 14,06% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 27/2004

   Nabycie, zbycie bonów skarbowych.

   Zarząd spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje, że w dniu 01 września 2004 r. Fundusz nabył oraz zbył bony skarbowe o łącznej wartości przekraczającej 10% wartości kapitałów własnych Funduszu. Transakcja dokonana została na następujących warunkach:
   Zakup 1752 bonów skarbowych o łącznej wartości nominalnej 17.520.000 zł za łączną cenę 16.991.859,95 zł, - sprzedaż tych bonów za łączną cenę 17.032.267,99 zł z rozliczeniem w dniu 15 września 2004 r.
   Pomiędzy Funduszem, osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Funduszem a BRE Bank S.A. lub osobami zarządzającymi BRE Bank S.A., brak jest innych powiązań niż powiązania wskazane powyżej.
   Przedmiotowe bony skarbowe nabyte zostały ze środków własnych Funduszu.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 26/2004

   Informacja Zarządu Foksal NFI S.A.

   Zarząd spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2004 z dnia 02 lipca 2004 r. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Firma Chemiczna Dwory Spółka Akcyjna" z siedzibą w Oświęcimiu (dalej jako "Spółka"), w dniu 11 sierpnia 2004 r. podjęło uchwałę wyrażającą zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu wszystkich dotychczas wyemitowanych akcji Spółki.
   Podstawa prawna :
   art. 81 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. nr 49 poz. 447 z późniejszymi zmianami)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 25/2004

   Dotyczy wyroku NSA

   Zarząd spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2004, informuje o otrzymaniu w dniu 02 sierpnia 2004 r. uzasadnienia do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 marca 2004 roku, którym uchylił zaskarżony wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 lutego 2003 r. (sygn. akt III S.A. 2297/02).

   pobierz
  • Raport bieżący nr 24/2004

   Zawiadomienie o zbyciu akcji Foksal NFI S.A.

   Zarząd spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje o otrzymaniu w dniu 15 lipca 2004 r. od spółki pod firmą: "Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka") zawiadomienia wysłanego stosownie do art. 147 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 158a ust. 3 pkt 1 lit. a) ustawy prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, iż w wyniku transakcji sprzedaży 35.769 akcji Funduszu dokonanych w porozumieniu w dniu 08 lipca 2004 r. (data rozliczenia 13 lipca 2004 r.), spółki: Drugi NFI S.A., NFI Progress S.A. oraz NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A. posiadają łącznie 1.041.371 akcji Funduszu, stanowiących 4,85% kapitału zakładowego i udziału głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu.
   Podstawa prawna :
   § 5 ust 1 pkt 21) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 23/2004

   Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

   Zarząd spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje, że w dniu 13 lipca 2004 r. Rada Nadzorcza Funduszu dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Podmiotem, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest spółka pod firmą: "HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o." z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Składowej 4, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 238. Fundusz nie korzystał wcześniej z usług spółki pod firmą: "HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o.". Wybór przez Radę Nadzorczą Funduszu spółki pod firmą: "HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o." jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nastąpiło zgodnie z Art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz Art. 24.2 lit. a Statutu Funduszu. Umowa o przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych Funduszu będzie zawarta na okres jednego roku.
   Podstawa prawna :
   § 5 ust 1 pkt 28) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 22/2004

   Informacja Zarządu Foksal NFI S.A.

   Zarząd spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje, że Zarząd "Firmy Chemicznej DWORY Spółka Akcyjna" z siedzibą w Oświęcimiu w dniu 1 lipca 2004 r., poinformował Fundusz, że w odpowiedzi na złożone przez Fundusz żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, na dzień 11 sierpnia 2004 roku, zostało zwołane nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą: "Firma Chemiczna DWORY Spółka Akcyjna" z siedzibą w Oświęcimiu z porządkiem obrad obejmującymi między innymi podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań w przedmiocie dopuszczenia wszystkich akcji spółki pod firmą: "Firma Chemiczna DWORY Spółka Akcyjna" z siedzibą w Oświęcimiu do publicznego obrotu.

   Podjęcie przez walne zgromadzenie tej spółki uchwały w w/w przedmiocie, będzie pierwszym krokiem rozpoczynającym procedurę umożliwiającą Funduszowi zbycie posiadanego pakietu akcji tej spółki na rynku regulowanym. Droga upublicznienia akcji spółki pod firmą: "Firma Chemiczna DWORY Spółka Akcyjna" z siedzibą w Oświęcimiu, w przekonaniu Funduszu jest najbardziej korzystna dla tej spółki z punktu widzenia jej przyszłego funkcjonowania i umożliwi spółce pozyskanie inwestorów zainteresowanych dalszym, dynamicznym rozwojem spółki.

   Podstawa prawna :
   art. 81 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. nr 49 poz. 447 z późniejszymi zmianami)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 21/2004

   Zbycie akcji spółki Lubelskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego S.A.

   Zarząd spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje, że w dniu 02 lipca 2004 r., w związku z realizacją umowy sprzedaży akcji spółki pod firmą: "Lubelskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Spółka Akcyjna" z siedzibą w Lublinie (dalej jako "Spółka") z dnia 01 lipca 2004 r., zawartej pomiędzy Funduszem a Panią Agnieszką Buchajska (dalej jako "Kupujący") doszło do przeniesienia: na rzecz Kupującego własności 79.200 akcji Spółki.

   Zbyte przez Fundusz na rzecz Kupującego akcje Spółki stanowią 33% kapitału zakładowego i uprawniają do wykonywania 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
   Wartość nominalna sprzedawanych akcji wynosi 2,17 zł za jedną akcję. Cena sprzedaży akcji Spółki wyniosła 6,30 zł za jedną akcję, to jest 498.960 zł za wszystkie sprzedawane przez Fundusz akcje. Wartość ewidencyjna (bilansowa netto) sprzedanych akcji Spółki w księgach rachunkowych Funduszu na dzień 30.03.2004 roku wynosiła 0 zł za pakiet 79.200 akcji Spółki.
   Pomiędzy Funduszem (sprzedawcą akcji), osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Funduszem a Kupującym lub osobami zarządzającymi Kupującym, brak jest innych powiązań niż wskazane powyżej powiązania umowne.
   Kryterium będącym podstawą uznania sprzedanych akcji Spółki za aktywa o znacznej wartości jest ich udział w kapitale zakładowym Spółki (33%).
   Podstawa prawna :
   Art. 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001, Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.).

   pobierz
  • Raport bieżący nr 20/2004

   Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.

   Zarząd Spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz"), w związku z opublikowaniem w dniu 25 czerwca 2004 r. raportu Funduszu za rok 2003 oświadcza, że Fundusz będzie przestrzegał zasady ładu korporacyjnego, zgodnie z oświadczeniem w tym zakresie przekazanym raportem bieżącym nr 29/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r.
   Podstawa prawna :
   Uchwała Nr 58/952/2002 Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w związku z uchwałą 68/962/2002 Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 19/2004

   Nabycie akcji własnych.

   Zarząd Spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz"), informuje, że w wyniku transakcji zawartych w dniu 14 czerwca 2004 r. a rozliczonych w dniu 17 czerwca 2004 r., w odpowiedzi na wezwanie do sprzedaży akcji Funduszu, Fundusz nabył 240 (dwieście czterdzieści ) wyemitowanych przez siebie akcji (dalej jako "akcje własne") w wyniku czego Fundusz posiada obecnie 240 (dwieście czterdzieści) akcji własnych, o wartości nominalnej 0,10 groszy każda akcja, co stanowi 0,0011 % procent w kapitale zakładowym Funduszu i nie uprawnia - stosowanie do przepisu art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych, popartego stanowiskiem Sądu Najwyższego zawartym w uchwale z dnia 27 marca 2003 r. wydanej w sprawie prowadzonej za sygn. Akt: I KZP 6/03 - do wykonywania prawa głosu z tychże akcji na walnym zgromadzeniu Funduszu.
   Akcje własne nabyte zostały celem umorzenia; cena nabycia akcji własnych wynosiła 4,50 ( słownie: cztery złote pięćdziesiąt groszy) złotych za jedną akcję.
   Podstawa prawna :
   § 66 ust. 1 w związku z § 5 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez remitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.).

   pobierz
  • Raport bieżący nr 18/2004

   Opinia dotycząca ogłoszonego publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Foksal NFI S.A.

   Zarząd Spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz"), niniejszym przedstawia opinię dotyczącą ogłoszonego publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Funduszu ("Wezwanie").
   W wyniku Wezwania Fundusz chce nabyć do 2.146.982 akcji własnych, reprezentujących 10,00% kapitału zakładowego Funduszu i uprawniających do wykonywania 10,00 % głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu. Zarząd zwraca uwagę akcjonariuszy na fakt, iż zgodnie z art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych, spółka nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw. Tym samym Fundusz nie będzie wykonywał prawa głosu z akcji własnych na walnych zgromadzeniach Funduszu.
   Zarząd nie określa minimalnego progu wezwania, a zatem w przypadku, gdy liczba oferowanych do sprzedaży akcji będzie niższa od wskazanej powyżej Fundusz nabędzie wszystkie zaoferowane do nabycia akcje. W przypadku gdy liczba oferowanych do sprzedaży akcji będzie wyższa od wskazanej powyżej, zastosowana zostanie zasada proporcjonalnej redukcji.
   Z uwagi na fakt, że przedmiotem Wezwania są akcje własne Funduszu dlatego też, Zarząd pozostawia do wyłącznej oceny akcjonariuszy podjęcie decyzji o wzięciu lub powstrzymaniu się od wzięcia udziału w Wezwaniu. Wezwanie stanowi ofertę Spółki skierowaną do wszystkich akcjonariuszy Funduszu, podlegającą ich własnemu osądowi i ocenie. Zarząd nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego ze sprzedażą akcji w ramach Wezwania.
   Każdy z akcjonariuszy powinien dokonać samodzielnej i wnikliwej oceny warunków Wezwania, i na tej podstawie podjąć decyzję, czy oferowana cena jest satysfakcjonująca dla akcjonariusza czy też nie. Zarząd Funduszu pragnie jednak zwrócić uwagę akcjonariuszy na następujące okoliczności:
   1) Oferowana cena nabycia 1 akcji Funduszu w Wezwaniu wynosi 4,50 zł. brutto za 1 akcję.
   2) Oferowana w Wezwaniu cena jest o 22,3 % wyższa niż średnia rynkowa cena akcji Funduszu w okresie ostatnich 6 miesięcy.
   3) Transakcja skupu akcji zostanie sfinansowana z własnych środków pieniężnych Funduszu.
   Podstawa prawna :
   art. 155a ustawy z dnia 21 grudnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity w Dz.U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 z późn. zm.)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 17/2004

   Obniżenie kapitału zakładowego.

   Zarząd Spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje, iż w dniu 17 maja 2004r. powziął wiadomość o wpisaniu w dniu 11 maja 2004r. do rejestru przedsiębiorców zmiany wysokości kapitału zakładowego Funduszu. Zmiana wysokości kapitału zakładowego nastąpiła wskutek obniżenia kapitału zakładowego Funduszu dokonanego poprzez umorzenie 7.000.700 sztuk akcji Funduszu własnych zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, co odpowiada 7.000.700 głosom na walnym zgromadzeniu Funduszu. Po rejestracji wysokość kapitału zakładowego Funduszu wynosi 2.146.981,70 zł. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego Funduszu wynosi 21.469.817. Umorzenie nastąpiło w trybie art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych. Umorzenie nastąpiło bez wynagrodzenia, na wniosek Zarządu Funduszu, z uwagi na to, że umorzeniu podlegały akcje będące własnością Funduszu.
   Podstawa prawna :
   § 5 ust 1 pkt 12) w związku z § 5 ust. 1 pkt) 20 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.)

   pobierz
  • Raport bieżący

   Znaczne pakiety.

   (Archiwum ZIP treścią raportu)

   pobierz
  • Raport bieżący

   PD znaczne pakiety.

   (Archiwum ZIP treścią raportu)

   pobierz
  • Raport bieżący

   Nabycie akcji funduszu.

   Zarząd Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz"), wypełniając obowiązki wynikające z art. 148 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r., Nr 49, poz. 447 z późn. zm.) oraz § 27 w związku z § 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.) informuje o otrzymaniu w dniu 8 kwietnia 2004 r. od Zarządu spółki pod firmą "GAMMA CAPITAL Spółka Akcyjna" z siedzibą w Oświęcimiu (dalej jako "Spółka"), zawiadomienia, że Spółka ta nabyła 2.834.014 (dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące czternaście) akcji Funduszu, co stanowi 9,95 % udziału w kapitale zakładowym Funduszu i daje 2.834.014 (dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące czternaście) głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu, na skutek czego Spółka przekroczyła próg 10 % głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu. Po rozliczeniu w/w transakcji, Spółka posiada obecnie 4.257.014 akcji Funduszu, co stanowi 14,95 % udziału w kapitale zakładowym Funduszu i daje 14,95 % głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu.
   Równocześnie zarząd Spółki poinformował Fundusz, że Spółka nie zamierza w ciągu najbliższych 12 miesięcy zwiększać swego udziału w Funduszu.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 16/2004

   Uwzględnienie skargi kasacyjnej.

   (Archiwum ZIP treścią raportu)

   pobierz
  • Raport bieżący

   Decyzja sądu.

   RAPORT BIEŻĄCY NUMER 16/2004
   Zarząd Spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2004 z dnia 30 stycznia 2004 r. dotyczącego wniesienia przez Spółkę skargi kasacyjnej informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 30 marca 2004 r. Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną na wyrok z dnia 18 lutego 2003 r. Szczegółowe informacje o treści uzasadnienia zostaną podane po otrzymaniu przez Spółkę pisemnego uzasadnienia wyroku.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 15/2004

   Zarząd - nowy członek.

   (Archiwum ZIP treścią raportu)

   pobierz
  • Raport bieżący

   Uzupełnienie raportu bieżącego 14/2004.

   Zarząd Foksal NFI SA w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 12/2004 r. podaje aktualne numery telefonów do siedziby funduszu.

   tel. 022 740-67-70 do 74
   fax 022 672-80-51

   pobierz
  • Raport bieżący nr 13/2004

   Odwołanie prokury.

   Zarząd spółki pod firmą: "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie informuje o odwołaniu z dniem 01 marca 2004r. prokury udzielonej Panu Pawłowi Zimnemu w dniu 02 grudnia 2002 r.
   Podstawa prawna :
   § 5 ust 1 pkt 30) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 12/2004

   Zmiana adresu siedziby Foksal NFI S.A.

   Zarząd spółki pod firmą: "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje o zmianie, z dniem 01 marca 2004 r., adresu siedziby Funduszu. Nowy adres siedziby Funduszu jest następujący:

   ul. Zwycięzców 28 lok. 18
   03-938 Warszawa

   Podstawa prawna :
   Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi - tekst jednolity (Dz. U. z 2002, Nr 49, poz. 447 z późń. zm.)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 11/2004

   Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ Funduszu, które odbyło się w dniu 18 lutego 2004 r.

   Zarząd spółki pod firmą: "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ Funduszu, które odbyło się w dniu 18 lutego 2004 r. :

   1. Aton Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - 5.087.608 głosów.
   2. Skarb Państwa - 4.055.931 głosów.
   3. Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie - 2.834.014 głosów.
   4. Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Eugeniusza Kwiatkowskiego S.A. z siedzibą w Warszawie - 897.893 głosy.
   Podstawa prawna :
   Art. 148 pkt 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi - tekst jednolity (Dz. U. z 2002, Nr 49, poz. 447 z późń. zm.)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 10/2004

   Zbycie akcji spółki Mostostal Wrocław S.A.

   Zarząd spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 24 lutego 2004 r. podjął wiadomość, że w związku z realizacją umowy sprzedaży akcji spółki pod firmą: "Mostostal Wrocław Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako "Spółka") z dnia 17 lutego 2004 r. (raport bieżący nr 7/2004) zawartej pomiędzy Funduszem a spółką pod firmą: "Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Kupujący") doszło do przeniesienia na rzecz Kupującego własności 166.881 akcji Spółki. Zbyte na rzecz Kupującego akcje Spółki stanowiły 22% kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do wykonywania 22% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
   Wartość nominalna sprzedawanych akcji wynosi 3,40 zł za jedną akcję. Cena sprzedaży akcji Spółki wyniosła 11,16 zł za jedną akcję, tj. 1.862.391,96 zł za wszystkie sprzedawane przez Fundusz akcje. Wartość ewidencyjna (bilansowa netto) sprzedanych akcji Spółki w księgach rachunkowych Funduszu na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosiła 1.480.241,58 zł.
   Pomiędzy Funduszem (sprzedawcą akcji), osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Funduszem a Kupującym lub osobami zarządzającymi Kupującym, brak jest innych powiązań niż wskazane powyżej powiązania umowne.
   Kryterium będącym podstawą uznania sprzedanych akcji Spółki za aktywa o znacznej wartości jest ich udział w kapitale zakładowym Spółki (22%).
   Podstawa prawna :
   § 5 ust 1 pkt 1) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 9/2004

   Wykup bonów dłużnych.

   Zarząd spółki pod firmą: "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje, iż w dniu 19 lutego 2004r. Fundusz dokonał za pośrednictwem Raiffeisen Bank Polska S.A. wcześniejszego wykupu bonów dłużnych o wartości nominalnej 2.000.000,00 zł. Emisja przedmiotowych bonów dłużnych miała miejsce w dniu 17 września 2003r. a ich nabywcą była spółka pod firmą: "Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie. Data wykupu przedmiotowych bonów dłużnych przypadała na dzień 10 września 2004r.
   W związku z powyższym Fundusz nie jest już dłużnikiem spółki pod firmą: "Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie z tytułu wyemitowanych bonów dłużnych.
   Podstawa prawna :
   Art. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001, Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.).

   pobierz
  • Raport bieżący nr 8/2004

   Uchwały podjęte przez NWZ Foksal NFI S.A. w dniu 18 lutego 2004 r.

   Zarząd spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") przekazuje treść uchwał, podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, które odbyło się w dniu 18 lutego 2004r.


   Uchwała Nr 1
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 18 lutego 2004 roku
   w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

   § 1
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Wyglądałę.

   § 2
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

   Uchwała Nr 2
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 18 lutego 2004 roku
   w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

   § 1
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
   1/ Panią Magdalenę Orman,
   2/ Pana Artura Bryzka,
   3/ Pana Bartłomieja Achler.

   § 2
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

   Uchwała Nr 3
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 18 lutego 2004 roku
   w sprawie przyjęcia porządku obrad

   § 1
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu przyjmuje porządek obrad ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 23 stycznia 2004 r. Nr 16 poz. 680.

   § 2
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

   Uchwała Nr 4
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 18 lutego 2004 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

   § 1
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu wyraża zgodę na nabycie:

   a) mieszczącego się na V (piątym) piętrze budynku mieszkalno-usługowego, położonego w Warszawie przy ul. Zwycięzców 28, samodzielnego lokalu mieszkalnego numer 18 (osiemnaście), o powierzchni użytkowej 134,71 m2 (sto trzydzieści cztery i siedemdziesiąt jeden metra kwadratowego), składającego się z hallu, kuchni, pięciu pokoi, dwóch łazienek i wc, do którego to lokalu przylega balkon o powierzchni 4,75m2 (cztery i siedemdziesiąt pięć setnych metra kwadratowego) oraz taras o powierzchni 6,00 m2 (sześć metrów kwadratowych), stanowiącego samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu art. 2 ust.2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903 ze zm.) wraz ze związanym z własnością ww. lokalu udziałem w tych częściach budynku, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu, na którym znajduje się opisany budynek - wynoszącym 0,00770 (siedemset siedemdziesiąt stutysięcznych) części, obliczony zgodnie z art. 3 ust.3 ustawy o własności lokali za cenę w kwocie 660.000,00 (sześćset sześćdziesiąt tysięcy) złotych;

   b) udziału wynoszącego 2/249 (dwie dwieście czterdzieste dziewiąte) części stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu użytkowego - garażu podziemnego o powierzchni 5.567,71 m.kw. (pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem i siedemdziesiąt jeden setnych metra kwadratowego), zawierającego 249 (dwieście czterdzieści dziewięć) miejsc postojowych, położonego w części podziemnej (kondygnacja 01 i 02) budynku mieszkalno-usługowego, położonego w Warszawie, dzielnicy Praga Południe przy ulicy Zwycięzców 28 (dwadzieścia osiem) i związanego z nim prawa do korzystania - z wyłączeniem pozostałych współwłaścicieli lokalu użytkowego - garażu - z miejsc parkingowych w garażu podziemnym oznaczonych numerami 193 (sto dziewięćdziesiąt trzy) i 195 (sto dziewięćdziesiąt pięć) - za cenę w kwocie 40.000,00 (słownie: czterdzieści tysięcy) złotych

   § 2
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

   Podstawa prawna :
   § 49 ust 1 pkt 5) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 7/2004

   Zawarcie umowy sprzedaży akcji spółki Mostostal Wrocław S.A.

   Zarząd spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje, iż w dniu 17 lutego 2004 r. Fundusz zawarł ze spółką pod firmą: "Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Kupujący") umowę sprzedaży wszystkich będących własnością Funduszu, tj. 166.881 akcji spółki pod firmą: "Mostostal Wrocław Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako "Spółka") za cenę 11,16 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę 1.862.391,96 zł. Sprzedawane akcje stanowią 22% kapitału zakładowego Spółki.
   Własność sprzedawanych akcji zostanie przeniesiona na Kupującego po zapłacie całości ceny za nabywane przez niego akcje Spółki.
   Podstawa prawna :
   Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi - tekst jednolity (Dz.U. z 2002 r., Nr 49, poz. 447 z późń. zm.)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 6/2004

   Projekty uchwał na NWZ Foksal NFI S.A. zwołanym na 18 lutego 2004 r.

   Zarząd Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. ("Fundusz") przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu zwołanego na dzień 18 lutego 2004r.

   Uchwała Nr 1
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 18 lutego 2004 roku
   w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

   § 1
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ............................

   § 2
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

   Uchwała Nr 2
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 18 lutego 2004 roku
   w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

   § 1
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby ............................

   § 2
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
   Uchwała Nr 3
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 18 lutego 2004 roku
   w sprawie przyjęcia porządku obrad

   § 1
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu przyjmuje porządek obrad ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 23 stycznia 2004 r. Nr 16 poz. 680.

   § 2
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

   Uchwała Nr 4
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
   z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 18 lutego 2004 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

   § 1
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu wyraża zgodę na nabycie:

   a) mieszczącego się na V (piątym) piętrze budynku mieszkalno-usługowego, położonego w Warszawie przy ul. Zwycięzców 28, samodzielnego lokalu mieszkalnego numer 18 (osiemnaście), o powierzchni użytkowej 134,71 m2 (sto trzydzieści cztery i siedemdziesiąt jeden metra kwadratowego), składającego się z hallu, kuchni, pięciu pokoi, dwóch łazienek i wc, do którego to lokalu przylega balkon o powierzchni 4,75m2 (cztery i siedemdziesiąt pięć setnych metra kwadratowego) oraz taras o powierzchni 6,00 m2 (sześć metrów kwadratowych), stanowiącego samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu art. 2 ust.2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903 ze zm.) wraz ze związanym z własnością ww. lokalu udziałem w tych częściach budynku, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu, na którym znajduje się opisany budynek - wynoszącym 0,00770 (siedemset siedemdziesiąt stutysięcznych) części, obliczony zgodnie z art. 3 ust.3 ustawy o własności lokali za cenę w kwocie 660.000,00 (sześćset sześćdziesiąt tysięcy) złotych;

   b) udziału wynoszącego 2/249 (dwie dwieście czterdzieste dziewiąte) części stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu użytkowego - garażu podziemnego o powierzchni 5.567,71 m.kw. (pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem i siedemdziesiąt jeden setnych metra kwadratowego), zawierającego 249 (dwieście czterdzieści dziewięć) miejsc postojowych, położonego w części podziemnej (kondygnacja 01 i 02) budynku mieszkalno-usługowego, położonego w Warszawie, dzielnicy Praga Południe przy ulicy Zwycięzców 28 (dwadzieścia osiem) i związanego z nim prawa do korzystania - z wyłączeniem pozostałych współwłaścicieli lokalu użytkowego - garażu - z miejsc parkingowych w garażu podziemnym oznaczonych numerami 193 (sto dziewięćdziesiąt trzy) i 195 (sto dziewięćdziesiąt pięć) - za cenę w kwocie 40.000,00 (słownie: czterdzieści tysięcy) złotych

   § 2
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

   Podstawa prawna :
   § 49 ust 1 pkt 3) w związku z § 66 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 5/2004

   Informacja Zarządu Foksal NFI S.A.

   Zarząd Spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka") informuje, iż Spółka w dniu dzisiejszym powzięła wiadomość o tym, że Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 7 stycznia 2004 roku, wydanym w sprawie prowadzonej za sygnaturą akt: III RN 139/03, umorzył postępowanie w sprawie rewizji nadzwyczajnej wniesionej przez Prokuratora Generalnego DSP X A 53/295/03 od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 lutego 2003 roku, wydanego w sprawie prowadzonej za sygnaturą akt: III S.A. 2297/02. Umorzenie postępowania nastąpiło w związku z art. 102 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271 ze zm.), który przewiduje umorzenie postępowania w sprawach, "w których wniesiono rewizje nadzwyczajne od orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego, nierozpoznane do dnia 1 stycznia 2004 roku".
   Obecnie Spółka w oparciu o zapis art. 102 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w terminie 30 dni od dnia doręczenia powyższego postanowienia Sądu Najwyższego o umorzeniu postępowania, wniesie skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego na podstawie przepisów ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

   Podstawa prawna :
   art. 81 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. nr 49 poz. 447 z późniejszymi zmianami)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 4/2004

   2004-01-28 Raport bieżący nr 4/2004

    

   Zwołanie NWZ Foksal NFI S.A.

   Zarząd Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. ("Fundusz") informuje o zwołaniu na dzień 18 lutego 2004r. na godz. 11.00. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu, które odbędzie się w siedzibie Funduszu w Warszawie, przy ul. Wolskiej 45 A, z następującym porządkiem obrad:

   1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
   2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
   4. Wybór komisji skrutacyjnej;
   5. Przyjęcie porządku obrad;
   6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;
   7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

   Zarząd Funduszu informuje jednocześnie, że imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenie o złożeniu akcji do depozytu należy składać do dnia 10 lutego 2004r. do godz. 17.00. w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ul. Wolskiej 45 A.

   Podstawa prawna :
   § 49 ust 1 pkt 1) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 3/2004

   Terminy przekazywania raportów okresowych.

   Zarząd Foksal NFI S.A. przedstawia następujące terminy przekazywania raportów okresowych do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w 2004 r.:

   Raport za IV kwartał 2003 r. 13 lutego 2004 r.
   Raport za I kwartał 2004 r. 14 maja 2004 r.
   Raport roczny za 2003 r. 25 czerwca 2004 r.
   Raport za II kwartał 2004 r. 13 sierpnia 2004 r.
   Raport za I półrocze 2004 r. 29 października 2004 r.
   Raport za III kwartał 2004 r. 15 listopada 2004 r.

   Podstawa prawna :
   § 69 ust 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 2/2004

   Zawiadomienie o zbyciu akcji Foksal NFI S.A.

   Zarząd spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje o otrzymaniu w dniu 07 stycznia 2004 roku zawiadomienia od Zarządu spółki pod firmą: "Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie" (dalej jako "Spółka"), iż w dniu 05 stycznia 2004 roku, Spółka zbyła 1.423.000 akcji Funduszu, w wyniku czego Spółka posiada obecnie 2.834.014 akcji Funduszu, co stanowi 9,95% w kapitale zakładowym Funduszu oraz daje 2.834.014, tj. 9,95% głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu.
   Podstawa prawna :
   art. 81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r., Nr 49, poz. 447) § 66 ust.1 w związku z § 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 1/2004

   Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ Foksal NFI S.A., które odbyło się w dniu 22 grudnia 2003 r.

   Zarząd spółki pod firmą: "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ Funduszu, które odbyło się w dniu 22 grudnia 2003 r.:

   Lp Firma akcjonariusza Siedziba Liczba akcji Liczba głosów na NWZ
   1 Aton Sp. z o.o. 00-867 Warszawa, 5 087 608 5 087 608
   Al. Jana Pawła II 29
   2 Siódmy Narodowy Fundusz 01-201 Warszawa, 4 257 014 4 257 014
   Inwestycyjny S.A. ul. Wolska 45a
   3 Skarb Państwa reprezentowany 00-522 Warszwa, 4 055 931 4 055 931
   przez Ministra Skarbu Państwa ul. Krucza 36/Wspólna 6

   Podstawa prawna :
   Art. 148 pkt 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi - tekst jednolity (Dz. U. z 2002, Nr 49, poz. 447 z późń. zm.)

   pobierz

Wyszukiwarka plików

Szukana fraza: