2005

  • Raport bieżący nr 62/2005

   Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu

   Zarząd spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu 29 grudnia 2005 r. zawiadomienia od spółki pod firmą: "SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie, działającego w imieniu zarządzanych przez siebie: SKARBIEC – AKCJA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji oraz SKARBIEC – III FILAR Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej jako "Fundusze"), że w wyniku umorzenia akcji własnych Spółki Fundusze przekroczyły łącznie 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Fundusze aktualnie posiadają 1.072.352 akcje Spółki, co stanowi 6,6% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Akcje uprawniają do wykonywania 1.072.352 głosów z akcji, co stanowi 6,6% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

   PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
   Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
   2005-12-30 Piotr Wielowieyski Członek Zarządu

   pobierz
  • Raport bieżący nr 61/2005

   Wygaśnięcie depozytu pieniężnego.

   Zarząd spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje, że w dniu 30 grudnia 2005r. wygasł depozyt środków pieniężnych w kwocie 20.131.178,08 zł, złożony w dniu 03 listopada 2005 r. w BRE Bank S.A. Transakcja ta uznana została za nabycie aktywów znacznej wartości ze względu na ich wartość przekraczającą 10% aktywów netto Funduszu wskazanych w raporcie za III kwartał 2005 SAF – Q3/2005. Pomiędzy Funduszem, osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Funduszem a BRE Bankiem S.A. lub osobami zarządzającymi BRE Bankiem S.A. brak jest innych powiązań niż powiązania wskazane powyżej. Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

   PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
   Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
   2005-12-30 Piotr Wielowieyski Członek Zarządu

   pobierz
  • Raport bieżący nr 57/2005

   Nabycie i zbycie bonów skarbowych.

   Zarząd Spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 14 listopada 2005r. Fundusz nabył oraz zbył, za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK S.A., bony skarbowe o łącznej wartości przekraczającej 10% wartości aktywów netto Funduszu wskazanych w raporcie za III kwartał 2005r. SAF-Q. Powyższa transakcja dokonana została na następujących warunkach: zakup 4312 bonów skarbowych o łącznej wartości nominalnej 43.120.000,00 zł za łączną cenę 41.999.440,56 zł, - sprzedaż tych bonów za łączną cenę 42.152.257,84 zł z rozliczeniem w dniu 16 grudnia 2005 r. Przedmiotowe bony nabyte zostały ze środków własnych Funduszu. Pomiędzy Funduszem, osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Funduszem a Bankiem Zachodnim WBK S.A., brak jest innych powiązań niż powiązania wskazane powyżej. Podstawa prawna: Art. 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

   PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
   Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
   2005-11-14 Elżbieta Chrzan Piotr Wielowieyski Prezes Zarządu Członek Zarządu

   pobierz
  • Raport bieżący nr 55/2005

   Informacja Zarządu Foksal NFI S.A.

   Spółka pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje, że w dniu 03 listopada 2005 r. Fundusz zawarł z BRE Bankiem S.A. umowę dotycząca ulokowania kwoty w wysokości 20 000 000,00 zł, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Funduszu. Termin lokaty, o której mowa powyżej upływa w dniu 30 grudnia 2005 r. Pomiędzy Funduszem, osobami zarządzającymi i nadzorującymi Funduszem a BRE Bank S.A. lub osobami zarządzającymi BRE Bank .S.A., brak jest innych powiązań niż powiązania wskazane powyżej. Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

   PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
   Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
   2005-11-04 Elżbieta Chrzan Piotr Wielowieyski Prezes Zarządu Członek Zarządu

   pobierz
  • STATUT

   Statut Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny spółka akcyjna. Tekst jednolity.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 47/2005

   Wpływ na rachunek Funduszu środków pieniężnych z depozytu pieniężnego w BZ WBK S.A.

   Zarząd Spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2005 z dnia 06 września 2005 r. informuje, że w dniu 08 września 2005 r. wróciły do Funduszu środki pieniężne w wysokości 30.560.906,80 zł złożone do depozytu pieniężnego w Banku Zachodnim WBK S.A. w dniu 06 września 2005 r. Powyższa kwota przekracza 10% wartości kapitałów własnych Funduszu. Pomiędzy Funduszem, osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Funduszem a Bankiem Zachodnim WBK S.A., brak jest innych powiązań niż powiązania wskazane powyżej.

   PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
   Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
   2005-09-08 Piotr Wielowieyski Członek Zarządu

   pobierz
  • Raport bieżący nr 44/2005

   Akcjonariusze reprezentujący na ZWZ Foksal NFI S.A. w dniu 05.08.2005r. co najmniej 5% głosów.

   Zarząd Spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz"), przekazuje wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu, które odbyło się w dniu 05 sierpnia 2005 r., co najmniej 5% ogólnej liczby głosów: Aton Sp. z o.o. – 3.734.638 głosów; Gamma Capital Sp. z o.o. – 3.128.001; Skarb Państwa – 2.217.702;

   PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
   Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
   2005-08-17 Piotr Wielowieyski Członek Zarządu

   pobierz
  • Raport bieżący nr 43/2005

   Zawiadomienie o zbyciu akcji Foksal NFI S.A.

   Zarząd spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje o otrzymaniu w dniu 11 sierpnia 2005 r. zawiadomienia od spółki pod firmą" Otwarty Fundusz Emerytalny Skarbiec – Emerytura" reprezentowany przez "Powszechne Towarzystwo Emerytalne Skarbiec – Emerytura Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "OFE"), że w wyniku zbycia akcji Funduszu stał się posiadaczem akcji zapewniających nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. OFE posiada aktualnie 1.025.827 akcji Funduszu, co stanowi 4,8% w kapitale zakładowym Funduszu. Posiadane akcje dają prawo do wykonywania 1.025.827 głosów, co stanowi 4,8% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

   PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
   Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
   2005-08-11 Elżbieta Chrzan Prezes Zarządu

   pobierz
  • Raport bieżący nr 42/2005

   Zdeponowanie środków pieniężnych w Banku Zachodnim WBK S.A.

   Zarząd spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje, że w dniu 10 sierpnia 2005 r. Fundusz zdeponował w Banku Zachodnim WBK S.A. kwotę 60.959.417,41 zł, przekraczającą 10% kapitałów własnych Funduszu. Termin depozytu, o którym mowa powyżej upływa w dniu 05 września 2005 r. Pomiędzy Funduszem, osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Funduszem a Bankiem Zachodnim WBK S.A. lub osobami zarządzającymi Bankiem Zachodnim WBK S.A. brak jest innych powiązań niż powiązania wskazane powyżej.

   PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
   Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
   2005-08-11 Elżbieta Chrzan Prezes Zarządu

   pobierz
  • Raport bieżący nr 41/2005

   Powołanie członka Rady Nadzorczej Foksal NFI S.A.

   Zarząd spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, które odbyło się w dniu 05 sierpnia 2005 r. powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Sebastiana Czerwińskiego. Pan Sebastian Czerwiński ma 34 lata. W 1996 r. Pan Sebastian Czerwiński ukończył Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uzyskując tytuł magistra inżyniera a w latach 2003-2004 odbył Podyplomowe Studia Menadżerskie na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Od roku 1996 do dnia dzisiejszego Pan Sebastian Czerwiński pracuje w Lasach Państwowych Nadleśnictwo Supraśl w Supraślu. W latach 2003-2004 Pan Sebastian Czerwiński był członkiem Rady Nadzorczej spółki Lubelskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego w Lublinie. Pan Sebastian Czerwiński nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Sebastian Czerwiński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

   PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
   Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
   2005-08-05 Elżbieta Chrzan Piotr Wielowieyski Prezes Zarządu Członek Zarządu

   pobierz
  • Raport bieżący nr 39/2005

   Wypłata dywidendy.

   Zarząd spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje, że w dniu 05 sierpnia 2005 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu podjęło uchwałę o podziale zysku za rok obrotowy 2004, przeznaczając na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Funduszu kwotę 30.598.569,00 zł , tj. 1,90 zł na jedną akcję. Z wnioskiem o wypłatę dywidendy we wskazanej powyżej kwocie wystąpił Zarząd Funduszu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu ustaliło ponadto, iż dniem dywidendy będzie dzień 23 sierpnia 2005 r. a dniem wypłaty dywidendy będzie dzień 07 września 2005 r.).

   PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
   Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
   2005-08-05 Elżbieta Chrzan Piotr Wielowieyski Prezes Zarządu Członek Zarządu

   pobierz
  • Raport bieżący nr 40/2005

   Odwołanie członka Rady Nadzorczej Foksal NFI S.A.

   Zarząd spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, które odbyło się w dniu 05 sierpnia 2005 r. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Pawła Kołodziejskiego. Pan Paweł Kołodziejski pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Funduszu.

   PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
   Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
   2005-08-05 Elżbieta Chrzan Piotr Wielowieyski Prezes Zarządu Członek Zarządu

   pobierz
  • Raport bieżący nr 38/2005

   Uchwały podjęte przez ZWZ Foksal NFI S.A. w dniu 05 sierpnia 2005 r.

   Zarząd spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") przekazuje treść uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, które odbyło się w dniu 05 sierpnia 2005r. Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 5 sierpnia 2005 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Wyglądałę. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 5 sierpnia 2005 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 1) Anna Królikowska, 2) Kamila Cygan, 3) Paweł Zimny. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 5 sierpnia 2005 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu przyjmuje porządek obrad zawarty w ogłoszeniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 06 lipca 2005 r. Nr 130, poz. 7861. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 5 sierpnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu za rok obrotowy 2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu za rok obrotowy 2004, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu za rok obrotowy 2004. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 5 sierpnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2004, na które składa się: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku wykazujący aktywa netto w wysokości 249.088.139,70 (dwieście czterdzieści dziewięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści dziewięć 70/100) złotych, 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 157.223.290,26 (sto pięćdziesiąt siedem milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt 26/100) złotych, 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 166.645.935,67 (sto sześćdziesiąt sześć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć 67/100) złotych, 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 223.541.807,19 (dwieście dwadzieścia trzy miliony pięćset czterdzieści jeden tysięcy osiemset siedem 19/100) złotych, 6) zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2004 roku, 7) dodatkowe noty objaśniające. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 5 sierpnia 2005 roku w sprawie podziału zysku i przeznaczenia zysku z lat ubiegłych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia rozdysponować wypracowany zysk netto Funduszu za 2004 rok w kwocie 157.223.290,26 (sto pięćdziesiąt siedem milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt 26/100) złotych oraz zrealizowany zysk netto z lat ubiegłych w kwocie 7.529.342,48 (siedem milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści dwa 48/100) złotych, w następujący sposób: 1/ zrealizowany zysk netto za 2004 rok w wysokości 154.608.980,13 zł oraz zrealizowany zysk z lat ubiegłych w wysokości 7.529.342,48 zł zostanie przeznaczony na dywidendę oraz kapitał zapasowy w następujących wysokościach: • kwota 30.598.569,00 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Funduszu (tj. 1,90 zł na jedną akcję); • kwota 131.539.753,61 zł zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy; 2/ niezrealizowany zysk netto za 2004 r. w wysokości 2.614.310,13 zł zostanie podzielony w następnych okresach sprawozdawczych. §2 Dzień dywidendy ustala się na dzień 23 sierpnia 2005 roku. §3 Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom w dniu 07 września 2005 roku. §4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 5 sierpnia 2005 roku w sprawie udzielenia członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Prezesowi Zarządu Pani Elżbiecie Chrzan absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku. §2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Wielowieyskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 22 marca 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 roku. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 5 sierpnia 2005 roku w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela: 1/ Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Pani Ewie Pawlak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.; 2/ Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Łukaszowi Ingielewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.; 3/ Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Funduszu Panu Mieczysławowi Tarczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.; 4/ Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Pawłowi Kołodziejskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.; 5/ Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Pani Janinie Moszczyńskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004 r.; 6/ Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Henrykowi Skawińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 29 października 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.; 7/ Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Krzysztofowi Obłój absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 29 października 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.; 8/ Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Romanowi Małkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2004 r. do 29 października 2004 r.; 9/ Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Pani Dorocie Ubysz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2004 r. do 29 października 2004 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 5 sierpnia 2005 roku w sprawie umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Funduszu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 359 § 2 oraz art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, postanawia umorzyć w trybie art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych, bez wynagrodzenia 5.365.307 (słownie: pięć milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedem) akcji własnych Funduszu, będących akcjami na okaziciela, które dopuszczone są do publicznego obrotu i mają formę zdematerializowaną, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a których wartość nominalna wynosi 0,10 (słownie: dziesięć) groszy każda. §2 Umorzenie akcji własnych Funduszu następuje bez wynagrodzenia, na wniosek Zarządu Funduszu, z uwagi na to, że umorzeniu podlegają akcje własne Funduszu. §3 W związku z umorzeniem akcji własnych Funduszu, ulega obniżeniu kapitał zakładowy Funduszu z kwoty 2.146.981,70 (słownie: dwa miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden 70/100) złotych, o kwotę 536.530,70 (pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset trzydzieści 70/100) złotych do kwoty 1.610.451,00 (słownie: jeden milion sześćset dziesięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) złotych. Wysokość obniżenia kapitału zakładowego Funduszu odpowiada wartości nominalnej umorzonych akcji, zaś celem obniżenia kapitału zakładowego Funduszu jest uwzględnienie w kapitale zakładowym Funduszu umorzenia akcji własnych Funduszu. §4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że skutek prawny w postaci obniżenia kapitału zakładowego i umorzenia akcji następuje z dniem dokonania stosownego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 5 sierpnia 2005 roku w sprawie zmian w Statucie Funduszu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, w oparciu o postanowienia art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje § 1 Skreśla się art. 8 ust. 5 Statutu Funduszu w brzmieniu: "Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowanych przez inny narodowy fundusz inwestycyjny lub podmiot, którego głównym przedmiotem działalności jest obrót papierami wartościowymi, jeżeli w wyniku tego ponad 5 (pięć) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w tego rodzaju papiery wartościowe." § 2 Art. 9 ust. 1 statutu Funduszu w dotychczasowym brzmieniu "Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 2.146.981,70 (słownie: dwa miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden 70/100) złotych i dzieli się na 21.469.817 (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda" otrzymuje nowe, następujące brzmienie "Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 1.610.451 (słownie: jeden milion sześćset dziesięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) złotych i dzieli się na 16.104.510 (słownie: szesnaście milionów sto cztery tysiące pięćset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda." § 3 Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z dniem dokonania stosownego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 5 sierpnia 2005 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Funduszu do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Funduszu i wprowadzenia zmian redakcyjnych §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu upoważnia Radę Nadzorczą Funduszu do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Funduszu i wprowadzenia zmian redakcyjnych w Statucie Funduszu. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 5 sierpnia 2005 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Funduszu Pana Pawła Kołodziejskiego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 5 sierpnia 2005 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje w skład Rady Nadzorczej Funduszu Pana Sebastiana Czerwińskiego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
   Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
   2005-08-05 Elżbieta Chrzan Piotr Wielowieyski Prezes Zarządu Członek Zarządu

   pobierz
  • Raport bieżący nr 37/2005

   2005-07-28 Raport bieżący nr 37/2005

    

   Projekty uchwał na ZWZ Foksal NFI S.A.

   Zarząd spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu zwołanego na dzień 05 sierpnia 2005r. Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 5 sierpnia 2005 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [****]. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 5 sierpnia 2005 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 1) [***] 2) [***] 3) [***] § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 5 sierpnia 2005 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu przyjmuje porządek obrad zawarty w ogłoszeniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 06 lipca 2005 r. Nr 130, poz. 7861. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 5 sierpnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu za rok obrotowy 2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu za rok obrotowy 2004, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu za rok obrotowy 2004. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 5 sierpnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2004, na które składa się: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku wykazujący aktywa netto w wysokości 249.088.139,70 (dwieście czterdzieści dziewięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści dziewięć 70/100) złotych, 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 157.223.290,26 (sto pięćdziesiąt siedem milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt 26/100) złotych, 4) pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 223.541.807,19 (zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 166.645.935,67 (sto sześćdziesiąt sześć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć 67/100) złotych, 5) rachunek przepływów dwieście dwadzieścia trzy miliony pięćset czterdzieści jeden tysięcy osiemset siedem 19/100) złotych, 6) zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2004 roku, 7) dodatkowe noty objaśniające. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 5 sierpnia 2005 roku w sprawie podziału zysku i przeznaczenia zysku z lat ubiegłych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia rozdysponować wypracowany zysk netto Funduszu zysk netto Funduszu za 2004 rok w kwocie 157.223.290,26 (sto pięćdziesiąt siedem milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt 26/100) złotych oraz zrealizowany zysk netto z lat ubiegłych w kwocie 7.529.342,48 (siedem milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści dwa 48/100) złotych, w następujący sposób: 1/ zrealizowany zysk netto za 2004 rok w wysokości 154.608.980,13 zł oraz zrealizowany zysk z lat ubiegłych w wysokości 7.529.342,48 zł zostanie przeznaczony na dywidendę oraz kapitał zapasowy w następujących wysokościach: • kwota 30.598.569,00 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Funduszu (tj. 1,90 zł na jedną akcję); • kwota 131.539.753,61 zł zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy; 2/ niezrealizowany zysk netto za 2004 r. w wysokości 2.614.310,13 zł zostanie podzielony w następnych okresach sprawozdawczych. §2 Dzień dywidendy ustala się na dzień 23 sierpnia 2005 roku. §3 Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom w dniu 07 września 2005 roku. §4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 5 sierpnia 2005 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Prezesowi Zarządu Pani Elżbiecie Chrzan absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 5 sierpnia 2005 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Wielowieyskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 22 marca 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 5 sierpnia 2005 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Pani Ewie Pawlak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 5 sierpnia 2005 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Łukaszowi Ingielewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 5 sierpnia 2005 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Mieczysławowi Tarczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 5 sierpnia 2005 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Pawłowi Kołodziejskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 5 sierpnia 2005 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Pani Janinie Moszczyńskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 5 sierpnia 2005 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Henrykowi Skawińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 29 października 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 5 sierpnia 2005 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Krzysztofowi Obłój absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 29 października 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 5 sierpnia 2005 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Romanowi Małkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2004 r. do 29 października 2004 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 5 sierpnia 2005 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Pani Dorocie Ubysz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2004 r. do 29 października 2004 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 5 sierpnia 2005 roku w sprawie umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Funduszu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 359 § 2 oraz art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, postanawia umorzyć w trybie art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych, bez wynagrodzenia 5.365.307 (słownie: pięć milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedem) akcji własnych Funduszu, będących akcjami na okaziciela, które dopuszczone są do publicznego obrotu i mają formę zdematerializowaną, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a których wartość nominalna wynosi 0,10 (słownie: dziesięć) groszy każda. §2 Umorzenie akcji własnych Funduszu następuje bez wynagrodzenia, na wniosek Zarządu Funduszu, z uwagi na to, że umorzeniu podlegają akcje będące własnością Funduszu. §3 W związku z umorzeniem akcji własnych Funduszu, ulega obniżeniu kapitał zakładowy Funduszu z kwoty 2.146.981,70 (słownie: dwa miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden 70/100) złotych, o kwotę 536.530,70 (pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset trzydzieści 70/100) złotych do kwoty 1.610.451 (słownie: jeden milion sześćset dziesięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) złotych. Wysokość obniżenia kapitału zakładowego Funduszu odpowiada wartości nominalnej umorzonych akcji, zaś celem obniżenia kapitału zakładowego Funduszu jest uwzględnienie w kapitale zakładowym Funduszu umorzenia akcji własnych Funduszu. §4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że skutek prawny w postaci obniżenia kapitału zakładowego i umorzenia akcji następuje z dniem dokonania stosownego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 5 sierpnia 2005 roku w sprawie zmian w Statucie Funduszu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, w oparciu o postanowienia art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje § 1 Skreśla się art. 8 ust. 5 Statutu Funduszu w brzmieniu: "Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowanych przez inny narodowy fundusz inwestycyjny lub podmiot, którego głównym przedmiotem działalności jest obrót papierami wartościowymi, jeżeli w wyniku tego ponad 5 (pięć) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w tego rodzaju papiery wartościowe." § 2 Art. 9 ust. 1 statutu Funduszu w dotychczasowym brzmieniu "Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 2.146.981,70 (słownie: dwa miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden 70/100) złotych i dzieli się na 21.469.817 (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda" otrzymuje nowe, następujące brzmienie "Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 1.610.451 (słownie: jeden milion sześćset dziesięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) złotych i dzieli się na 16.104.510 (słownie: szesnaście milionów sto cztery tysiące pięćset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda." § 3 Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z dniem dokonania stosownego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. . Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 5 sierpnia 2005 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Funduszu do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Funduszu i wprowadzenia zmian redakcyjnych §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu upoważnia Radę Nadzorczą Funduszu do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Funduszu i wprowadzenia zmian redakcyjnych w Statucie Funduszu. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 5 sierpnia 2005 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Funduszu [****] §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 5 sierpnia 2005 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje w skład Rady Nadzorczej Funduszu [****] §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".

   PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
   Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
   2005-07-28 Elżbieta Chrzan Piotr Wielowieyski Prezes Zarządu Członek Zarządu

   pobierz
  • Raport bieżący 36 / 2005

   2005-07-12 Raport bieżący 36 / 2005

    

   Propozycje dotyczące terminów dywidendy

   Zarząd spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje, iż propozycja Zarządu Funduszu w sprawie ustalenia prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy została uzgodniona z KDPW S.A.
   W nawiązaniu do informacji zawartej w raporcie bieżącym z dnia 01lipca 2005 roku (raport bieżący nr 32/2005) Zarząd Funduszu zaproponuje Walnemu Zgromadzeniu Funduszu następujące terminy dotyczące dywidendy:
   23 sierpnia 2005 roku - dzień ustalenia prawa do dywidendy (tzw. dzień "D")
   07 września 2005 roku - dzień wypłaty dywidendy (tzw. dzień "W").
   Decyzje w przedmiocie podziału zysku Funduszu za rok 2004 podejmie Walne Zgromadzenie Funduszu, które odbędzie się w dniu 05 sierpnia 2005 roku.

   pobierz
  • Raport bieżący 35 / 2005

   Zwołanie ZWZ Foksal NFI S.A.

   Zarząd spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje o zwołaniu, na wniosek akcjonariuszy, na dzień 05 sierpnia 2005r. na godz. 16.30 Walnego Zgromadzenia Funduszu, które odbędzie się w Hotelu Grand w Warszawie, przy ul. Kruczej 28 w sali "A", z następującym porządkiem obrad:
   1/ otwarcie walnego zgromadzenia;
   2/ wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;
   3/ stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
   4/ wybór komisji skrutacyjnej;
   5/ przyjęcie porządku obrad;
   6/ przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w roku obrotowym 2004 oraz sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2004;
   7/ przedstawienie sprawozdania rady nadzorczej Funduszu z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w roku obrotowym 2004 oraz sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2004 jak też wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku;
   8/ podjęcie uchwał w przedmiocie:
   a/ zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Funduszu za rok obrotowy 2004,
   b/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2004,
   c/ podziału zysku i przeznaczenia zysku z lat ubiegłych,
   d/ udzielenie członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004,
   e/ udzielenie członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004:
   9/ podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego Funduszu;
   10/ podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Funduszu;
   11/ podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Funduszu do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Funduszu i wprowadzenia zmian redakcyjnych;
   12/ zmiany w składzie Rady Nadzorczej;
   13/ zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

   Zarząd Funduszu informuje jednocześnie, że imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenie o złożeniu akcji do depozytu należy składać do dnia 28 lipca 2005 r. do godz. 16.00. w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ul. Zwycięzców 28 lok. 18.

   pobierz
  • Raport bieżący 34 / 2005

   Aktywa o znacznej wartości Zarząd spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje, że w dniu 04 lipca 2005 r. Fundusz nabył bony skarbowe o łącznej wartości przekraczającej 10% wartości kapitałów własnych Funduszu. Powyższa transakcja dokonana została na następujących warunkach : zakup 4 593 bonów skarbowych o łącznej wartości nominalnej 45 930 000,00 zł za łączną cenę 45 723 223,14 zł, z datą zapadalności 10 sierpnia 2005 r.; Pomiędzy Funduszem, osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Funduszem a Bankiem Zachodnim WBK S.A. lub osobami zarządzającymi Bankiem Zachodnim WBK S.A., brak jest innych powiązań niż powiązania wskazane powyżej. Przedmiotowe bony skarbowe nabyte zostały ze środków własnych Funduszu.

   pobierz
  • Raport bieżący 33 / 2005

   Wybór biegłego rewidenta

   Zarząd spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje, że w dniu 30 czerwca 2005 r. Rada Nadzorcza Funduszu dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Podmiotem, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest spółka pod firmą: "HLB Frąckowiak i Wspólnicy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Składowej 4 ("dalej jako "Spółka"), wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 238. Fundusz korzystał wcześniej z usług Spółki w zakresie badania sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2004. Wybór przez Radę Nadzorczą Funduszu Spółki jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nastąpiło zgodnie z Art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz Art. 24.2 lit. a Statutu Funduszu. Umowa o przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych Funduszu będzie zawarta na okres jednego roku.

   pobierz
  • Raport bieżący 32 / 2005

   Deklaracja wypłaty dywidendy

   Zarząd spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje o podjęciu decyzji dotyczącej deklaracji wypłaty dywidendy.
   W dniu 30 czerwca 2005 r. Zarząd Funduszu podjął uchwałę w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia Funduszu z wnioskiem dotyczącym podziału zysku netto Funduszu za rok obrotowy 2004. Na podstawie tej uchwały Zarząd Funduszu postanowił przedstawić walnemu zgromadzeniu wniosek co do podziału zysku obejmujący m.in. propozycję przeznaczenia na wypłatę dywidendy kwoty 30.598.569,00 zł, co stanowi 1,90 zł na jedną akcję. W tym samym dniu propozycja Zarządu została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Funduszu.
   Decyzje w przedmiocie podziału zysku Funduszu za rok 2004 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu.
   Dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy zostaną przekazane do wiadomości po uzgodnieniu tych dat z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący 31 / 2005

   Oświadczenie Zarządu dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.

   Zarząd spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") oświadcza, że w Funduszu są przestrzegane zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005", z wyjątkiem zasad: 2, 3, 9, 17, 19, 20, 24, 29, 33 i 47.
   Zarząd Funduszu informuje również, że Walne Zgromadzenie oraz Rada Nadzorcza przyjęły zasady ładu korporacyjnego do stosowania w Funduszu w zakresie opisanym powyżej.
   Pełen tekst dokumentu określającego zakres stosowania przez Fundusz "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" stanowi załącznik do niniejszego raportu.

   pobierz
  • Raport bieżący 30 / 2005

   Zapłata podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia akcji na rzecz Foksal NFI S.A. w celu ich umorzenia.

   Zarząd spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje, że w dniu 06 maja 2005 roku, Fundusz jako płatnik odprowadził należny podatek dochodowy z tytułu odpłatnego zbycia akcji na rzecz Funduszu w celu ich umorzenia, które to akcje nabyte zostały przez Fundusz w ilości 5.365.307 akcji, w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Funduszu ogłoszonego w dniu 10 marca 2005 roku i przeprowadzonego w dniach od 17 do 25 marca 2005 roku.

   pobierz
  • Raport bieżążcy 29 / 2005

   Zbycie udziałów w spółce ATON Sp. z o.o.

   Zarząd spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz"), informuje, że w dniu 28 kwietnia 2005 roku dokonał zbycia aktywów o znacznej wartości w postaci 38 udziałów w spółce pod firmą: "ATON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Warszawie, które nabyte zostały przez te spółkę w celu ich umorzenia. Udziały zostały zbyte za wynagrodzeniem wynoszącym 15.006.960,00 (słownie: piętnaście milionów sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) złotych; tj 394.920,00 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) złotych za każdy umorzony udział.

   W związku ze zbyciem przedmiotowych udziałów Fundusz posiada obecnie 38 udziałów o wartości 148.000,00 (słownie; sto czterdzieści osiem tysięcy) złotych każdy, o łącznej wartości 5.624.000,00 (pięć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące) złotych w kapitale zakładowym spółki "ATON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością", co stanowi 49,35 % w kapitale zakładowym tej spółki i daje tyle samo procent głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki.

   pobierz
  • Raport bieżący 28 / 2005

   Zbycie bonów skarbowych.

   Zarząd spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2005 z 01 lutego 2005 r., informuje, że w dniu 27 kwietnia 2005 r. Fundusz zbył, za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK S.A., 2.700 bonów skarbowych. Wartość nominalna oraz łączna cena sprzedaży zbytych przez Fundusz bonów skarbowych wynosiła 27.000.000,00 zł.
   Pomiędzy Funduszem, osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Funduszem a Bankiem Zachodnim WBK S.A. lub osobami zarządzającymi Bankiem Zachodnim WBK S.A., brak jest innych powiązań niż powiązania wskazane powyżej.

   pobierz
  • Raport bieżący 27 / 2005

   Nabycie bonów skarbowych

   Zarząd spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 18 kwietnia 2005 r. Fundusz nabył oraz zbył bony skarbowe o łącznej wartości przekraczającej 10% wartości kapitałów własnych Funduszu. Powyższa transakcja dokonana została na następujących warunkach:
   Zakup 4611 bonów skarbowych o łącznej wartości nominalnej 46.100.000,00 zł za łączną cenę 45.178.209,12 zł, - sprzedaż tych bonów za łączną cenę 45.675.182,70 zł z rozliczeniem w dniu 30 czerwca 2005 r.
   Pomiędzy Funduszem, osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Funduszem a Bankiem Zachodnim WBK S.A. lub osobami zarządzającymi Bankiem Zachodnim WBK S.A., brak jest innych powiązań niż powiązania wskazane powyżej.
   Przedmiotowe bony skarbowe nabyte zostały ze środków własnych Funduszu.

   pobierz
  • Raport bieżący 25 / 2005

   Zdeponowanie śroków pieniężnych w Banku Zachodnim WBK S.A.

   Spółka pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 14 kwietnia 2005 r. Fundusz zdeponował w Banku Zachodnim WBK S.A. kwotę 45.160.000,00 zł, przekraczającą 10% wartości kapitałów własnych Funduszu. Termin depozytu, o którym mowa powyżej upływa w dniu 18 kwietnia 2005 r.
   Pomiędzy Funduszem, osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Funduszem a Bankiem Zachodnim WBK S.A. lub osobami zarządzającymi Bankiem Zachodnim WBK S.A., brak jest innych powiązań niż powiązania wskazane powyżej.

   pobierz
  • Raport bieżący 22 / 2005

   Zawiadomienie o zbyciu akcji Foksal NFI S.A.

   Zarząd Spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje, że w dniu 04 kwietnia 2005 r. otrzymał od spółki pod firmą: "Gamma Capital Spółka Akcyjna" z siedzibą w Oświęcimiu (dalej jako "Spółka") zawiadomienie, że w dniu 31 marca 2005 r. Spółka zbyła w formie odpowiedzi na wezwanie na sprzedaż akcji Funduszu 1.129.013 akcji Funduszu, co stanowiło 5,26% w kapitale zakładowym Funduszu oraz dawało 1.129.013, tj. 5,26% głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu.
   Po zbyciu ww. pakietu akcji Funduszu, Spółka posiada aktualnie 3.128.001 akcji Funduszu, co stanowi 14,57% w kapitale zakładowym Funduszu oraz daje 3.128.001, tj.14,57% głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu.

   pobierz
  • Raport bieżący 21 / 2005

   Zawiadomienie o zbyciu akcji Foksal NFI S.A.

   Zarząd Spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje, że w dniu 04 kwietnia 2005 r. otrzymał od spółki pod firmą: "ATON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka") zawiadomienie, że w dniu 31 marca 2005 r. Spółka zbyła w formie odpowiedzi na wezwanie na sprzedaż akcji Funduszu 1.347.970 akcji Funduszu, co stanowiło 6,28% w kapitale zakładowym Funduszu oraz dawało 1.347.970, tj. 6,28% głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu.
   Po zbyciu ww. pakietu akcji Funduszu, Spółka posiada aktualnie 3.734.638 akcji Funduszu, co stanowi 17,39% w kapitale zakładowym Funduszu oraz daje 3.734.638, tj.17,39% głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu.

   pobierz
  • Raport bieżący 19 / 2005

   Nabycie akcji własnych

   Zarząd Spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje, że w wyniku rozliczenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Funduszu w dniu 31 marca 2005 r. Fundusz nabył 5.365.067 wyemitowanych przez siebie akcji (dalej jako "akcje własne") w wyniku czego Fundusz posiada obecnie 5.365.307 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, co stanowi 24,98% w kapitale zakładowym Funduszu i nie uprawnia - stosownie do przepisu art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych, popartego stanowiskiem Sądu Najwyższego zawartym w uchwale z dnia 27 marca 2003 r. wydanej w sprawie prowadzonej za sygn. akt: I KZP 6/03 - do wykonywania prawa głosu z tychże akcji na walnym zgromadzeniu Funduszu. Redukcja zapisów wynosiła 73,48%.

   pobierz
  • Raport bieżący 18 / 2005

   Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ Foksal

   Zarząd Spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz"), przekazuje wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu, które odbyło się w dniu 04 marca 2005 r., co najmniej 5% ogólnej liczby głosów:

   Aton Sp. z o.o. - 5.082.608 głosów;
   Gamma Capital Sp. z o.o. - 4.257.014;
   Skarb Państwa - 3.018.153;
   OFE Skarbiec Emerytura - 2.146.976.

   pobierz
  • Raport bieżący 17 / 2005

   Opinia Zarządu Foksal NFI S.A. odnośnie do ogłoszonego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Funduszu

   Zarząd Spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz"), niniejszym przedstawia opinię dotyczącą ogłoszonego w dniu 10 marca 2005 r. publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Funduszu ("Wezwanie").
   W wyniku wezwania Fundusz zamierza nabyć 5.365.067 akcji własnych w celu ich umorzenia za cenę 27,80 złotych za jedną akcje. W drodze wezwania nastąpi dystrybucja środków do akcjonariuszy w kwocie nie większej niż 149.148.863 złotych a beneficjentami podziału tej kwoty będą mogli zostać wszyscy akcjonariusze Funduszu, gdyż przeprowadzone ono zostanie w sposób zapewniający równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy Funduszu, to jest w drodze wezwania z proporcjonalną redukcją w przypadku nadsubskrypcji zleceń sprzedaży akcji Funduszu. Ogłoszone wezwanie jest środkiem służącym dystrybucji środków uzyskiwanych ze sprzedaży aktywów funduszu i przekazywaniu tych środków do akcjonariuszy, co w chwili obecnej jest już powszechną praktyką w programie narodowych funduszy inwestycyjnych.

   pobierz
  • Raport bieżący 16 / 2005

   Zbycie bonów skarbowych

   Zarząd spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje, że w dniu 07 marca 2005 r. Fundusz zbył na następujących warunkach bony skarbowe o łącznej wartości przekraczającej 10% wartości kapitałów własnych Funduszu:
   1) 7.513 bonów skarbowych o łącznej wartości nominalnej 75.130.000,00 zł za łączną cenę 72.484.608,95 zł. Pomiędzy Funduszem, osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Funduszem a BRE Bankiem S.A. lub osobami zarządzającymi BRE Bankiem S.A., brak jest innych powiązań niż powiązania wskazane powyżej
   2) 10.486 bonów skarbowych o łącznej wartości nominalnej 104.860.000,00 zł za łączną cenę 100.617.783,84 zł. Pomiędzy Funduszem, osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Funduszem a Bankiem Zachodnim WBK S.A. lub osobami zarządzającymi Bankiem Zachodnim WBK S.A., brak jest innych powiązań niż powiązania wskazane powyżej.

   pobierz
  • Raport bieżący 15 / 2005

   Uchwały podjęte przez NWZ Foksal NFI S.A. w dniu 04 marca 2005 r.

   Zarząd spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") przekazuje treść uchwał, podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, które odbyło się w d niu 04 marca 2005r.

   Uchwała Nr 1
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 04 marca 2005 roku
   w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

   § 1.
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Wyglądałę.

   § 2.
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Uchwała Nr 2
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 04 marca 2005 roku
   w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

   § 1.
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
   1) Kamila Cygan;
   2) Magdalena Orman;
   3) Paweł Zimny.

   § 2.
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Uchwała Nr 3
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 04 marca 2005 roku
   w sprawie przyjęcia porządku obrad

   § 1.
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu przyjmuje porządek obrad ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 04 lutego 2005 r. Nr 25 poz. 1300.

   § 2.
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


   Uchwała Nr 4
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 04 marca 2005 roku
   w sprawie dystrybucji środków pieniężnych Funduszu do akcjonariuszy Funduszu w drodze nabycia przez Fundusz akcji Funduszu w celu umorzenia

   §1
   1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu uchwala dystrybucję środków pieniężnych zgromadzonych w Funduszu w kwocie nie większej niż 149.148.863,00 (słownie: sto czterdzieści dziewięć milionów sto czterdzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) złotych pomiędzy akcjonariuszy Funduszu w drodze skupu nie więcej niż 5.365.067 (słownie: pięć milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt siedem) akcji własnych Funduszu w celu ich umorzenia.
   2. Nabycie akcji, w liczbie określonej powyżej nastąpi w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Funduszu, przeprowadzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2005 r. Wezwanie zostanie przeprowadzone w taki sposób, który zapewnia równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy Funduszu, to jest w drodze wezwania z proporcjonalną redukcją w przypadku nadsubskrypcji zleceń sprzedaży akcji Funduszu.
   3. Cena nabycia jednej akcji Funduszu w drodze wezwania, o którym mowa w ust. 2 wyniesie 27,80 (słownie: dwadzieścia siedem złotych osiemdziesiąt groszy) złotych.

   §2
   Zobowiązuje się Zarząd Funduszu do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia przez Fundusz akcji własnych Funduszu, na warunkach określonych w niniejszej uchwale.

   §3
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Uchwała Nr 5
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 04 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego

   §1
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, w wykonaniu postanowień Uchwały Nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 grudnia 2004 r. (dalej jako "Uchwała o dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005") postanawia, że będzie przestrzegał zasad ładu korporacyjnego określonych w Uchwale o dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005, z zastrzeżeniem § 2 niniejszej uchwały.

   §2
   Fundusz odstępuje od wdrożenia następujących zasad ładu korporacyjnego:

   1) Zasady Drugiej DOBRYCH PRAKTYK WALNYCH ZGROMADZEŃ stanowiącej, iż "Źądanie zwołania walnego zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez walne zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią rady nadzorczej przed walnym zgromadzeniem, a w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny".

   Uzasadnienie:
   Przepis art. 400 Kodeksu spółek handlowych wskazuje jednoznacznie "Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Źądanie takie należy złożyć na piśmie do zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem walnego zgromadzenia" Źaden inny przepis ius cogentis nie nakłada na podmioty uprawnione do zgłoszenia żądania zwołania walnego zgromadzenia uzasadnienia swojego żądania, jest to suwerenna decyzja tychże podmiotów i nakładanie na nich dodatkowych aktów staranności, takich jak uzasadnienie jest bezprzedmiotowe.

   2) Zasady Trzeciej DOBRYCH PRAKTYK WALNYCH ZGROMADZEŃ stanowiącej, iż "Walne zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody - w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady".

   Uzasadnienie:
   Zarząd Funduszu zwołuje walne zgromadzenia w terminach uwzględniających zarówno interesy akcjonariuszy jak i samego Funduszu, natomiast, gdyby w terminie dwóch tygodni od przedstawienia żądania zarządowi walne zgromadzenie nie zostało zwołane, akcjonariusze mają możliwość skorzystania z przepisu art. 401 Kodeksu spółek handlowych który statuuje sądowe upoważnienie do zwołania walnych zgromadzeń.

   3) Zasady Dziewiątej DOBRYCH PRAKTYK WALNYCH ZGROMADZEŃ stanowiącej, iż "Na walnym zgromadzeniu powinni być obecni członkowie rady nadzorczej i zarządu. Biegły rewident powinien być obecny na zwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe spółki. Nieobecność członka zarządu lub członka rady nadzorczej na walnym zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na walnym zgromadzeniu".

   Uzasadnienie:
   Fundusz przyjął zasadę w części dotyczącej obecności biegłego rewidenta na zwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz obecności zarządu na każdym walnym zgromadzeniu. Przyczyny nieobecności członka zarządu powinny być przedstawione walnemu zgromadzeniu. Natomiast obecność członków rady nadzorczej nie jest obligatoryjna. Obowiązkowego stawienia się na walne zgromadzenie członków rady nadzorczej nie przewiduje żaden przepis prawa. Decyzje walnego zgromadzenia są wyrazem woli "współwłaścicieli" Funduszu a nie rady nadzorczej.

   4) Zasady Siedemnastej DOBRYCH PRAKTYK WALNYCH ZGROMADZEŃ stanowiącej, iż "Na żądanie uczestnika walnego zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie".

   Uzasadnienie:
   Protokół z walnego zgromadzenia jest dokumentem o charakterze publicznym (art. 2 § 2 Prawa o notariacie) i jego elementy zostały określone w art. 92 § 1 z uwzględnieniem art. 104 Prawa o notariacie oraz w art. 421 § 2 KSH. Zatem, nie ma podstaw do umieszczania w protokole z walnego zgromadzenia innych niż określone w powyżej powołanych przepisach prawa elementów.

   5) Zasady Dziewiętnastej DOBRYCH PRAKTYK RAD NADZORCZYCH stanowiącej, iż "Członek rady nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w radzie nadzorczej. Kandydatury członków rady nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru".

   Uzasadnienie:
   Ograniczenia w pełnieniu funkcji członka rady nadzorczej wynikają bezpośrednio z przepisu art. 18 KSH, nie ma uzasadnienia dla rozszerzania wyjątków określonych w przepisie ius cogens.

   6) Zasady Dwudziestej DOBRYCH PRAKTYK RAD NADZORCZYCH stanowiącej, iż
   "a) Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, z zastrzeżeniem pkt d). Niezależni członkowie rady nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji;
   b) Szczegółowe kryteria niezależności powinien określać statut spółki;
   c) Bez zgody większości niezależnych członków rady nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:
   • świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu;
   • wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;
   • wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki.
   d) W spółkach, gdzie jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji dający ponad 50% ogólnej liczby głosów, rada nadzorcza powinna liczyć co najmniej dwóch niezależnych członków, w tym niezależnego przewodniczącego komitetu audytu, o ile taki komitet został ustanowiony".
   Uzasadnienie:
   Kandydatury na członków rady nadzorczej zgłaszane są przez akcjonariuszy podczas obrad walnego zgromadzenia, łącznie z przedstawieniem w skrócie życiorysu zawierającego opis kariery zawodowej. Wybór rady nadzorczej jest decyzją "współwłaścicieli" spółki i nie ma uzasadnienia dla ograniczenia w swobodzie wyboru osób do tegoż organu.
   Członkowie rady nadzorczej z istoty pełnionej funkcji są niezależni w swych sądach i decyzjach, natomiast samo już wysunięcie określonej kandydatury na członka rady nadzorczej przez akcjonariusza tworzy powiązanie pomiędzy członkiem rady a akcjonariuszem. Tym samym mówienie o członkach rady nadzorczej wolnych od jakichkolwiek powiązań ze spółką bądź akcjonariuszami uznać należy za założenie z gruntu utopijne sztuczne i nierealne.
   Fundusz wyraża przy tym przekonanie, iż wybór rady nadzorczej przez akcjonariuszy, jako "współwłaścicieli" Funduszu, jest w każdym przypadku wyrazem najwyższej dbałości o interesy Funduszu, realizacji których to interesów służyć mają m.in. decyzje w sprawie składu rady nadzorczej.
   7) Zasady Dwudziestej czwartej DOBRYCH PRAKTYK RAD NADZORCZYCH stanowiącej, iż "Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka rady nadzorczej z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym powinna być dostępna publicznie. Spółka powinna dysponować procedurą uzyskiwania informacji od członków rady nadzorczej i ich upubliczniania".
   Uzasadnienie:
   Członka rady nadzorczej spółki akcyjnej obowiązuje zasada lojalności wobec spółki, a nie wobec akcjonariusza. W swych działaniach w spółce, członek rady nadzorczej powinien kierować się wyłącznie interesem spółki. Ponieważ członków rady nadzorczej wybiera walne zgromadzenie, a nie ma systemu nominacji członków rady nadzorczej przez akcjonariusza stosowanie tej zasady nie znajduje uzasadnienia.

   8) Zasady Dwudziestej dziewiątej DOBRYCH PRAKTYK RAD NADZORCZYCH stanowiącej, iż "Porządek obrad rady nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie rady nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez radę nadzorczą jest konieczne dla uchronienia spółki przed szkodą jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem rady nadzorczej a spółką".

   Uzasadnienie:
   Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad jest jednym z pierwszych punktów posiedzenia rady nadzorczej. Rada nadzorcza w drodze głosowania może przyjąć bądź nie zaproponowany porządek obrad. Natomiast zakreślony w komentarzu termin 7 dniowy jest sprzeczny z art. 389 Kodeksu spółek handlowych. Fundusz stosuje wyżej powołany przepis, zgodnie z którym "Zarząd lub członek rady nadzorczej mogą żądać zwołania rady nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący rady nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku".

   9) Zasady Trzydziestej trzeciej DOBRYCH PRAKTYK ZARZĄDÓW stanowiącej, iż "Przy podejmowaniu decyzji w sprawach spółki członkowie zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze wzglądu na interes spółki. Przy ustalaniu interesu spółki należy brać pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze spółką w zakresie jej działalności gospodarczej a także interesy społeczności lokalnych".

   Uzasadnienie:
   Zarząd Funduszu przyjmuje zasadę w części dotyczącej działania w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego oraz uwzględniania przy ustalaniu interesu Funduszu interesów akcjonariuszy, wierzycieli oraz pracowników Funduszu. Natomiast nie przyjmuje zasady w zakresie uwzględniania przy ustalaniu interesu Funduszu interesów innych podmiotów i osób współpracujących z Funduszem w zakresie jego działalności gospodarczej a także interesów społeczności lokalnych, gdyż dbałość o interesy ww. podmiotów nie wynika z żadnych przepisów prawa i w wielu przypadkach może pozostawać w sprzeczności z interesem akcjonariuszy.

   10) Zasady Czterdziestej siódmej DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE RELACJI Z OSOBAMI I INSTYTUCJAMI ZEWNĘTRZNYMI stanowiącej, iż "Spółka powinna dysponować odpowiednimi procedurami i zasadami dotyczącymi kontaktów z mediami i prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającymi spójne i rzetelne informacje o spółce. Spółka powinna, w zakresie zgodnym z przepisami prawa i uwzględniającym jej interesy, udostępniać przedstawicielom mediów informacje na temat swojej bieżącej działalności, sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa, jak również umożliwić im obecność na walnych zgromadzeniach".

   Uzasadnienie:
   Informacje dotyczące Funduszu upowszechniane są na podstawie art. 81 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz rozporządzenia z dnia 16.10.2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001 Nr 139, poz. 1569 z późniejszymi zmianami) za pośrednictwem agencji informacyjnej wskazanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd stosownie do przepisu art. 81 ust. 1a powołanej wyżej ustawy. Decyzję o udziale mediów na walnym zgromadzeniu podejmują akcjonariusze na wniosek zgłoszony przez jednego z nich.

   §3
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   pobierz
  • Raport bieżący 14 / 2005

   Treść projektów uchwał na NWZ Foksal NFI S.A. zwołanego na 04.03.2005 r.

   Zarząd spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu zwołanego na dzień 04 marca 2005r.

   Uchwała Nr 1
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 04 marca 2005 roku
   w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

   § 1.
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia .........

   § 2.
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

   Uchwała Nr 2
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 04 marca 2005 roku
   w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

   § 1.
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
   1) ......
   2) ......
   3) ......

   § 2.
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

   Uchwała Nr 3
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 04 marca 2005 roku
   w sprawie przyjęcia porządku obrad

   § 1.
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu przyjmuje porządek obrad ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 04 lutego 2005 r. Nr 25 poz. 1300.

   § 2.
   Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


   Uchwała Nr 4
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 04 marca 2005 roku
   w sprawie dystrybucji środków pieniężnych Funduszu do akcjonariuszy Funduszu w drodze nabycia przez Fundusz akcji Funduszu w celu umorzenia

   §1
   1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu uchwala dystrybucję środków pieniężnych zgromadzonych w Funduszu w kwocie nie większej niż ...... (słownie: .......) złotych pomiędzy akcjonariuszy Funduszu w drodze skupu nie więcej niż ..... (słownie: .....) akcji własnych Funduszu w celu ich umorzenia.
   2. Nabycie akcji, w liczbie określonej powyżej nastąpi w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Funduszu, przeprowadzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa najpóźniej do dnia ..... Wezwanie zostanie przeprowadzone w taki sposób, który zapewnia równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy Funduszu, to jest w drodze wezwania z proporcjonalną redukcją w przypadku nadsubskrypcji zleceń sprzedaży akcji Funduszu.
   3. Cena nabycia jednej akcji Funduszu w drodze wezwania, o którym mowa w ust. 2 wyniesie ..... (słownie: .....) złotych.

   §2
   Zobowiązuje się Zarząd Funduszu do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia przez Fundusz akcji własnych Funduszu, na warunkach określonych w niniejszej uchwale.

   §3
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Uchwała Nr 5
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
   z dnia 04 marca 2005 roku
   w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego   §1
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, w wykonaniu postanowień Uchwały Nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 grudnia 2004 r. (dalej jako "Uchwała o dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005") postanawia, że będzie przestrzegał zasad ładu korporacyjnego określonych w Uchwale o dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005, z zastrzeżeniem § 2 niniejszej uchwały.

   §2
   Fundusz odstępuje od wdrożenia następujących zasad ładu korporacyjnego .....


   §3
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   pobierz
  • Raport bieżący 13 / 2005

   (Archiwum ZIP z dokumentami MS Word i MS Excel)

   pobierz
  • Raport bieżący 12 / 2005

   Nabycie bonów skarbowych.

   Zarząd spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje, że w dniu 31 stycznia 2005 r. Fundusz nabył bony skarbowe o łącznej wartości przekraczającej 10% wartości kapitałów własnych Funduszu. Powyższa transakcja dokonana została na następujących warunkach:
   1/ zakup 2600 bonów skarbowych o łącznej wartości nominalnej 26.000.000,00 zł za łączną cenę 25.684.074,00 zł, z datą zapadalności 13 kwietnia 2005 r.;
   2/ zakup 2700 bonów skarbowych o łącznej wartości nominalnej 27.000.000,00 zł za łączną cenę 26.609.067,00, za datą zapadalności 27 kwietnia 2005 r.
   Pomiędzy Funduszem, osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Funduszem a Bankiem Zachodnim WBK S.A. lub osobami zarządzającymi Bankiem Zachodnim WBK S.A., brak jest innych powiązań niż powiązania wskazane powyżej.
   Przedmiotowe bony skarbowe nabyte zostały ze środków własnych Funduszu.

   pobierz
  • Raport bieżący 11 / 2005

   Nabycie bonów skarbowych.

   Zarząd spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje, że w dniu 31 stycznia 2005 r. Fundusz nabył oraz zbył bony skarbowe o łącznej wartości przekraczającej 10% wartości kapitałów własnych Funduszu. Powyższa transakcja dokonana została na następujących warunkach:
   Zakup 10486 bonów skarbowych o łącznej wartości nominalnej 104.860.000,00 zł za łączną cenę 100.008.861,82 zł, - sprzedaż tych bonów za łączną cenę 100.617.783,84 zł z rozliczeniem w dniu 07 marca 2005 r.
   Pomiędzy Funduszem, osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Funduszem a Bankiem Zachodnim WBK S.A. lub osobami zarządzającymi Bankiem Zachodnim WBK S.A., brak jest innych powiązań niż powiązania wskazane powyżej.
   Przedmiotowe bony skarbowe nabyte zostały ze środków własnych Funduszu.

   pobierz
  • Raport bieżący 9 / 2005

   Terminy przekazywania raportów okresowych.

   Raport bieżący 9 / 2005
   Zarząd spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") przedstawia następujące terminy przekazywania raportów okresowych do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w 2005 r.:

   Raport za IV kwartał 2004 r. 10 lutego 2005 r.
   Raport za I kwartał 2005 r. 12 maja 2005 r.
   Raport roczny za 2004 r. 30 czerwca 2005 r.
   Raport za II kwartał 2005 r. 12 sierpnia 2005 r.
   Raport za I półrocze 2005 r. 28 października 2005 r.
   Raport za III kwartał 2005 r. 10 listopada 2005 r.

   pobierz
  • Raport bieżący 10 / 2005

   Zbycie bonów skarbowych.

   Zarząd spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje, że w dniu 31 stycznia 2005 r. Fundusz zbył 16.127 bonów skarbowych o łącznej wartości przekraczającej 10% wartości kapitałów własnych Funduszu. Wartość nominalna zbytych przez Fundusz bonów skarbowych wynosiła 161.270.000,00 zł a łączna cena sprzedaży tych bonów wyniosła 153.074.742,41 zł.
   Pomiędzy Funduszem, osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Funduszem a Bankiem Zachodnim WBK S.A. lub osobami zarządzającymi Bankiem Zachodnim WBK S.A., brak jest innych powiązań niż powiązania wskazane powyżej.

   pobierz
  • Raport bieżący 8 / 2005

   Nabycie bonów skarbowych.

   Zarząd spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 28 stycznia 2005 r. Fundusz nabył oraz zbył bony skarbowe o łącznej wartości przekraczającej 10% wartości kapitałów własnych Funduszu. Powyższa transakcja dokonana została na następujących warunkach:
   Zakup 16.127 bonów skarbowych o łącznej wartości nominalnej 161.270.000,00 zł za łączną cenę 153.011.202,03 zł, - sprzedaż tych bonów za łączną cenę 153.074.742,41 zł z rozliczeniem w dniu 31 stycznia 2005 r.
   Pomiędzy Funduszem, osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Funduszem a Bankiem Zachodnim WBK S.A. lub osobami zarządzającymi Bankiem Zachodnim WBK S.A., brak jest innych powiązań niż powiązania wskazane powyżej.
   Przedmiotowe bony skarbowe nabyte zostały ze środków własnych Funduszu.

   pobierz
  • Raport bieżący 7 / 2005

   Nabycie bonów skarbowych.

   Zarząd spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje, że w następujących dniach oraz na następujących warunkach Fundusz nabył oraz zbył bony skarbowe o łącznej wartości przekraczającej 10% wartości kapitałów własnych Funduszu:
   1) w dniu 26 stycznia 2005 r. - zakup 5.213 bonów skarbowych o łącznej wartości nominalnej 52.130.000,00 zł za łączną cenę 49.993.281,66 zł, - sprzedaż tych bonów za łączną cenę 50.339.536,49 zł z rozliczeniem w dniu 07 marca 2005 r.;
   2) w dniu 27 stycznia 2005 r. - zakup 2.300 bonów skarbowych o łącznej wartości nominalnej 23.000.000,00 zł za łączną cenę 21.996.532,59 zł, - sprzedaż tych bonów za łączą cenę 22.145.072,46 zł z rozliczeniem w dniu 07 marca 2005 r.

   Pomiędzy Funduszem, osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Funduszem a BRE Bank S.A. lub osobami zarządzającymi BRE Bank S.A., brak jest innych powiązań niż powiązania wskazane powyżej.
   Przedmiotowe bony skarbowe nabyte zostały ze środków własnych Funduszu.

   pobierz
  • Raport bieżący 6 / 2005

   Zbycie bonów skarbowych.

   Zarząd spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje, że w dniu 25 stycznia 2005 r. Fundusz zbył 21.960 bonów skarbowych o łącznej wartości przekraczającej 10% wartości kapitałów własnych Funduszu. Wartość nominalna zbytych przez Fundusz bonów skarbowych wynosiła 219.600.000,00 zł a łączna cena sprzedaży tych bonów wyniosła 213.074.910,00 zł.
   Pomiędzy Funduszem, osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Funduszem a Bankiem Zachodnim WBK S.A. lub osobami zarządzającymi Bankiem Zachodnim WBK S.A., brak jest innych powiązań niż powiązania wskazane powyżej.

   pobierz
  • Raport bieżący 5 / 2005

   Nabycie oraz zbycie bonów skarbowych.

   Zarząd spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje, że w dniu 18 stycznia 2005 r. Fundusz nabył oraz zbył bony skarbowe o łącznej wartości przekraczającej 10% wartości kapitałów własnych Funduszu. Transakcja dokonana została na następujących warunkach:
   Zakup 21.960 bonów skarbowych o łącznej wartości nominalnej 219.600.000,00 zł za łączną cenę 212.819.833,00 zł, - sprzedaż tych bonów za łączną cenę 213.074.910,00 zł z rozliczeniem w dniu 25 stycznia 2005 r.
   Pomiędzy Funduszem, osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Funduszem a Bankiem Zachodnim WBK S.A. lub osobami zarządzającymi Bankiem Zachodnim WBK S.A., brak jest innych powiązań niż powiązania wskazane powyżej.
   Przedmiotowe bony skarbowe nabyte zostały ze środków własnych Funduszu.

   pobierz
  • Raport bieżący 4 / 2005

   Zawiadomienie o nabyciu akcji Foksal NFI S.A.

   Spółka pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje o otrzymaniu w dniu 14 stycznia 2005 roku zawiadomienia od spółki pod firmą: "SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka"), iż Spółka, działając w imieniu zarządzanych przez siebie: SKARBIEC - AKCJA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji oraz SKARBIEC - III FILAR Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, nabyła akcje Funduszu i w wyniku tego nabycia zarządzane przez Spółkę Fundusze przekroczyły łącznie 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu.
   Fundusze zarządzane przez Spółkę posiadają aktualnie 1.126.127 akcji Funduszu, co stanowi 5,2452% udziału w kapitale zakładowym Funduszu. Akcje uprawniają do wykonywania 1.126.127 głosów z akcji, co stanowi 5,2452% głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu.

   pobierz
  • Raport bieżący 3 / 2005

   Informacja Zarządu Foksal NFI S.A.

   Zarząd spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 14 stycznia 2005 r. wróciły do Funduszu środki pieniężne z rachunku lokaty terminowej opiewającej na kwotę 14.000.000,00 zł otwartego w dniu 23 grudnia 2004 r. Powyższa kwota przekracza 10% wartości kapitałów własnych Funduszu.
   Pomiędzy Funduszem, osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Funduszem a BRE Bank S.A. lub osobami zarządzającymi BRE Bank S.A., brak jest innych powiązań niż powiązania wskazane powyżej.

   pobierz
  • Raport bieżący 2 / 2005

   Zbycie bonów skarbowych.

   Zarząd spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje, że w dniu 11 stycznia 2005 r. Fundusz zbył 23.330 bonów skarbowych o łącznej wartości przekraczającej 10% wartości kapitałów własnych Funduszu. Wartość nominalna zbytych przez Fundusz bonów skarbowych wynosiła 233.300.000,00 zł a łączna cena sprzedaży tych bonów wyniosła 225.282.053,00 zł.
   Pomiędzy Funduszem, osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Funduszem a Bankiem Zachodnim WBK S.A. lub osobami zarządzającymi Bankiem Zachodnim WBK S.A., brak jest innych powiązań niż powiązania wskazane powyżej.

   pobierz
  • Raport bieżący 1 / 2005

   Informacja Zarządu Foksal NFI S.A.

   Spółka pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje, że w raporcie bieżącym nr 45/2004 z 23 grudnia 2004 r., w wyniku omyłki pisarskiej błędnie podano datę upływu terminu lokaty, o której mowa w powyższym raporcie. Prawidłowy termin upływu przedmiotowej lokaty to 14 stycznia 2005 r.

   pobierz

Wyszukiwarka plików

Szukana fraza: