2006

  • Raport bieżący nr 11/2006

   Projekty uchwał na NWZ Funduszu.

   Zarząd spółki pod firmą "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie, (dalej jako "Fundusz"), przedstawia projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu zwołanego na dzień 14 kwietnia 2006 r.: Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana [***] § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2006 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 1) [***], 2) [***], 3) [***]. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2006 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu przyjmuje porządek obrad ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 23 marca 2006 roku Nr. 59 poz. 3263. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2006 roku w sprawie dystrybucji środków pieniężnych Funduszu do akcjonariuszy Funduszu w drodze nabycia przez Fundusz akcji Funduszu w celu umorzenia §1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") uchwala dystrybucję środków pieniężnych zgromadzonych w Funduszu w kwocie nie większej niż [***] (słownie: [***]) złotych pomiędzy akcjonariuszy Funduszu w drodze skupu nie więcej niż [***] (słownie: [***]) akcji własnych Funduszu w celu ich umorzenia. 2. Nabycie akcji, w liczbie określonej powyżej nastąpi w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Funduszu, przeprowadzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa najpóźniej do dnia [***]. Wezwanie zostanie przeprowadzone w taki sposób, który zapewnia równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy Funduszu, to jest w drodze wezwania z proporcjonalną redukcją w przypadku nadsubskrypcji zleceń sprzedaży akcji Funduszu. 3. Cena nabycia jednej akcji Funduszu w drodze wezwania, o którym mowa w ust.2 wyniesie [***] (słownie: [***]) złotych. §2 Zobowiązuje się Zarząd Funduszu do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia przez Fundusz akcji własnych Funduszu, na warunkach określonych w niniejszej uchwale. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2006 roku w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, w wykonaniu postanowień Uchwały Nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 grudnia 2004 r. (dalej jako "Uchwała o dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005") postanawia, że będzie przestrzegał zasad ładu korporacyjnego określonych w Uchwale o dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005, z zastrzeżeniem §2 niniejszej uchwały. §2 Fundusz odstępuje od wdrożenia następujących zasad ładu korporacyjnego …. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 3 w związku z § 97 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, Poz. 1744)

   PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
   Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
   2006-04-06 Elżbieta Chrzan Piotr Wielowieyski Prezes Zarządu Członek Zarządu

   pobierz
  • Raport bieżący nr 9/2006

   Zwołanie NWZ Foksal NFI S.A.

   Zarząd spółki pod firmą "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie, mieszczącej się pod adresem 03-938 Warszawa, ul. Zwycięzców 28 lok. 18, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XIX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000029456 (dalej "Fundusz"), zawiadamia akcjonariuszy Funduszu, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu na dzień 14 kwietnia 2006 r., na godz. 16.30 (dalej "Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w Hotelu Novotel Centrum Warszawa w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 94/98 w Sali nr 103 na I piętrze, z porządkiem obrad obejmującym: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 5. Podjęcie uchwały w sprawie dystrybucji środków pieniężnych Funduszu do akcjonariuszy Funduszu w drodze nabycia przez Fundusz akcji Funduszu w celu umorzenia; 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego; 7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Informacja dodatkowa: Pełnomocnicy akcjonariuszy, będących osobami prawnymi, winni przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów oraz odpowiednie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu winno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela dopuszczone do publicznego obrotu mają prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w Funduszu (03-938 Warszawa ul. Zwycięzców 28 lok. 18), na co najmniej tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia świadectw depozytowych wydanych przez dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza. Lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Funduszu w terminie 3 dni powszednich przed dniem Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 w związku z § 97 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, Poz. 1744)

   PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
   Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
   2006-03-23 Elżbieta Chrzan Piotr Wielowieyski Prezes Zarządu Członek Zarządu

   pobierz
  • Raport bieżący nr 8/2006

   Złożenie depozytu w Banku Zachodnim WBK S.A.

   Zarząd Spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje, że w dniu 30 stycznia 2006r. Fundusz zawarł z Bankiem Zachodnim WBK S.A. umowę dotyczącą ulokowania kwoty w wysokości 46.128.605,29 zł, która przekracza 10% wartości aktywów netto Funduszu wskazanych w raporcie za III kwartał 2005 SAF – Q 3/2005. Termin lokaty, o której mowa powyżej upływa w dniu 28 kwietnia 2006 r. Pomiędzy Funduszem, osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Funduszem a Bankiem Zachodnim WBK S.A., brak jest innych powiązań niż powiązania wskazane powyżej. Podstawa prawna: Art. 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pażdziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

   PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
   Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
   2006-01-31 Elżbieta Chrzan Piotr Wielowieyski Prezes Zarządu Członek Zarządu

   pobierz
  • Raport bieżący nr 7/2006

   Wygaśnięcie depozytu pieniężnego w Banku Zachodnim WBK S.A.

   Zarząd spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje, że w dniu 30 stycznia 2006r. wygasł depozyt środków pieniężnych w kwocie 42.219.032,88 zł, złożony w dniu 16 grudnia 2005 r. w Banku Zachodnim WBK S.A. Transakcja ta uznana została za nabycie aktywów znacznej wartości ze względu na ich wartość przekraczającą 10% aktywów netto Funduszu wskazanych w raporcie za III kwartał 2005 SAF – Q3/2005. Pomiędzy Funduszem, osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Funduszem a Bankiem Zachodnim WBK S.A. lub osobami zarządzającymi Bankiem Zachodnim WBK S.A. brak jest innych powiązań niż powiązania wskazane powyżej. Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

   PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
   Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
   2006-01-31 Elżbieta Chrzan Piotr Wielowieyski Prezes Zarządu Członek Zarządu

   pobierz
  • Raport bieżący nr 6/2006

   Terminy przekazywania raportów okresowych.

   Zarząd Spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie przedstawia następujące terminy przekazywaniaraportów okresowych do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w 2006 r.: Raport za IV kwartał 2005 r. 14 lutego 2006 r. Raport za I kwartał 2006 r. 15 maja 2006 r. Raport roczny za 2005 r. 30 czerwca 2006 r. Raport za II kwartał 2006 r. 11 sierpnia 2006 r. Raport za I półrocze 2006 r. 27 października 2006 r. Raport za III kwartał 2006 r. 14 listopada 2006 r. Podstawa prawna: Art. 100 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pażdziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

   PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
   Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
   2006-01-31 Elżbieta Chrzan Piotr Wielowieyski Prezes Zarządu Członek Zarządu

   pobierz

Wyszukiwarka plików

Szukana fraza: