2008

  • Raport bieżący nr 97/2008

   Otrzymanie III transzy dotacji przez spółkę zależną.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 96/2008

   Odwołanie prognoz finansowych dla roku 2008

   pobierz
  • Raport bieżący nr 94/2008

   Rejestracja zmian w Statucie Funduszu

   załącznik do raportu

   pobierz
  • Raport bieżący nr 95/2008

   Otrzymanie II transzy dotacji przez spółkę zależną

   pobierz
  • Raport bieżący nr 93/2008

   Informacja nt. prognoz finansowych dla roku 2008

   pobierz
  • Raport bieżący nr 92/2008

   Zawarcie Umowy lokaty terminowej

   pobierz
  • Raport bieżący nr 91/2008

   Zawarcie Umowy pożyczki ze spółką zależną

   pobierz
  • Raport bieżący nr 90/2008

   Nabycie udziałów w Spółce "Przedsiębiorstwo Handlowo - Produkcyjno - Usługowe OLPOL Sp. z o.o."

   pobierz
  • Raport bieżący nr 89/2008

   Zawiązanie spółki "Elektrownie Wodne Zeneris PLUS Sp. z o.o."

   pobierz
  • Raport bieżący nr 88/2008

   Zawarcie Umowy znaczącej (Umowa kredytu) przez spółkę zależną

   pobierz
  • Raport bieżący nr 87/2008

   Spełnienie się warunku do umowy znaczącej zawartej przez spółkę zależną

   pobierz
  • Raport bieżący 86/2008

   Ujawnienie stanu posiadania

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 85/2008

   Akcjonariusze reprezentujący na ZWZ Funduszu w dniu 30.09.08 co najmniej 5% głosów

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 84/2008

   Wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 83/2008

   Uchwały podjęte na ZWZ Funduszu w dniu 30 września 2008 r.

   Załącznik do raportu

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 82/2008

   Zawarcie Aneksu do umowy znaczącej zawartej przez spółkę zależną

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 81/2008

   Projekty uchwał na ZWZ Funduszu

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 80/2008

   Zawarcie Umowy lokaty terminowej

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 79/2008

   Zawarcie Aneksu do Umowy pożyczki

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 78/2008

   Zwołanie ZWZ BBI Zeneris NFI S.A.

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 77/2008

   Otrzymanie I transzy dotacji przez spółkę zależną

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 76/2008

   Rejestracja akcji serii C w KDPW

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 75/2008

   2008-09-03 Raport bieżący nr 75/2008

   75/2008 wprowadzenie akcji serii C do obrotu giełdowego


   pobierz
  • Raport bieżący nr 74/2008

   Zawarcie Aneksu do umowy znaczącej zawartej przez spółkę zależną

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 73/2008

   Sprawozdanie Rady Nadzorczej BBI Zeneris NFI S.A. z działalności oraz Ocena sytuacji spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki w 2007 r. oraz Ocena pracy Rady Nadzorczej  

    

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 72/2008

   Ujawnienie stanu posiadania 

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 71/2008

   Ujawnienie stanu posiadania 

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 70/2008

   Podwyższenie kapitału zakładowego Funduszu

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 69/2008

   Zawarcie Umowy pożyczki ze spółką zależną 

    

   pobierz
  • Raport bieazcy nr 68/2008

   2008-08-14 Raport bieżący nr 68/2008

   68/2008 zawarcie Aneksu do umowy pożyczki 


   pobierz
  • Raport bieżący nr 67/2008

    Zawarcie Umowy lokaty terminowej 

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 66/2008

   Zawarcie Umowy lokaty terminowej 

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 65/2008

   Zawarcie Umowy lokaty terminowej 

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 64/2008

   Podpisanie Aneksu do umowy znaczącej zawartej przez spółkę zależną 

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 63/2008

   Zawarcie Umowy lokaty terminowej 

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 62/2008

   Spełnienie się warunku do Umowy znaczącej zawartej przez spółkę zależną 

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 61/2008

   Warunek do Umowy znaczącej, zawartej przez spółką zależną 

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 60/2008

   Zawarcie Umowy pożyczki ze spółką zależną 

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 59/2008

   Wybór bieglego rewidenta 

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 58/2008

   Zakończenie subskrypcji akcji serii C 

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 57/2008

   Ujawnienie stanu posiadania 

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 56/2008

   Nabycie udziałów w spółce "BBB1" Sp. z o.o. 

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 55/2008

   Zawarcie Umowy lokaty terminowej 

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 54/2008

   Zawarcie Umowy pożyczki ze spółką zależną 

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 53/2008

   Uchwała GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego praw do akcji serii C 

    

   pobierz
  • Raport bieżący 52/2008

   2008-07-08 Raport bieżący nr 52/2008

   52/2008 zwrot pożyczki 


   pobierz
  • Raport bieżący nr 51/2008

   Zwrot pożyczki 

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 50/2008

   Zwrot pożyczki 

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 49/2008

   Zawarcie znaczącej Umowy z podmiotem zależnym 

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 48/2008

   Zawarcie Umowy pożyczki 

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 47/2008

   Rejestracja praw do akcji serii C w KDPW 

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 46/2008

   Przydział akcji serii C 

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 45/2008

   Podpisanie Aneksu do umowy znaczącej przez spółkę zależną 

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 44/2008

   Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy o ofercie 

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 43/2008

   Ujawnienie stanu posiadania 

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 42/2008

   Ujawnienie stanu posiadania 

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 41/2008

   Uchwała KDPW - przyjęcie do depozytu praw do akcji oraz akcji serii C 

    

   pobierz
  • raport bieżący nr 40/2008

   Podpisanie Aneksu do umowy znaczącej przez spółkę zależną 

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 39/2008

   Zatweierdzenie Aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego 

    

   pobierz
  • Raport bieżący 38/2008

   2008-06-05 Raport bieżący nr 38/2008

   38/2008 Komunikat GPW - informacje dot. notowania praw poboru akcji serii C 


   pobierz
  • Raport bieżący nr 37/2008

   Aneks do Umowy pożyczki 

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 36/2008

   Zawarcie Umowy znaczącej 

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 35/2008

   Aneks do Umowy pożyczki 

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 34/2008

   Zawarcie Umowy pożyczki ze spółką zależną 

    

   pobierz
  • raport bieżący nr 33/2008

   Decyzja KNF - zatwierdzenie prospektu emisyjnego akcji serii C 

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 32/2008

   Zawarcie znaczącej umowy z podmiotem zależnym 

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 31 2008

   Podpisanie Umowy znaczącej przez spółkę zależną 

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 30/2008

   Zawarcie Umowy pożyczki 

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 29/2008b

   pobierz
  • Raport bieżący nr 29/2008

   Aneks do Umowy pożyczki 

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 28/2008

    Rejestracja zmian w Statucie Funduszu

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 27/2008

   Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii C

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 26/2008

   Zmiany w Zarządzie Funduszu

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 25/2008

    Odwołanie prokury łącznej

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 24/2008

   Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 23/2008

   Wybór biegłego rewidenta

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 22/2008

    Ujawnienie stanu posiadania

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 21/2008

   Zarejestrowanie jednostkowych praw poboru w KDPW

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 20/2008

   Rejestracja akcji serii B w KDPW

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 19/2008

   Uchwała GPW - wprowadzenie i dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii B

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 18/2008

    Zatwierdzenie Aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 17/2008

   Uchwała KDPW - przyjęcie do depozytu pap. wartościowych

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 16/2008

   Zawarcie znaczącej umowy z podmiotem zależnym

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 15/2008

   Prognoza wyników finansowych na rok 2008

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 14/2008

   Zatwierdzenie Prospektu emisyjnego Funduszu

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 13/2008

   Dane porównawcze - uzupełnienie do raportu kwartalnego QSr za III kwartał 2007 r.

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 12/2008

   Akcjonariusze reprezentujący na NWZ BBI Zeneris NFI S.A. co najmniej 5% głosów

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 11/2008

   Powołanie Członka Rady Nadzorczej

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 10/2008

   Zarząd spółki pod firmą: „BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Fundusz”) przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, które odbyło się w dniu 27 lutego 2008 r.

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 9/2008

   Zarząd spółki pod firmą: „BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Poznaniu (dalej jako „Fundusz”) przekazuje treść projektów uchwał

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 8/2008

   Zwołanie NWZ BBI Zeneris NFI S.A.

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 7/2008

   Zawarcie Umowy pożyczki

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 6/2008

   Terminy przekazywania raportów okresowych

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 5/2008

   Wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 roku

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 4/2008

   Zawarcie znaczącej umowy z podmiotem zależnym

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 3/2008

   Rezygnacja Prezesa Zarządu

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 2/2008

   Ład korporacyjny - dotyczy niestosowania niektórych zasad dobrych praktyk

    

   pobierz
  • 2008-01-09 Raport bieżący nr 1/2008

   Rejestracja zmian w statucie - zmiana adresu

    

   pobierz

Wyszukiwarka plików

Szukana fraza: