2015

  • Raport bieżący 79/2015

   Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

   statut

   pobierz
  • Raport bieżący 78/2015

   Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia

   pobierz
  • Raport bieżący 77/2015

   Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MDI Energia S.A. (dawniej: Skystone Capital S.A.)

   Projekty uchwał na NWZA w dniu 25.01.2016 r.

   pobierz
  • Raport bieżący 76/2015

   Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MDI Energia S.A. (dawniej: Skystone Capital S.A.)

   pobierz
  • Raport bieżący 75/2015

   Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia spółki MDI Energia S.A. (dawniej: Skystone Capital S.A.) z siedzibą w Warszawie ze spółką MDI S.A. z siedzibą w Warszawie

   Plan połączenia wraz z załącznikami

   pobierz
  • Raport bieżący 74/2015 korekta

   Zawarcie Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Akcji - korekta

   pobierz
  • Raport bieżący 74/2015

   Zawarcie Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Akcji

   pobierz
  • Raport bieżący 73/2015

   Zakończenie subskrypcji akcji na okaziciela serii B, C i D

   pobierz
  • Raport bieżący 72/2015

   Zawarcie umów objęcia akcji na okaziciela serii B, C i D

   pobierz
  • Raport bieżący 71/2015

   Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej MDI Energia S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący 70/2015

   Rezygnacja Członka Zarządu MDI Energia S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący 69/2015

   Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego

   pobierz
  • Raport bieżący 68/2015

   Rejestracja zmian w Statucie Spółki – zmiana nazwy Spółki

   statut

   pobierz
  • Raport bieżący 67/2015

   Odwołanie Prokury Samoistnej

   pobierz
  • Raport bieżący 66/2015

   Odwołanie Prokury Samoistnej

   pobierz
  • Raport bieżący 65/2015

   Rezygnacja Prezesa Zarządu Skystone Capital S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący 64/2015

   Zwolnienie z poręczeń umów kredytowych byłej spółki zależnej Viatron S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący 63/2015

   Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 20 sierpnia 2015 r., po przerwie w obradach zarządzonej przez NWZ w dniu 17 sierpnia 2015 r.

   pobierz
  • Raport bieżący 62/2015

   Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w spółce zależnej Biogazownia Bielany Sp. z o.o.

   pobierz
  • Raport bieżący 61/2015

   Uzupełnienie raportu numer 60/2015 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

   Życiorysy nowych członków Rady Nadzorczej

   pobierz
  • Raport bieżący 60/2015

   Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Skystone Capital S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący 59/2015

   Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 20 sierpnia 2015 roku, po przerwie zarządzonej przez NWZ w dniu 17 sierpnia 2015 r. Informacja o zgłoszonych sprzeciwach.

   Uchwały podjęte na NWZ w dniu 20.08.2015 r.

   pobierz
  • Raport bieżący 58/2015

   Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 17 sierpnia 2015 r.

   pobierz
  • Raport bieżący 57/2015

   Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Przerwa w obradach.

   Uchwały podjęte na NWZ w dniu 17.08.2015 r.

   pobierz
  • Raport bieżący 56/2015

   Uzupełnienie raportu numer 55/2015 w sprawie powołania Członków Zarządu

   Życiorys Grzegorz Sochacki

   pobierz
  • Raport bieżący 55/2015

   Powołanie Członków Zarządu

   Życiorys Mirosław Markiewicz

   pobierz
  • Raport bieżący 54/2015

   Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

   pobierz
  • Raport bieżący 53/2015

   Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w spółce zależnej Elektrownie Wodne Zeneris Plus Sp. z o.o. 

   pobierz
  • Raport bieżący 52/2015

   Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w spółce zależnej Zespół Elektrowni Wodnych Zeneris Sp. z o.o. 

   pobierz
  • Raport bieżący 51/2015

   Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w spółce zależnej Biogaz Zeneris Tech Sp. z o.o.

   pobierz
  • Raport bieżący 50/2015

   Zawarcie umowy znaczącej (umowy przelewu wierzytelności) przez Emitenta

   pobierz
  • Raport bieżący 49/2015

   Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w spółce zależnej Biogaz Zeneris Sp. z o.o.

   pobierz
  • Raport bieżący 48/2015

   Projekty uchwał i załączników na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skystone Capital S.A.

   projekty uchwał na NWZ w dniu 17.08.2015 r.

   opinia niezależnego biegłego rewidenta

   sprawozdanie zarządu

   pobierz
  • Raport bieżący 47/2015

   Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skystone Capital S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący 46/2015

   Zawarcie aneksu do umowy znaczącej przez Emitenta

   pobierz
  • Raport bieżący 45/2015

   Oddelegowanie członka Rady Nadzorczej Skystone Capital S.A. do Zarządu Spółki

   pobierz
  • Raport bieżący 44/2015

   Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 22 czerwca 2015 r., po przerwie w obradach zarządzonej przez ZWZ w dniu 11 czerwca 2015 r.

   pobierz
  • Raport bieżący 43/2015

   Wybór nowej kadencji Rady Nadzorczej

   Życiorysy członków Rady Nadzorczej

   pobierz
  • Raport bieżący 42/2015

   Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 22 czerwca 2015 roku

   Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 22.06.2015 r.

   pobierz
  • Raport bieżący 41/2015

   Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 11 czerwca 2015 r.

   pobierz
  • Raport bieżący 40/2015

   Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 11 czerwca 2015 roku. Przerwa w obradach.

   Uchwały podjęte za ZWZ w dniu 11.06.2015 r.

   pobierz
  • Raport bieżący 39/2015

   Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skystone Capital S.A.

   Sprawozdanie RN z działalności w 2014 r.

   Sprawozdanie RN z oceny sprawozdania Zarzadu oraz sprawozdania jednostkowego w 2014 r.

   Sprawozdanie RN z oceny sprawozdania Zarzadu oraz sprawozdania skonsolidowanego w 2014 r.

    

   pobierz
  • Raport bieżący 38/2015

   Zawarcie umowy znaczącej przez Emitenta

   pobierz
  • Raport bieżący 37/2015

   Rejestracja zmian w statucie – zmiana adresu siedziby Spółki

   pobierz
  • Raport bieżący 36/2015

   Zawarcie umowy znaczącej (umowy pożyczki) przez Emitenta

   pobierz
  • Raport bieżący 35/2015

   Niespełnienie się warunków dotyczących zawartej umowy znaczącej

   pobierz
  • Raport bieżący 34/2015

   Wniosek Akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 11 czerwca 2015 r.

   Projekt uchwał na ZWZ w dniu 11 czerwca 2015 r. (po zmianach w dniu 21 maja 2015 r.)

   pobierz
  • Raport bieżący 33/2015

   Zawarcie umowy znaczącej (ubezpieczenia) przez spółkę zależną Emitenta

   pobierz
  • Raport bieżący 32/2015

   Zawarcie porozumienia do umowy znaczącej przez Emitenta

   pobierz
  • Raport bieżący 31/2015

   Informacja o umorzeniu egzekucji sądowej spółki zależnej Emitenta

   pobierz
  • Raport bieżący 30/2015

   Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skystone Capital S.A.

   Projekty uchwał na ZWZ w dniu 11 czerwca 2015 r.

   pobierz
  • Raport bieżący 29/2015

   Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skystone Capital S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący 28/2015

   Zawarcie porozumienia do umowy znaczącej przez Emitenta

   pobierz
  • Raport bieżący 27/2015

   Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2014 roku

   pobierz
  • Raport bieżący 26/2015

   Oddelegowanie członka Rady Nadzorczej Skystone Capital S.A. do Zarządu Spółki

   pobierz
  • Raport bieżący 25/2015

   Informacja o dokonaniu odpisów aktualizujących przez Emitenta

   pobierz
  • Raport bieżący 24/2015

   Zawarcie porozumienia do umowy znaczącej przez Emitenta

   pobierz
  • Raport bieżący 23/2015

   Zawarcie umowy znaczącej (umowy pożyczki) przez Emitenta

   pobierz
  • Raport bieżący 22/2015

   Zawarcie umowy znaczącej (umowy przelewu wierzytelności) przez Emitenta

   pobierz
  • Raport bieżący 21/2015

   Zawarcie umowy znaczącej (umowy pożyczki) przez Emitenta

   pobierz
  • Raport bieżący 20/2015

   Zawarcie porozumienia do umowy znaczącej przez Emitenta

   pobierz
  • Raport bieżący 19/2015

   Zawarcie umowy zbycia nieruchomości Emitenta

   pobierz
  • Raport bieżący 18/2015

   Zawarcie porozumienia do umowy znaczącej przez Emitenta

   pobierz
  • Raport bieżący 17/2015

   Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 18 marca 2015 r.

   pobierz
  • Raport bieżący 16/2015

   Wypowiedzenie umowy znaczącej zawartej z jednostką zależną od Emitenta

   pobierz
  • Raport bieżący 15/2015

   Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Skystone Capital S.A.

   Życiorys osoby powołanej do RN

   pobierz
  • Raport bieżący 14/2015

   Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 18 marca 2015 roku.

   Uchwały podjęte na NWZ w dniu 18.03.2015 r.

   pobierz
  • Raport bieżący 13/2015

   Zawarcie porozumienia do umowy znaczącej przez Emitenta

   pobierz
  • Raport bieżący 12/2015

   Zawarcie porozumienia do umowy znaczącej przez Emitenta

   pobierz
  • Raport bieżący 11/2015

   Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skystone Capital S.A.

   Projekty uchwał na NWZ w dniu 18 marca 2015 r.

   pobierz
  • Raport bieżący 10/2015

   Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skystone Capital S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący 9/2015

   Ujawnienie stanu posiadania (Sławomir Halaba)

   pobierz
  • Raport bieżący 8/2015

   Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

   pobierz
  • Korekta raportu bieżącego nr 24/2014

   Korekta raportu bieżącego nr 24/2014 w sprawie rejestracji obniżenia kapitału zakładowego

   pobierz
  • Raport bieżący 7/2015

   Ujawnienie stanu posiadania (MBMB Sp. z o.o.)

   pobierz
  • Raport bieżący 6/2015

   Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

   pobierz
  • Raport bieżący 5/2015

   Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 28 stycznia 2015 r.

   pobierz
  • Raport bieżący 4/2015

   Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 28 stycznia 2015 roku. Informacja o zgłoszonym sprzeciwie.

   Uchwały podjęte na NWZ w dniu 28.01.2015 r.

   pobierz
  • Raport bieżący 3/2015

   Informacja o zwolnieniu z poręczeń umów kredytowych byłej spółki zależnej (Ozen Plus Sp. z o.o.)

   pobierz
  • Raport bieżący 2/2015

   Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

   pobierz
  • Raport bieżący 1/2015

   Zawarcie porozumienia do umowy znaczącej przez Emitenta

   pobierz

Wyszukiwarka plików

Szukana fraza: