2016

  • Raport bieżący 68/2016

   Zbycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

   pobierz
  • Raport bieżący 67/2016

   Zbycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

   pobierz
  • Raport bieżący 66/2016

   Zawarcie znaczącej umowy

   pobierz
  • Raport bieżący 65/2016

   Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

   pobierz
  • Raport bieżący 64/2016

   Zawarcie znaczących umów

   pobierz
  • Raport bieżący 63/2016

   Zawarcie znaczącej umowy

   pobierz
  • Raport bieżący 62/2016

   Zawarcie aneksów do umów znaczących (umów kredytu)

   pobierz
  • Raport bieżący 61/2016

   Zawarcie aneksów do umów znaczących (umów kredytu)

   pobierz
  • Raport bieżący 60/2016

   Zawarcie znaczącej umowy

   pobierz
  • Raport bieżący 59/2016

   Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

   pobierz
  • Raport bieżący 58/2016

   Korekta Śródrocznego Skróconego Sprawozdania Finansowego za okres 1.01.2016 - 30.09.2016

   pobierz
  • Raport bieżący 057/2016 

   Odwołanie Zarządu i Powołanie Zarządu nowej kadencji

   pobierz
  • Raport bieżący 56/2016

   Przyjęcie nowej polityki dywidendy spółki MDI Energia S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący 55/2016

   Zawarcie znaczącej umowy

   pobierz
  • Raport bieżący 54/2016

   Rozwiązanie Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Akcji

   pobierz
  • Raport bieżący 53/2016

   Zawarcie aneksu do umowy znaczącej (umowy kredytu)

   pobierz
  • Raport bieżący 52/2016

   Spodziewana zmiana poziomu przychodów.

   pobierz
  • Raport bieżący 51/2016

   Zawarcie znaczącej umowy.

   pobierz
  • Raport bieżący 50/2016

   Zawarcie znaczącej umowy

   pobierz
  • Raport bieżący 49/2016

   Zawarcie znaczącej umowy

   pobierz
  • Raport bieżący 48/2016

   Zawarcie znaczącej umowy

   pobierz
  • Raport bieżący 47/2016

   Zawarcie znaczącej umowy

   pobierz
  • Raport bieżący 46/2016

   Zawarcie znaczącej umowy

   pobierz
  • Raport bieżący 45/2016

   Zawarcie znaczącej umowy

   pobierz
  • Raport bieżący 44/2016

   Zawarcie aneksów do umów znaczących (umów kredytu)

   pobierz
  • Raport bieżący 43/2016

   Postanowienie Sądu Rejonowego o umorzeniu postępowania

   pobierz
  • Raport bieżący 42/2016

   Zawarcie aneksów do znaczących umów

   pobierz
  • Raport bieżący 41/2016

   Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MDI Energia S.A. w dniu 27 czerwca 2016 r.

   pobierz
  • Raport bieżący 40/2016

   Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MDI Energia S.A. w dniu 27 czerwca 2016 roku

   Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 27 czerwca 2016 roku

   pobierz
  • Raport bieżący 39/2016

   Wniosek wierzyciela do Sądu Rejonowego w Warszawie

   pobierz
  • Raport bieżący 38/2016

   Zawarcie znaczącej umowy

   pobierz
  • Raport bieżący 37/2016

   Rozwiązanie znaczącej umowy

   pobierz
  • Raport bieżący 36/2016

   Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MDI Energia S.A.

   Projekty uchwał na ZWZ w dniu 27.06.2016

   pobierz
  • Raport bieżący 35/2016

   Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MDI ENERGIA S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący 34/2016

   Zawarcie aneksu do umowy

   pobierz
  • Raport bieżący 33/2016

   Zawarcie aneksu do umowy

   pobierz
  • Raport bieżący 32/2016

   Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej MDI Energia S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący 31/2016

   Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

   Zawiadomienie

   pobierz
  • Raport bieżący 30/2016

   Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

   pobierz
  • Raport bieżący 29/2016

   Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

   pobierz
  • Raport bieżący 28/2016

   Rejestracja zmian w statucie Spółki

   Statut - tekst jednolity

   pobierz
  • Raport bieżący 27/2016

   Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

   pobierz
  • Raport bieżący 26/2016

   Przystąpienie do Programu Wspierania Płynności

   pobierz
  • Raport bieżący 25/2016

   Animator Emitenta

   pobierz
  • Raport bieżący 24/2016

   Rejestracja akcji serii B w KDPW

   pobierz
  • Raport bieżący 23/2016

   Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MDI Energia S.A. w dniu 9 marca 2016 r.

   pobierz
  • Raport bieżący 22/2016

   Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MDI Energia S.A. w dniu 9 marca 2016 roku

   Uchwały podjęte na NWZ w dniu 9 marca 2016 r.

   pobierz
  • Raport bieżący 21/2016

   Zmiana wartości nominalnej akcji w rejestrze KDPW

   pobierz
  • Raport bieżący 20/2016

   Odstąpienie od umowy

   pobierz
  • Raport bieżący 19/2016

   Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MDI Energia S.A.

   Projekty uchwał na NWZ w dniu 09.03.2016

   pobierz
  • Raport bieżący 18/2016

   Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MDI Energia S.A. (dawniej: Skystone Capital S.A.)

   pobierz
  • Raport bieżący 17/2016

   Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką MDI S.A. z siedzibą w Warszawie

   pobierz
  • Raport bieżący 16/2016

   Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

   pobierz
  • Raport bieżący 15/2016

   Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MDI Energia S.A. w dniu 25 stycznia 2016 r.

   pobierz
  • Raport bieżący 14/2016

   Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MDI Energia S.A. w dniu 25 stycznia 2016 roku

   Uchwały podjęte na NWZ w dniu 25.01.2016

   pobierz
  • Raport bieżący 13/2016

   Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

   pobierz
  • Raport bieżący 12/2016

   Powołanie Członków Zarządu

   Życiorysy

   pobierz
  • Raport bieżący 11/2016

   Stanowisko zarządu dotyczące planowanego połączenia

   pobierz
  • Raport bieżący 1/2016 DPSN

   Informacja dotycząca zakresu stosowania Dobrych Praktyk w 2016r.

   pobierz
  • Raport bieżący 10/2016

   Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

   pobierz
  • Raport bieżący 9/2016

   Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

   pobierz
  • Raport bieżący 8/2016

   Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia

   pobierz
  • Raport bieżący 7/2016

   Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

   pobierz
  • Raport bieżący 6/2016

   Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

   pobierz
  • Raport bieżący 5/2016

   Zawarcie aneksu do umowy

   pobierz
  • Raport bieżący 4/2016

   Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

   pobierz
  • Raport bieżący 3/2016

   Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

   pobierz
  • Raport bieżący 2/2016

   Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

   pobierz
  • Raport bieżący 1/2016

   Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

   pobierz

Wyszukiwarka plików

Szukana fraza: