Akcje

Aktualna informacja o liczbie i serii akcji.

Kapitał zakładowy MDI Energia S.A. wynosi 161.379.771,00 PLN i dzieli się na 46.108.506 akcji: 
-   1.468.506 akcji serii A, 
-      140.000 akcji serii B, 
-   7.060.000 akcji serii C, 
- 37.440.000 akcji serii D. 

Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. 

Na jedną akcję przypada jeden głos. 

Akcje oznaczone są kodem ISIN PLNFI1000012.