Prospekt Emisyjny

 • Prospekt Emisyjny
  • Emisja Akcji Serii B, C i D

   02-01-2017

   WAŻNE INFORMACJE

   Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej informacji. Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać dostęp do informacji zamieszonych na niniejszej stronie internetowej. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych jurysdykcji, które mogą się do niego stosować.

   W dniu 29 grudnia 2016 roku Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, Pl. Powstańców Warszawy 1, zatwierdziła prospekt emisyjny, przygotowany w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (1)        140 000 AKCJI SERII B, (2) 7 060 000 AKCJI SERII C oraz (3) 37 440 000 AKCJI SERII D o wartości nominalnej 3,50 zł każda akcja spółki MDI Energia S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Wyścigowej 6, 02-681 Warszawa („Prospekt”)

   Elektroniczna wersja Prospektu opublikowana została na podstawie art. 45 ust. 1 w związku z art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1382 ze zm.). Prospekt udostępniany jest wyłącznie w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki www.mdienergia.pl.

   Prospekt stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o MDI Energia S.A. oraz akcjach tej spółki będących przedmiotem dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje zawartymi w części „Czynniki Ryzyka”, a wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po rozważeniu treści całego Prospektu.

   Prospekt nie stanowi oferty sprzedaży ani nabycia akcji spółki MDI Energia S.A., ani nie dąży do pozyskania ofert sprzedaży ani nabycia akcji spółki MDI Energia S.A. od osób znajdujących się w jakichkolwiek jurysdykcjach.

   Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje zamieszczone na niniejszej stronie przeznaczone są wyłącznie dla osób mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Prospekt, ani papiery wartościowe nim objęte nie zostały zarejestrowane i nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 roku w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933).

    

   Uzyskanie dostępu do Prospektu nie upoważnia do przekazania Prospektu innym osobom.

   DALEJ

    

    

    

   pobierz

Wyszukiwarka plików

Szukana fraza: